Moderniseren, leveren, onderhouden en beheren van cameratoezichtsystemen – Emmen – Aanbestedingsnieuws

Moderniseren, leveren, onderhouden en beheren van cameratoezichtsystemen – Emmen

Camera Hoofdstraat Emmen. Foto: Google Streetview

Emmen eist van haar leveranciers dan zij van Emmen eisen dat Emmen maatschappelijk verantwoord onderneemt. Zie citaat en NDR. We snappen dat dit waarschijnlijk een klein foutje is, maar als je dan kiest voor een Tsender die vraag en antwoord spelletjes toestaat en dan dit steeds toevoegt: “Gegadigde verklaart het bovenstaande te hebben gelezen en gaat hiermee akkoord.”, dan kun je als gegadigde natuurlijk nooit akkoord zijn. Daarom adviseren wij van AN deze module niet te gebruiken en gewoon een leidraad of beschrijvend document toe te voegen.

“Met deze aanbesteding beoogt de gemeente Emmen een overeenkomst met maximaal één leverancier te sluiten die:

 1. Adequaat zorg draagt voor moderniseren van de cameratoezichtsystemen op het voor gemeente Emmen redelijkerwijs te verlangen kwaliteitsniveau, met als resultaat effectief en efficiënt cameratoezicht in openbare gebieden,  parkeergarages en tijdelijke situaties (mobiele cameramasten). Onder een compleet systeem wordt verstaan: camera’s, bekabeling, switches, encoders  opslagapparatuur, werkstations, monitoren en alle benodigde licenties, alsmede alle bijhorende bevestigingsmaterialen inclusief masten en alle benodigde arbeid.
 1. Een partner is die transparant werkt en meedenkt vanuit diens professie en samenwerkt met andere dienstverleners/leveranciers van gemeente Emmen om effectief en efficiënt tot oplossingen te komen;
 1. Een eerlijk en duurzaam personeelsbeleid voert en die oog heeft voor aspecten als zorgvuldige selectie van medewerkers, acceptabele werkdruk en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Daarnaast maatschappelijk verantwoord onderneemt, en deze eisen ook stelt aan zijn afnemers.”

NDR: Lezen we bij 3 nu dat de leverancier moet eisen van Emmen dat zij maatschappelijk verantwoord onderneemt? Ons inziens moet dit toeleveranciers zijn. 

Het onderstaande maakt onderdeel uit van de af te sluiten raamovereenkomst:

 1. Opstellen een nieuw camera-observatieplan met beeldenboek voor de camera’s van Openbare Orde en Veiligheid (OVV).
 2. Vervangen van een deel van de bestaande camera’s van OVV.
 3. Vervangen van een deel van de bestaande camera’s in de parkeergarages en bij de parkeerterreinen.
 4. Mogelijk zeer beperkt uitbreiden van de huidige scope. Alvorens er een extra camera geplaatst wordt dient er eerst een testopstelling met het daadwerkelijke beeldoverzicht gemaakt te worden (LOR).
 5. Vervangen van de opslagapparatuur bij de twee uitkijklocaties.
 6. Vervangen van de werkstations en beeldschermen bij de twee uitkijklocaties.
 7. Uitbreiding/aanpassing/upgrading Genetec licenties.
 8. Mogelijk vervangen van switches in de centrale 19 inch kasten of decentraal in de technische kasten in de afzonderlijke parkeergarages. Leveren en installeren van nieuwe switches in de parkeergarages.
 9. Integreren bestaande camera’s welke nog goed functioneren en niet ouder zijn dan 5 jaar.
 10. Levering en installeren van de benodigde nieuwe bekabeling binnen de panden (parkeergarages en uitkijkruimtes).
 11. Leveren, installeren, configureren en bedrijfsklaar opleveren van een 24/7 monitoringsysteem voor de vitale systeemfuncties.
 12. Duurzaam afvoeren van gedemonteerde apparatuur.
 13. Koppeling bestaande intercominstallaties parkeergarages.
 14. Sabotagebeveiliging straat- en netwerkkasten.
 15. Leveren en plaatsen van mobiele/tijdelijke camera-oplossingen, aangesloten op het Genetec VMS van de politie, op huurbasis.
 16. Beheer en onderhoud van de systemen inclusief de 24/7 monitoring op afstand.

Voor alle apparatuur geldt dat de levering, installatie, aansluiten, configuratie en bedrijfsklare oplevering in de prijzen opgenomen dient te zijn. Ook het onderdeel advies is onderdeel van de aanbesteding/raamovereenkomst.
U kunt voor dit onderdeel onder andere uitgaan van:

 • Startgesprek met de gemeente en politie.
 • Locatie opname Rapportage (LOR) van alle posities (mogelijk ook tijdens de “donkere” uren).
 • Opstellen observatieplan en beeldenboek van de 21 posities.
 • Eind(advies)gesprek met de gemeente en Politie.

Pas na dit het opstellen van dit plan en advies zal er een definitieve opdracht worden verleend voor het aanpassen van de centrale apparatuur en het vervangen van de camera’s. Vanwege de aard en omvang van de opdracht is het van belang dat opdracht Europees wordt aanbesteedt en kan de aanbesteding niet in percelen worden opgedeeld. Wel is er bij het opstellen van het programma van eisen rekening mee gehouden dat deze niet strenger dan noodzakelijk is gemaakt, zodat de opdracht ook voor het MKB toegankelijk is.

De opdracht betreft een raamovereenkomst met een geraamde waarde van circa €1.250.000,- excl. btw. De maximale waarde van de raamovereenkomst is €1.400.000,- excl. btw. De inwerkingtreding van de raamovereenkomst is gepland op 1 april 2023 en heeft een looptijd tot en met 31 maart 2027, met een optie tot eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst van driemaal twee jaar. De aanbestedende dienst volgt voor de aanbesteding een Europese niet-openbare procedure. De niet-openbare procedure bestaat uit twee fasen: de selectiefase en de offertefase. De selectiefase houdt in dat iedere geïnteresseerde een verzoek tot deelneming mag indienen. De ingediende verzoeken tot deelneming worden beoordeeld door de selectiecommissie. Op basis van de beoordeling worden de gegadigden geselecteerd die in aanmerking komen voor toelating tot de offertefase. Na de selectie ontvangen de betreffende gegadigden de uitnodiging tot inschrijving op basis waarvan gegadigde een inschrijving mag indienen en mag meedingen naar gunning van de opdracht.

Bron: Tenderned zondag 18 september 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/272660

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *