Miljoenennota en aanbesteden: wijziging Commissie van Aanbestedingsexperts – Aanbestedingsnieuws

Miljoenennota en aanbesteden: wijziging Commissie van Aanbestedingsexperts

Het demissionaire Kabinet Rutte 3 voorziet voor de volgende periode onder meer een vervolg op het Programma Beter Aanbesteden. Daarnaast is het van plan de rol van de Commissie van Aanbestedingsexperts te wijzigen en de rechtsbescherming bij aanbesteding te verbeteren. Hieronder een samenvatting van de Miljoenennota met daarin de relevante paragrafen over aanbesteding. We hebben daarin ook relevante paragrafen over de circulaire economie meegenomen:

We hebben ons beperkt tot de rijksbegroting voor Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken. Andere relevante onderdelen komen in een volgend artikel.

©Minfin 2021

Uit onderdeel 12:

In het kader van het stikstofbeleid wordt een nieuw subsidieplatform gecreëerd voor lage en emissieloze mobiele werktuigen en de bouw van logistieke voertuigen, wordt een budget gereserveerd om aanbestedende rijksdiensten (RWS, ProRail, RVB) in staat te stellen om structureel uitstoot-verminderende criteria te stellen bij aanbestedingen en worden middelen gereserveerd voor het ontwikkelen van innovaties rondom nieuwe bouwconcepten en bouwlogistiek.

Klimaatmaatregelen
In het kader van het Klimaatakkoord worden middelen uit de beschikbaar gestelde middelen voor klimaatmaatregelen ingezet ter stimulering van:
– Ketenaanpak
– Klimaatneutraal en circulair inkopen en aanbesteden
– Recycling en hergebruik van (bio)plastics en textiel
– Grond, weg en waterbouw (GWW).
Rijksbrede programma Circulaire Economie
Om uitvoering te geven aan het Rijksbrede programma Circulaire Economie wordt in 2022 € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor het stimuleren van en ondersteunen bij de opschaling van ketenprojecten.
In de tabel Budgettaire gevolgen van beleid bij dit beleidsartikel zijn in regel 1 de volgende subsidieverplichtingen opgenomen:
– Een bedrag van € 0,03 miljoen aan subsidieverplichtingen per jaar voor de jaren 2022, 2023 en 2024. Dit bedrag heeft betrekking op de mogelijke verlening van een subsidie voor de organisatie van het Springtij Forum 2022, 2023 en 2024 en daaraan gerelateerde projecten aan Stichting Springtij.

– Een bedrag van maximaal € 0,6 miljoen voor 2022 en een bedrag van maximaal € 0,4 miljoen per jaar voor de jaren 2023 en 2024. Deze bedragen hebben betrekking op de mogelijke verlening van een subsidie voor het Versnellingshuis Nederland Circulair! aan Stichting Het Groene Brein in samenwerking met MVO Nederland.
– Een bedrag van maximaal € 1 miljoen per jaar voor de jaren 2022 en 2023. Dit bedrag heeft betrekking op de mogelijke verlening van een subsidie voor de stimulering van circulair ontwerpen door middel van
het programma CIRCO aan TKI CLICKNL.
– Een bedrag van maximaal € 0,03 miljoen per jaar voor de jaren 2022 en 2023. Dit bedrag heeft betrekking op de mogelijke verlening van een subsidie voor (het optimaliseren van) de informatieverstrekking aan consumenten over de beschikbaarheid en ontwikkelingen op het gebied
van duurzame mode aan Stichting DSFW Foundation.
– Een bedrag van maximaal € 1.000.000 per jaar voor de jaren 2022 tot en met 2025. Deze bedragen hebben betrekking op de mogelijke verlening van een subsidie aan Milieu Centraal voor het uitvoeren van de basisactiviteiten gericht op de kerntaak van consumentenvoorlichting en het zijn van een onafhankelijke vraagbaak voor consumenten en media op verschillende duurzaamheidsthema’s, zoals milieukeurmerken, plaagdierbestrijding, minder afval, microplastics, duurzaam vervoer. Milieu
Centraal dient hiervoor een gefundeerde kennisbasis op te bouwen, deze te ontsluiten en te onderhouden.
– Een bedrag van maximaal € 700.000 per jaar voor de jaren 2022 en 2023.
Deze bedragen hebben betrekking op de mogelijke verlening van een subsidie aan Milieu Centraal voor nadere focusactiviteiten gericht op consumentenvoorlichting, zoals project- en/of campagnematige activiteiten gefocust op een beperkt aantal duurzaamheidsthema’s zoals de week zonder afval, duurzaam schoonmaken, elektrisch vervoer, asbestdaken en andere toepassingen.

Aangenomen moties (voor zover relevant voor aanbestedingen):

34550-A-38 verzoekt de regering, eventuele aanbestedingsmeevallers bij de aanleg van deze projecten
in mindering te brengen op de tolopgave Parlementair agenda punt
[28-11-2016] – MIRT Uitgaande brief [20-05-2021] – Verzamelbrief Verkeersveiligheid en Wegen Commissiedebat 1 juni 2021

[…]

35000-A-100 verzoekt de regering, om de mogelijkheid tot omgekeerd aanbesteden waar mogelijk mee te nemen bij openbare aanbestedingen,
Parlementair agenda punt [13-06-2019] – Onderhoud Wegen en bruggen
Uitgaande brief [31-03-2021] – Transitie ‘Op weg naar een Vitale Infrasector’ voortgang 2020

35300-XII-56 verzoekt de regering om, in navolging van de proeftuin aardgasvrijwijken, te verkennen of een proeftuin circulaire wijken en dorpen kan worden gestart, Parlementair agenda punt
[16-10-2019] – Begrotingsbehandeling
IenW
Uitgaande brief [25-09-2020] – Aanbieding Uitvoeringsprogramma Circulaire economie 2020 ‒ 2023

29398, nr. 761 verzoekt de regering, bij het introduceren van nieuwe voertuigen verkeersveiligheid boven innovatie te stellen,
Parlementair agenda punt
[30-10-2019] – Stint
Uitgaande brief [16-07-2020] – Uitgebreide beleidsreactie op OvV rapport Veilig toelaten tot de weg – Lessen naar aanleiding van het ongeval met een Stint

32852, nr. 126 verzoekt de regering, nog dit jaar te onderzoeken hoe de MKI-waarde zwaarder kan worden meegewogen in het aanbestedingstraject van Rijkswaterstaat, en de Kamer daarover te informeren Parlementair agenda punt [30-06-2020] – Circulaire Economie
Uitgaande brief [26-11-2020] – Bestuurlijke Overleggen MIRT
25 en 26 november 2020, voortgang MIRT, moties en
toezeggingen

2852, nr. 127 verzoekt de Staatssecretaris, in overleg met de Nederlandse textielketen, zich binnen Europa in te zetten voor fondsen die de Nederlandse ambitie ondersteunen en daarbij ook nadrukkelijk in te zetten op een gesloten keten in Europa inclusief producentenverantwoordelijkheid Parlementair agenda punt [30-06-2020] – Circulaire Economie
Uitgaande brief [20-05-2021]

waarin het lozen van verboden stoffen zo snel mogelijk
stopt;
Parlementair agenda punt
[19-11-2020] –
Begrotingsbehandeling
IenW
Uitgaande brief [18-03-2021] – Ontwerp Nationaal Water
Programma 2022-2027
29984, nr. 914 verzoekt de regering, om bij de verdere uitwerking van het afwegingskader voor decentraliseren van sprinterdiensten en in overleg met de provincies, in elk geval de volgende uitgangspunten op te nemen: –Bij het decentraliseren staat het belang van de reiziger voorop.
Het decentraliseren moet een toegevoegde waarde hebben, zowel op het te decentraliseren spoor, als op het hoofdspoor. –Het decentraliseren moet niet van bovenaf worden opgelegd. Provincies of vervoerregio’s moeten dit zelf willen en ook de aanbeste-ding en exploitatie zelf
kunnen uitvoeren. –De provincie(s) of vervoerregio(«s) moeten, in samenspraak met het Rijk, voorafgaand aan de start van de concessietermijn financiële zekerheid bieden over de exploitatie ervan en de financiële risico’s voldoende in beeld hebben gebracht,

Uit onderdeel 13:

Programma Vervolg Beter Aanbesteden In 2021 is het vervolgprogramma Beter Aanbesteden gestart. Dit
programma is een samenwerking van EZK, VNO-NCW/MKB-Nederland, de VNG en PIANOo. Doel van dit programma is om te zorgen dat de kennis en kunde van overheden en ondernemers over het aanbestedingsproces verbetert en dat beide partijen eerder met elkaar in dialoog gaan. Het
programma kent een looptijd van vier jaar. In 2022 zal het programma zijn tweede jaar ingaan. Er zullen onder andere evenementen worden georganiseerd waar overheden en ondernemers samenkomen en er wordt gewerkt aan het ondersteunen van regionale initiatieven.

[…]

Rechtsbescherming
Als dialoog tussen ondernemers en aanbestedende diensten niet tot
overeenstemming leidt, is het belangrijk dat er evenwichtige rechtsbeschermingsmogelijkheden zijn. In 2022 zal de door het kabinet aangekondigd uitwerking van de maatregelen om de rechtsbescherming bij aanbestedingen te verbeteren (Kamerstuk 34 252, nr. 21, Kamerstuk 34 252, nr. 13 en Aanhangsel van de Handelingen 2019-2020, nr. 582) worden geïmplementeerd. Dit betekent o.a. wijziging van de Aanbestedingswet 2012 en een aangepaste rol van de Commissie van Aanbestedingsexperts.

2020   2021    2022    2023    2024   2025   2026
Bijdrage aan agentschappen    39.503 46.345 41.199 40.903 35.111 35.111 35.111
Bijdrage RVO.nl                         10.805 14.283 10.375 10.579 4.787 4.787 4.787
Bijdrage Agentschap Telecom 28.698 32.062 30.824 30.324 30.324 30.324 30.32

[…]

Verduurzaming Industrie
Ter bevordering van CO2
-reducerende maatregelen in de industrie is vanuit de klimaatenveloppe in 2022 € 70 mln beschikbaar op de begroting van EZK (via de begroting van IenW wordt daarnaast € 10 mln beschikbaar gesteld).
Deze middelen worden op hoofdlijnen als volgt besteed:
– Waterstof: Vanuit de klimaatenveloppe voor de industrie wordt in 2022 € 10 mln bijgedragen aan de DEI+ en een nieuwe tenderregeling voor de opschaling van groene waterstof, via artikel 4 van de EZK-begroting.
– CCUS: € 15 mln voor haalbaarheidsstudies, Front End Engineering Design (FEED)-studies en CC(U)S-pilots om hiermee de toepassing van CC(U)S-technologieën in de gehele CC(U)S-keten (afvang, transport, hergebruik en opslag van CO2 ) of in delen van de keten, te testen en/of te demonstreren in een praktijkomgeving of industriële omgeving.
– CO2
-reductie industrie: € 45 mln voor pilot- en demonstratieprojecten voor versnelling van kosteneffectieve CO2
-reductie in de industrie, veelal via de DEI+-regeling. Een deel van de middelen is bestemd voor haalbaarheidsstudies onder de bestaande TSE-regeling. Op grond van de Klimaatwet stuurt het kabinet jaarlijks op de vierde donderdag in oktober een klimaatnota naar de Tweede Kamer.

[…]

Chief Economist
RVO voert taken uit in opdracht van de Chief Economist en de directie Mededinging & Consumenten. Dit werkpakket bestaat uit drie componenten. Als eerste het beheer en de doorontwikkeling van
TenderNed, het elektronisch systeem voor aanbesteden. Daarnaast geeft RVO advies en voorlichting over met name de aanbestedingswet en door het delen van informatie via de website PIANOo.nl en door het beantwoorden van vragen hierover. Sinds 2021 is PIANOo verantwoordelijk voor
de uitvoering van het programma Beter Aanbesteden.

1 thought on “Miljoenennota en aanbesteden: wijziging Commissie van Aanbestedingsexperts

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *