N243 Trajectbenadering – Aanbestedingsnieuws

N243 Trajectbenadering

Kruising bij de Molendijk die omgevormd moet worden in een rotonde. Foto: Google Streetview

Het project ‘Trajectbenadering N243’ omvat de provinciale weg door de gemeenten Alkmaar, Beemster en Koggenland. De provinciale weg kenmerkt zich als een smalle weg met veel verkeer, een aantal drukke kruisingen en veel directe wegaansluitingen van woningen en bedrijven. De provincie wil de N243 veiliger maken, de doorstroming verbeteren en waar mogelijk de ruimtelijke karakteristieken van het gebied versterken door de N243 opnieuw in te richten en op een aantal kruisingen rotondes aan te leggen. Door de herinrichting van de N243 neemt de verkeersveiligheid en doorstroming toe. Op sommige plekken wordt de weg aan de kant van het water breder gemaakt en er komt een geleiderail die in het landschap past. Ook wordt een aantal kruisingen vervangen door rotondes. De huidige in- en uitritten van woningen en bedrijven langs de weg blijven bestaan en krijgen een ander soort verharding, zodat de weg een ‘groene’ uitstraling krijgt. De N243 is een belangrijke gebiedsontsluitingsweg die intensief wordt gebruikt door doorgaand en bestemmingsverkeer, daarom blijft de maximaal toegestane snelheid 80
km/uur. Het traject van de N243 begint ten oosten van de kern Alkmaar en eindigt ten westen van de kern De Hulk en ten oosten van de kern Avenhorn. De provinciale weg gaat door de gemeentes Alkmaar, Beemster en Koggenland. Het traject heeft een lengte van circa 15,4 kilometer. In het westen sluit de N243 aan op de N242 en in het oosten sluit de weg aan op de A7 en de N247.

Doelstellingen van het project ‘N243 Trajectbenadering’:

 • De bereikbaarheid van percelen en dorpskernen langs de provinciale weg dient tijdens de realisatie geborgd te zijn.
 • De provinciale weg dient verkeersveiliger te zijn.
 • Waar mogelijk dienen de karakteristieken van het gebied versterkt te zijn.
 • Na uitvoering van onderhoudsmaatregelen en investeringsmaatregelen zijn de asfaltverhardingen (exclusief deklaag), berm, bermsloten, riool, duikers, verkeersregelinstallaties, bebakening, bebording, openbare verlichting, verkeersvoorzieningen, beschoeiing, geleiderail gedurende 15 jaar vrij van groot onderhoud. Voor de kunstwerken geldt een termijn van 24 jaar. Voor de nieuwe kunstwerken geldt een ontwerplevensduur van 100 jaar.

De provincie Noord-Holland wil in het kader van de verkeersveiligheid de N243 herinrichten tussen km 0,6 en km 15,7 (Alkmaar – Avenhorn). De wijzigingen aan de weg betreffen grofweg:

 • Het aanleggen van rotondes bij zes kruisende wegen, te weten, Zuidervaart, Oterlekerweg/Noordervaart, Rustenburgerweg/Noordervaart, Molendijk Westdijk (geen geluidgevoelige objecten binnen geluidzone te wijzigen wegvak) en Kathoek
 • Het verbreden van kruispunten Vrouwenweg en Mijzerweg.
 • Het verleggen van de aansluiting op de rotonde Middenweg N509.
 • Het toepassen van een geluid reducerende wegdekverharding op twee trajecten.

Aanbesteder volgt, gelet op de aard en de omvang van de opdracht, een Europese aanbesteding volgens
de concurrentiegerichte dialoog als bedoeld in hoofdstuk 4 van het ARW 2016.

Aanbesteder gunt een opdracht op grond van de naar het oordeel van de aanbesteder economisch meest
voordelige inschrijving. De economisch meest voordelige inschrijving zal worden vastgesteld op basis van
het criterium beste prijs-kwaliteitverhouding, conform artikel 4.6.1, sub a ARW 2016). Hierbij zullen, als
bedoeld in artikel 4.6.2 van het ARW 2016, de volgende nadere criteria worden gehanteerd:

 • BLVC-plan
 • Duurzaamheid o.b.v. MKI-waarde (Milieu Kosten Indicator)
 • Risicomanagement

Aanbesteder heeft het voornemen de inspanningen voor het doen van een aanbieding zoveel mogelijk
beperkt te houden, mede gezien een efficiënte doorlooptijd. Bovengenoemde criteria zullen nader
worden uitgewerkt in de gunningsleidraad.

Bron: Tenderned 10 augustus 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/202342

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *