Meierijstad wil vijverwijk Veghel klimaatrobuust maken – Aanbestedingsnieuws

Meierijstad wil vijverwijk Veghel klimaatrobuust maken

De eerst aan te pakken straat de Burgemeester Schrevensingel. Foto: Googlle Streetview

De vijverwijk in Veghel is een wijk uit de jaren ’60 en ’70 van de 20e eeuw. Ten tijde van de aanleg waren er andere aannames over water en klimaat dan die zich nu voordoen en in de toekomst worden verwacht. Om de gevolgen van droogte en veel regen goed te kunnen beheersen wordt de wijk opnieuw ingericht en worden zowel boven- als ondergronds maatregelen genomen om water voor droge tijden te bewaren en overlast in natte tijden te voorkomen, zowel lokaal als in lagergelegen
gebieden.

Het uit te voeren werk is gelegen in de Vijverwijk in Veghel in de gemeente Meierijstad en bestaat uit de straten Vijverweg,
Burg. Schrevensingel, Dr. Van der Voortsingel, Dr. Verbeeksingel, Burg. Eliënsstraat, Secretaris de Visserstraat, Burg. van
Lithstraat, Burg. van Roijstraat, Deken Franssenstraat en Burg. Völkerstraat. De Burg. Schrevensingel is onderdeel van de snelfietsroute Veghel – Uden en wordt ingericht als fietsstraat.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
– het verwijderen van een waterbergende funderingslaag;
– het verwijderen van kantopsluitingen, goten en elementenverhardingen;
– het verwijderen van asfaltverhardingen;
– het verwijderen van kolken, kolkleidingen en huisaansluitingen;
– het verwijderen en volschuimen van hoofdriool, beton en AC;
– het verwijderen van bebording en meubilair;
– het verwijderen van groenvoorzieningen;
– het uitvoeren van grondwerk;
– het toepassen van bemaling;
– het leveren en aanbrengen van een gescheiden riool, drukriool en drainage;
– het leveren en aanbrengen van kolken, kolkleidingen en huisaansluitingen;
– het afkoppelen van regenpijpen op particulier terrein;
– het leveren en aanbrengen van funderingslagen;
– het leveren en aanbrengen van kantopsluitingen, goten en elementenverhardingen;
– het leveren en aanbrengen van asfaltverhardingen;
– het leveren en aanbrengen van bebording en meubilair;
– het leveren en aanbrengen van groenvoorzieningen;
– nazorg van groenvoorzieningen;
– het toepassen van verkeersmaatregelen;
– bijkomende werkzaamheden en verkeersmaatregelen.

Het werk in de wijk Vijverwijk moet worden opgeleverd op 12 december 2025. De geplande startdatum is 21 kalenderdagen na de definitieve gunning. Vooruitlopend op het startdatum kunnen bomen moeten worden gekapt i.v.m. de werkzaamheden van Enexis. Het aantal en de locatie zal in overleg met de directie en Enexis bepaald worden. Met werkzaamheden dient gestart te worden in de Burg. Schrevensingel. Dit is ook afgesproken met Enexis. De bestaande bomen dienen gefaseerd te worden gekapt in verband met Flora en Fauna met inachtneming van het ecologisch werkprotocol in het bestek. De gemeente heeft verleende kapvergunningen. De groenvoorzieningen (bomen en beplanting) dienen te worden geplant in de periode van: 15 oktober tot 1 april 2025. ( NDR: Aanbesteder schrijft 2024 maar dit ligt in het verleden.)

Aanbesteder volgt met deze aanbesteding een openbare procedure.

Bron: Tenderned maandag 24 juni 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/340720

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 25 juni 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *