Medische arrestantenzorg Politie en Koninklijke Marechaussee – Aanbestedingsnieuws

Medische arrestantenzorg Politie en Koninklijke Marechaussee

Foto: pexels.com

De opdrachtgever is afhankelijk van medische deskundigen ten behoeve van de medische arrestantenzorg. De Politie treedt op als penvoerder bij deze aanbesteding zowel voor de Politie als de Koninklijke Marechaussee. Opdrachtgever is op zoek naar één opdrachtnemer per perceel die de dienstverlening uitvoert, eventueel in combinatie en of in samenwerking met één of meer onderaannemers. Per perceel sluit de opdrachtnemer die de opdracht gegund krijgt, met de Politie en de Koninklijke Marechaussee een raamovereenkomst af. In de raamovereenkomst zijn de voorwaarden opgenomen voor arrestantenzorg, die tussen opdrachtgever 1 en opdrachtgever 2 op onderdelen kunnen verschillen. De (eind)verantwoordelijkheid voor de ingeslotene (onder het beheer van de Politie dan wel de Koninklijke Marechaussee) is in de uitvoering leidend.
Het pakket van diensten voor de medische arrestantenzorg omvat op hoofdlijnen de volgende onderdelen:
1. Huisartsenzorg evenals verslavingszorg;
2. Mogelijkheid tot (telefonische) spreekuur van een arts of verpleegkundige;
3. Mogelijkheid tot gevraagd en ongevraagd proactieve bemoeizorg;
4. Gedifferentieerde inzet arts –verpleegkundige;
5. Medicatieverzorging, exclusief levering medicatie;
6. Declareren van zorgkosten bij de zorgverzekeraars indien en zodra dit mogelijk is;
7. Ontzorgen van opdrachtgever.

Ten aanzien van de hierboven genoemde diensten, maakt de Koninklijke Marechaussee op dit moment geen gebruik van punt 4. Voor punt 5 bestaan de werkzaamheden uit het uitschrijven van recepten.
Een meer gedetailleerde scopebeschrijving kunt u vinden in het Programma van Eisen.

De gevraagde diensten dienen 24 uur per dag 7 dagen per week beschikbaar, bereikbaar, en inzetbaar te zijn voor Politie en Koninklijke Marechaussee. Buiten de scope van de opdracht behoren specifiek de volgende onderdelen:
1. Forensisch Medisch Onderzoek (in het kader van waarheidsvinding en bewijslast);
2. Apotheekdiensten, inclusief het verpakken en leveren van medicatie. Deze diensten worden later dit jaar voor en door Politie aanbesteed (Marechaussee participeert hier niet in;
3. Prik- en bijtincidenten bij medewerkers van opdrachtgever;
4. Medische zorg voor medewerkers van opdrachtgever of burgers die geen ingeslotene zijn.

Zowel Politie als de Koninklijke Marechaussee zijn deelnemer bij deze raamovereenkomst. Hiermee zijn zowel Politie als de Koninklijke Marechaussee gerechtigd, om op basis van deze raamovereenkomst diensten af te nemen van opdrachtnemer.
Omvang Politie:
Uit de analyse van de financiële administratie blijkt een gemiddelde financiële omvang van €10.000.000,- inclusief btw per jaar voor de totale Politie. In heel Nederland is sprake van gemiddeld 200.000 insluitingen per jaar, waarbij aangetekend
moet worden dat er al jaren sprake is van een neerwaartse trend. In “coronajaar” 2020 was er sprake van een significante daling. Vanwege de bijzondere omstandigheden en in de verwachting dat het aantal arrestanten weer zal “normaliseren”, rekent de Politie 2020 niet mee als representatief jaar.

Omvang Koninklijke Marechaussee:
De financiële omvang van de medische arrestantenzorg voor de Koninklijke Marechaussee bedraagt gemiddeld €100.000,- per jaar. Een inschatting van het aantal verrichtingen is niet beschikbaar in aantallen maar wordt uitgedrukt in “incidenteel’ of “frequent’. Naar inschatting van de Marechaussee vindt 50% van de verrichtingen plaats op locatie JCS Schiphol (Perceel 10 Noord Nederland), 25% op de locatie in Coevorden (Perceel 3 Drenthe) en 25% in de rest van het land. 

De dienstverlening aan zowel Politie als Koninklijke Marechaussee valt binnen hetzelfde perceel. De facturering aan beide 0pdrachtgevers is gescheiden. Op onderdelen verschillen de verplichtingen. De Politie en Koninklijke Marechaussee zullen in beginsel separaat van elkaar contractmanagement uitvoeren, maar kunnen ook gezamenlijk optrekken.

Er wordt gebruik gemaakt van een geografische perceelindeling. Deze perceelindeling volgt de geografische grenzen van de Politie-eenheden of Veiligheidsregio’s. Politie-eenheden met een groot geografisch oppervlak, zoals Noord Nederland en Oost Nederland, zijn opgedeeld conform de bestaande Veiligheidsregio’s. Hierdoor verwacht de Politie dat de beschikbaarheid van medisch personeel en de geëiste aanrijtijden beter te realiseren zijn. In totaal zijn er 18 percelen. U kunt op één, meerdere of alle percelen inschrijven. De beoordeling vindt plaats per perceel. Een inschrijver kan één, meerdere of alle percelen gegund krijgen. 

De opdrachtgever heeft het voornemen over te gaan tot het sluiten van een raamovereenkomst met een looptijd van vier jaar met de volgende verlengopties:
Politie: twee maal twee jaar.
Koninklijke Marechaussee: twee maal twee jaar.
De verwachte ingangsdatum van de raamovereenkomst is 1 oktober 2021. De ingangsdatum van de daadwerkelijke dienstverlening is: 10 januari 2022, of zo snel mogelijk na de jaarwisseling als redelijkerwijs mogelijk is. Vanwege de verwachte “activiteiten” in de oudejaarsnacht is het niet wenselijk de dienstverlening op 1 januari  te laten starten, maar gebeurt dat op de eerstvolgende maandag. De Implementatieperiode van drie maanden zal hieraan vooraf gaan. Gedurende de
implementatieperiode (01 oktober 2021 tot 10 januari  2022) wordt de medische zorg nog uitgevoerd door de huidige dienstverlener en kan de nieuw gecontracteerde opdrachtnemer nog geen kosten in rekening brengen. De Politie gunt, in haar hoedanigheid van penvoerder bij deze aanbesteding, de opdracht volgens het gunningscriterium Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) op basis van laagste prijs.
Omdat de medische verrichtingen (prestaties) qua kwaliteit geborgd worden door enerzijds de standaarden vanuit de beroepsgroep en anderzijds de eisen uit het PvE, leveren overige mogelijke kwalitatieve criteria onvoldoende meetbaar onderscheidend vermogen.

Bron: Tenderned zaterdag 18 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/238774

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *