Mercedes-Benz wint politietender – Aanbestedingsnieuws

Mercedes-Benz wint politietender

Mercedes-Benz heeft de aanbesteding voor politievoertuigen gewonnen. De opvallende politievoertuigen worden voortaan bij Mercedes ingekocht. Dat bericht Automotive Management. Het bedrijf heeft volgens het autoblad, de eerste twee kavels (voor personenvoertuigen en bedrijfswagens) gewonnen.

Bron: Aanbesteding Basis Politievertuigen Bijlagen

De aanbesteding werd landelijk nieuws omdat onder meer ook Mini op de opdracht heeft mee gereageerd. Ook BMW en Opel behoorden tot de gegadigden.

Het is niet de enige aanbesteding voor politievoertuigen. Daarnaast zijn er nog aanbestedingen uitgeschreven voor onopvallende voertuigen en auto’s van de Nationale Politie en daarnaast loopt er een beheercontract.

Huidige leverancier, importeur van onder andere Volkswagens Pon Holding, won in 2009 de aanbesteding. De leverancier heeft uiteindelijk een schikking getroffen voor 12 miljoen in verband met een corruptiezaak.

De aanbesteding verliep via Commerce Hub. De gunningsbeslissing is nog niet definitief.

Opvallend zijn de strenge administratieve eisen waar de aanbesteding aan moet voldoen, terwijl er geen geschiktheidseisen zijn gesteld die meer materiëel ingaan op de eisen aan de auto, (alleen voor milieu en verzekeringen)

Wel wordt de inschrijving onderworpen aan een test met 4 testrijders, met specifieke apparatuur van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Omdat bij deze testonderdelen de maximaal haalbare technische prestaties van het voertuig in de voertuigtesten worden bepaald, heeft de Politie ervoor gekozen dat hierbij het resultaat van de best scorende testrijder telt en dus niet het gemiddelde resultaat van de vier (4) testrijders tezamen.

Die test levert dan een “fictieve waarde” op.

Leverancier A scoort voor Perceel 1 als volgt:

 1. Technische test: 1000 punten, dit resulteert in het cijfer (1000 / 1800) * 10 = 5,46

Voor de technische test kan men voor Perceel 1 maximaal € 18.000.000 behalen.

 1. Technische test: € 18.00.000 x (5,46 / 10) = € 9.828.000

De totale fictieve waarde voor de Technische test is voor Leverancier A hiermee € 9.828.000

In de test wordt de auto onder meer beoordeeld op ergonomie. Het gaat daarbij om de In- en uitstapsnelheid, het accommoderen vrije ruimte en het accommoderen van comforthoeken.

Ergonomische test Minimum eisen (KO)? Minimumscore Maximumscore
Accommoderen comforthoeken Ja, V1 t/m V4 en M1 t/m M3 KO of 0 231
Accommoderen vrije ruimte Nee 0 216
In- en uitstapsnelheid Nee 0 216

 

De redactie van Aanbestedingsnieuws geeft hieronder een bloemlezing van de gestelde administratieve eisen:

Gestanddoeningstermijn

Dat houdt in dat het bod niet na sluiting mag wijzigen onder invloed van externe factoren, bijvoorbeeld externe prijsstijgingen.

De gestanddoeningstermijn van uw Inschrijving is minimaal 270 kalenderdagen gerekend vanaf de sluitingstermijn voor het indienen van de Inschrijving.
(gebruikelijk is 30)

Ervaring

Een opmerkelijke eis aan de aanbesteding is de vraag naar ervaring.

De kerncompetenties zijn voor Perceel 1 en Perceel 2 zijn:

 • Ervaring met het leveren van meerdere bedrijfsklare op- en ingebouwde voertuigen;

 • Ervaring met het samenwerken met (toe)leveranciers en het daarbij als centraal aanspreekpunt coördineren en plannen van deze samenwerking;

 • Ervaring met het verzorgen van het uitvoeren van ROB via een landelijk (dealer)netwerk.

Betalingsgedrag

Daarnaast wordt gevraagd om een verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen. 

In aansluiting op het UEA kan worden verzocht om een recente verklaring van de Belastingdienst te overleggen, waaruit blijkt dat aan de verplichtingen is voldaan ten aanzien van betalingen van premies sociale verzekeringen en belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar u gevestigd bent, gebaseerd op de Aanbestedingswet 2012, artikel 2.89 lid 3.

Aan de aanbesteding zijn eisen gesteld voor onder meer de verzekering:

U (en indien van toepassing Combinanten) dient verzekerd te zijn tegen bedrijfsaansprakelijkheid voor een bedrag van minimaal € 2.500.000,- per schadeveroorzakende gebeurtenis en minimaal € 5.000.000,- per jaar, dan wel dient u zich hiertegen te verzekeren voor Gunning.

BAFO

De stukken melden dat er geen onderhandelingsruimte is. Je moet maar meteen met het precies goede bod komen:

“De Inschrijving mag geen enkel voorbehoud bevatten, ook niet aangaande toekomstige evenementen of ontwikkelingen. Kenmerkend voor Europees aanbesteden is dat er niet over de Inschrijving kan worden onderhandeld. Dit heeft als consequentie dat u uw ‘best and final offer’ dient in te dienen.”

GVA
Ook heeft de politie aanvullend gevraagd om een GVA, een bewijs dat de inschrijvers zich niet hebben misdragen bij het inschrijven van aanbestedingen. Dat aanvragen kan 8 weken duren, zo meldt de politie.  Het overleggen van de GVA is een voorwaarde voor gunning.

 

De Politie wenst uitsluitend zaken te doen met bedrijven waarbij geen enkele twijfel bestaat over hun integriteit.

 • Voordat de Politie een Raamovereenkomst sluit, dien(t)(en) de GVA zoals bedoeld in artikel 2.89 lid 2 van de Aanbestedingswet 2012 ingediend te worden. De GVA dient van recente datum (niet ouder dan 2 jaar terug te rekenen vanaf de uiterste datum van het indienen van de Inschrijving) te zijn.
 • De GVA is op te vragen bij de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Meer informatie is beschikbaar op de site: http://www.justis.nl/producten/gva
 • Buitenlandse Leveranciers, Combinanten en/of Onderaannemers waarop u een beroep wil doen, moeten een vergelijkbare verklaring uit een andere EU-lidstaat, uit het land van herkomst of het land van vestiging overleggen

Zie de aanbesteding:
https://portal.commerce-hub.com/index.cfm?action=sourcing:_requestform.documents&invitation_id=ROy

Zie eerder:

Raamovereenkomst voor aanbesteding politievoertuigen

 

2 thoughts on “Mercedes-Benz wint politietender

  1. Journalisten trappen hier massaal in. Een voorlopige gunning is het definitieve antwoord van de inkoopafdeling. Het enige relevante. Dat is waartegen beroep instelbaar is en waarna de zgn. Alcateltermijn gaat lopen. Kortom: juist een voorlopige gunning is nieuws, want de concurrent die verloren heeft moet dan besluiten om actie te ondernemen of niet. Omdat het dan voorlopig heet, haakt iedereen zonder verstand van aanbestedingsrecht af. “oh het is nog maar voorlopig dus het is geen nieuws”
   Zo horen de andere gegadigden niet wanneer de termijn voor beroep gaat lopen; zodát dat ook niet gaat lopen. En dan gaat het definitieve gunnen geruisloos in: precies wat de inkoopafdeling wil. Dit soort zwijgpolitiek is heel begrijpelijk maar als er wel echt iets mis is met de inkoop, bijzonder onwenselijk, vanuit het oogpunt van rechtsbescherming. Juist als je hem moet hebben, is het er niet.
   Voor de redactie van Aanbestedingsnieuws is elke voorlopige gunning nieuws.
   https://www.tenderned.nl/e-gids/begrippenlijst/gunningsbeslissing

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *