Minister Plasterk: summiere motivering onderdrempelige opdrachten verplicht – Aanbestedingsnieuws

Minister Plasterk: summiere motivering onderdrempelige opdrachten verplicht

Per kamerbrief heeft Minister Plasterk laten weten, mede namens de Minister van Economische Zaken, hoe het precies zit met het gunnen van opdrachten onder de Europese drempelwaarden. Daarover was vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken een Circulaire grensbedragen verschenen, die voor het niet-ambtenarenoog in strijd leek, met de Gids Proportionaliteit. Uit die kamerbrief blijkt, dat inkopers verplicht zijn de keuze voor een bepaalde ondernemer bij opdrachten boven de €33.000 summier te motiveren.

Volgens Plasterk zijn daarvoor afspraken gemaakt die zijn afgestemd met de Auditdienst Rijk (ADR) en de Algemene Rekenkamer (AR), die verantwoordelijk zijn, voor de controle op de rechtmatigheid van het verstrekken van deze opdrachten. De Algemene Rekenkamer liet eerder weten dat er hardnekkige problemen zijn met kleine inkopen.

Het gaat dan met name over departementale afspraken over de verplichting tot motivering van de te volgen aanbestedingsprocedure en de motivering van de daarvoor geselecteerde ondernemers. De Aanbestedingswet 2012 schrijft voor dat de keuze voor de ondernemers op objectieve gronden plaatsvindt en dat op schriftelijk verzoek van een ondernemer de motivering van de keuze moet worden verstrekt. Dat is om te voorkomen dat telkens dezelfde leveranciers worden gevraagd zonder dat daarvoor een objectieve grond bestaat.

summiere motivering ©ZaZ 2016

Plasterk:

De volgende afspraken zijn gemaakt:

  • 1.De departementale coördinerend directeuren inkoop (CDI’s) en de Chief Procurement Officer (CPO) voor het Rijk beoordelen en verstevigen waar nodig de elementen in het Rijksinkoopstelsel die de professionaliteit van de inkoop borgen. Een van deze elementen is een (aanvullende) aantoonbare interne beheersmaatregel op het gebied van tegenlezen.

  • 2.Departementen leggen eenmalig op basis van een eigen analyse een strategie vast voor hun belangrijkste strategische inkooppakketten onder de Europese aanbestedingsdrempels.

  • 3.De departementen voeren een jaarlijkse analyse uit op de inkoopopdrachten met een waarde tussen de € 15.000 en de Europese aanbestedingsdrempel. Op basis van deze analyse wordt door het desbetreffende departement bepaald of nadere sturing noodzakelijk is. Ik word als systeemverantwoordelijke geïnformeerd over de uitkomsten van de jaarlijkse analyse en eventueel te nemen verbetermaatregelen.

  • 4.Vanaf het grensbedrag van € 33.000 tot aan de Europese aanbestedingsdrempel geldt de verplichting om, voorafgaand aan het opvragen van offertes in het inkoopdossier, summier te motiveren waarom de uit te nodigen ondernemers geschikt zijn voor de opdracht. Dit bedrag wordt steeds in lijn bepaald met het bedrag dat binnen de rijksoverheid wordt gehanteerd voor het motiveren van de gekozen procedure voor het gunnen van een overheidsopdracht. (cursivering Red AN)

  • 5.De ADR en de AR zullen de waarborgen voor een professionele inkoop op inkoopstelselniveau en de uitwerking hiervan per departement beoordelen. Tot het grensbedrag van € 33.000 is een licht controlekader van toepassing.

  • 6.Kleine opdrachten voor leveringen en diensten tot € 50.000 kunnen in beginsel onderhands aan een bepaalde ondernemer worden gegund. Vanaf dit grensbedrag dient een meervoudig onderhandse procedure te worden doorlopen. Het thans geldende tussengebied van € 33.000 tot € 50.000 komt te vervallen. Om onduidelijkheden voor de controlepraktijk te vermijden, is ervoor gekozen om de voorgenomen aanpassing van de Gids proportionaliteit en de Circulaire grensbedragen achtereenvolgens door te voeren.2 Deze wijzigingen hebben een positief effect op de uitvoeringslasten voor de rijksoverheid.

  • 7.Met het oog op het doelmatig uitvoeren van de controletaken van de ADR en de AR daar waar het de summiere motivering in inkoopdossiers betreft maakt elk departement op basis van een risicoanalyse een zelfstandig en controleerbaar beleid voor de keuze voor de ondernemer die wordt gevraagd om een offerte uit te brengen. Bij dit departementale beleid kunnen de departementen rekening houden met de omvang van hun eigen begroting. Op basis van de hiervoor onder punt 1 genoemde interne beheersmaatregel wordt getoetst of in dat geval de keuze voor de ondernemer in overeenstemming is met het geformuleerde beleid.

  • 8.Als systeemverantwoordelijke voor de inkoop bij het Rijk zal ik adviseren over de toereikendheid van dit beleid van de departementen.

  • 9.In 2018 wordt het afsprakenpakket door de departementen, de ADR en de AR geëvalueerd.

Het afsprakenpakket geldt sinds 1 januari 2017. Vanaf deze datum controleren de ADR en de AR de inkoopuitgaven van de departementen op basis van dit afsprakenpakket.

Tenslotte hecht Plasterk eraan op te merken dat ik, zoals ik dat in reactie op de motie Verhoeven heb geantwoord3, de governance op de werking van het inkoopstelsel in het CPO-CDI stelsel heb belegd. Via dit CPO-CDI stelsel zal ik ook toezien op de uitvoering van het bovengenoemde afsprakenpakket.

Bron: Kamerstukken II 2016/17, 32440, 102

en eerder schreef Minister Kamp (mede namens Minister Plasterk) :

“De schrijfgroep stelt dat uit de circulaire blijkt dat voor de keuze van de aanbestedingsprocedure de Gids proportionaliteit (hierna Gids) niet meer hoeft te worden gevolgd, maar dat in plaats daarvan verwezen kan worden naar een circulaire. De schrijfgroep geeft aan dat dit niet correct lijkt en kan zich niet voorstellen dat een circulaire prevaleert boven een wet.” [red. AN: De gids is met het Aanbestedingsbesluit afgekondigd in de Staatscourant , zie Stcrt 2013, 3075]
[…]

De inhoud van deze brief is gedeeld met de leden van de schrijfgroep Gids proportionaliteit. De leden van de schrijfgroep hebben aangegeven zich niet te kunnen vinden in de reactie. Ik acht het bovenstaande houdbaar. Het definitieve oordeel over de circulaire is zoals aangegeven aan de rechter.”
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32440-86.html

Zie ook:
http://www.sconline.nl/nieuws/rijksoverheid-wekt-ergernis-met-eigen-regels-voor-aanbestedingen

https://www.pianoo.nl/document/11283/circulaire-grensbedragen-onder-drempelwaarde-per-1-september-2015

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/10/03/kamerbrief-met-reactie-op-bericht-schrijfgroep-gids-proportionaliteit.html

Enkelvoudig onderhands gunnen bij rijksopdrachten

Kennedy van der Laan schreef over de circulaire grensbedragen:

Minister negeert kritiek schrijfgroep Gids Proportionaliteit

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *