Natuur onderzoeken voor € 6.7 miljoen – Aanbestedingsnieuws

Natuur onderzoeken voor € 6.7 miljoen

De provincie Limburg heeft een aanbesteding uitgeschreven voor 6,7 miljoen voor natuuronderzoeken. Deze aanbesteding is volgens de provincie opgestart naar aanleiding van het volgende. Het cluster Natuur en Water van de aanbesteder dient de komende jaren veel onderzoeken natuur uit te voeren om de juiste maatregelen te kunnen bepalen om de natuur in stand te houden en de Natura 2000 doelen te halen.

©Zaz 2016

Aanbesteed wordt een raamovereenkomst om bovengenoemde onderzoeken natuur uit te voeren. De beoogde startdatum van de raamovereenkomst is: 17 juli 2023. De raamovereenkomst heeft een initiële duur van twee jaren en enkele dagen en duurt voort tot en met: 31 juli 2025. Opdrachtgever heeft twee maal de optie om de raamovereenkomst te verlengen voor de periode van telkens één jaar. Op de raamovereenkomst zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten van de Provincie Limburg 2020 (Bijlage AIV 2020 Provincie Limburg) van toepassing, behoudens voor zover daarvan in deze Aanbestedingsleidraad of in het Programma van Eisen wordt afgeweken.

De (te sluiten) overeenkomst tussen opdrachtgever en de winnende inschrijver wordt aangemerkt als een raamovereenkomst in de zin van artikel 1.1. Aw 2012. Ten aanzien van deze raamovereenkomst geldt het navolgende: Het doel van deze aanbesteding is het sluiten van een raamovereenkomst met maximaal 3 opdrachtnemers voor de uitvoering van onderzoeken natuur. De aanbesteder kan geen exacte indicatie geven over het aantal aanvragen en mogelijke opdrachten die worden uitgezet binnen de raamovereenkomst.

Als indicatie van een opdrachtwaarde voor de uit te voeren onderzoeken in het kader van de Natura 2000-beheerplannen wordt een grove raming van €3.3 miljoen voor 106 onderzoeken gehanteerd.

Als indicatie van een opdrachtwaarde voor de uit te voeren onderzoeken die onder de Regeling Specifieke Uitkering natuur van het Rijk kunnen vallen wordt een grove raming van €3.4 voor 38 onderzoeken gehanteerd.

Als indicatie kan aanbesteder aangeven dat ongeveer 90% van de omvang ramingen in de categorie 1 (tot en met €100.000 exclusief BTW) en ongeveer 10% van de omvang ramingen in de categorie 2 (vanaf €100.000 tot en met de Europese drempel van nu €215.000 exclusief BTW) bevinden.

In het startoverleg is het de bedoeling dat aanbesteder de intern voorbereidde en voorhanden zijnde onderzoeksvragen (van de afzonderlijke onderzoeken voor 2023) bij de opdrachtnemers aanlevert met het verzoek op te pakken. Van de opdrachtnemers wordt verwacht dat deze onderzoeksvragen worden opgepakt (zie Bijlage Werkproces uitvoering onderzoeken natuur inzake raamovereenkomst).

Het maximale afnamebedrag gedurende de gehele looptijd van de raamovereenkomst, inclusief eventuele verlengingen) bedraagt € 6.7 miljoen, exclusief BTW. In het zeer onverwachte geval dat voornoemd maximale afnamebedrag wordt bereikt, eindigt de raamovereenkomst van rechtswege ook al is op dat moment de einddatum nog niet bereikt. Beperkende factor hierbij is de beschikbare capaciteit voor de onderzoeken bij de provinciale ecologen, waardoor de maximale omvang zeer zeker niet zal worden afgenomen. Een interne prioritering o.b.v. noodzaak en capaciteit zal leiden tot een hoeveelheid onderzoeken die in 2023 kunnen worden opgestart (1e prioriteit; allemaal in categorie 1 (raming/opdrachtwaarde tot en met €100.000 (exclusief BTW)) en dit kan via de nota’s van inlichtingen worden ingebracht. Doel is om jaarlijks eenzelfde exercitie uit te voeren en aan de opdrachtnemers mede te delen (bij voorkeur rond de jaarwisseling).

Zie ook:

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/296342/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *