N285 Noordelijke randweg Zevenbergen Noord-Brabant – Aanbestedingsnieuws

N285 Noordelijke randweg Zevenbergen Noord-Brabant

Foto: huidige en aan te leggen randweg. Foto: © Provincie Noord-Brabant.

De gemeente Moerdijk heeft een regionale functie en een breed verzorgingsgebied. De centrale ligging ten opzichte van Roosendaal, Breda en Rotterdam en regionale voorzieningenniveau met niet-dagelijkse voorzieningen en grootschalige accommodaties zijn hierin medebepalend. Deze aantrekkingskracht legt druk op het wegennet van de gemeente Moerdijk. De kern van Zevenbergen moet ontlast worden van het doorgaande verkeer in oost-westelijke richting. De gemeente Moerdijk wil voorkomen dat Zevenbergen in 2030 dichtslibt en wil de bereikbaarheid van Zevenbergen verbeteren. Door de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren en in te zetten op versterking van de leefbaarheid, het milieu en de ruimtelijke kwaliteit wil de gemeente Moerdijk ruimte creëren voor economie (regionaal en bovenregionaal). Met de bestuursovereenkomst in 2008 is hiervoor het sein op groen gegaan. Op 3 juli 2009 is de bestuursovereenkomst realisatie gebiedsontwikkeling Moerdijk ondertekend door Rijk, provincie en gemeente. In goede harmonie is een oplossing gevonden tussen het geven van de benodigde
opvang van bovenregionale bedrijvigheid en anderzijds het geven van een forse impuls aan de leefbaarheid in de omgeving.

De N285 langs de (woon)kern van Zevenbergen vormt een oost-west verbinding op het provinciale wegennet. De route via de N285 wordt daarnaast bij congestie of calamiteit op het autosnelwegennet (A17, A16, A59) steeds vaker door weggebruikers als een alternatieve route gebruikt. In het kader van een robuust wegennet zijn dit type alternatieve routes zeer wenselijk
om bij calamiteiten verkeer te kunnen omleiden. Een robuust wegennet kan tegen een stootje en heeft in het geval van calamiteiten (ongevallen, onvoorziene wegwerkzaamheden) alternatieve routes beschikbaar. Wel is het dan nodig dat een
alternatieve route dit extra verkeer aan kan en het niet leidt tot leefbaarheids- of verkeersveiligheidsproblemen. In de autonome situatie groeit de verkeersdruk op het wegennet, waardoor het gebruik van de N285 zal toenemen (juist ook om de congestie op de autosnelwegen te vermijden). In die situaties waarbij de N285 zwaarder wordt belast, zullen de bestaande conflictpunten (overweg en kruispunten) nadrukkelijker in beeld komen als knelpunt op het gebied van verkeer. De groei van het verkeer zal leiden tot extra verkeersdruk in het centrum van Zevenbergen waardoor de verkeersveiligheid onder druk komt te staan. Met de realisatie van de N285 Noordelijke randweg Zevenbergen wil de provincie de kern van Zevenbergen ontlasten van het doorgaande verkeer in oost-westelijke richting en de leefbaarheid, het milieu en de ruimtelijke kwaliteit versterken. De nieuwe weg moet voldoen aan het ruimtelijke kwaliteitskader, gaan zorgen voor een goede harmonie
tussen de benodigde opvang van bovenregionale bedrijvigheid, en een forse impuls geven aan de leefbaarheid in de omgeving. 

De Provincie Noord-Brabant is op zoek naar een contractpartij voor het ontwerpen, realiseren en onderhouden van de N285 Noordelijke randweg Zevenbergen. Deliverable: uiterlijk 13 maart 2026 en binnen het plafondbedrag ( € 28.700.000,-)
opleveren van de N285 Noordelijke randweg Zevenbergen en onderhouden van het werk conform de eisen in de overeenkomst. De nieuwe provinciale weg N285 loopt met een boog om het noordelijke gedeelte van Zevenbergen heen en komt te liggen tussen de rotonde van De Langeweg (KM 7.800) naar een nieuw aan te leggen rotonde ter plaatse van de watergang De Knip (KM 5.400).
Concreet moeten worden gerealiseerd:
1. Aansluiting op de bestaande oostelijke rotonde om de randweg te verbinden met de bestaande N285 en de Oostrand (N389).
2. Provinciale weg met 1×2 rijstroken;
3. Viaduct over de spoorlijn Lage Zwaluwe – Roosendaal;
4. Middelste rotonde voor ontsluiting van het te ontwikkelen gebied binnen Zevenbergen Noord;
5. Half verdiepte onderdoorgang met de Achterdijk;
6. Brug over de Roode Vaart rekening houdend met onderkant constructie van 7,20 m +NAP en een doorrijhoogte van 4,60 m voor wegverkeer op de Koekoeksedijk en Schansdijk;
7. Westelijke rotonde ter plaatse van de watergang De Knip om de randweg aan te sluiten op de bestaande weg N285.

Na de realisatie en na aanvaarding van het werk is de opdrachtnemer gedurende het in de basisovereenkomst bepaalde aantal jaren verantwoordelijk voor de meerjarige onderhoudsperiode. Deze is op hoofdlijnen beperkt tot de volgende onderdelen:
• Kunstwerken, inclusief voegconstructies dan wel integraalconstructie, inclusief pompkelder exclusief installaties;
• Asfalt deklaag op de kunstwerken, inclusief de deklaag van de toeleidende wegen vanaf 20 meter aan weerszijde van het kunstwerk tot het kunstwerk (grens kunstwerk betreft in deze: voegconstructie of start integraalconstructie).

Tijdens de meerjarige onderhoudsperiode dienen bovenstaande onderdelen optimaal te functioneren met aansluitend een voor de provincie onderhoudsvrije periode van drie jaar.  De onderdelen van het werk die niet tot de meerjarig onderhoudsperiode behoren worden door derden  onderhouden. Deze derden binnen het beheergebied van de provincie zijn door de provincie Noord-Brabant gecontracteerd in aparte contracten voor civiele delen en elektrotechnische delen. Onderdelen van waterschap en gemeentes worden door deze instanties zelf onderhouden. Incidentmanagement en gladheidsbestrijding wordt ook door derden uitgevoerd.

De aanbesteder respectievelijk opdrachtgever verklaart bij deze openbare Europese aanbestedingsprocedure het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) van toepassing en in de basisovereenkomst zijn de UAV-GC 2005 van toepassing verklaard. De beoordeling van de inschrijvingen en de uiteindelijke gunning zal plaatsvinden op grond
van het gunningscriterium “economisch meest voordelige inschrijving” (EMVI) op basis van de ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’ (BPKV).

Bron: Tenderned zondag 29 augustus 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/236809

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *