Marktconsultatie Wegmarkeringen Innova58 – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie Wegmarkeringen Innova58

Illustratie: © RWS

InnovA58 is een bijzonder project. Het project richt zich op de verbreding van de A58 tussen de knooppunten Sint-Annabosch en Galder en tussen Eindhoven en Tilburg. Uitgangspunt is een betere doorstroming en toekomstbestendigheid van de A58. Bij de realisatie van het project willen we zoveel mogelijk gebruik maken van innovatie. InnovA58 gebruikt de werkzaamheden voor de
wegverbreding op de A58 als aanjager voor innovatie die invulling geven aan de maatschappelijke opgave van Rijkswaterstaat. Dit gebeurt binnen het Living Lab A58. Het Living Lab is een ontwikkel-, test- en leeromgeving. Rijkswaterstaat is daarvan de facilitator. Zij stelt marktpartijen, kennisinstituten, andere overheden en de omgeving in staat om nieuwe ideeën in de praktijk te
beproeven. Het doel is om ideeën en concepten rond o.a. duurzaamheid op de lange termijn te laten verankeren.  
In 2022 stelt RWS de Innovatiestrook beschikbaar om gedurende twee jaar een 12-tal wegmarkeringen te beproeven en te beoordelen op verschillende aspecten. Na die twee jaar wil RWS de beste wegmarkering(en) 2km lang toepassen in het realisatiecontract van de wegverbreding van de A58. Alvorens Rijkswaterstaat zover is, zijn wij van plan een marktconsultatie uit te voeren voor het toetsen van de eigen ideeën en het vroegtijdig betrekken en interesseren van marktpartijen.

De marktconsultatie levert voordelen op voor alle betrokken partijen. De aanbestedende dienst constateert wat er mogelijk is en wat de beleving is van de markt. Zo kan er beter ingespeeld worden op hoe bijvoorbeeld de doelstellingen en ambities in de vraagspecificatie geformuleerd kunnen worden. De vraag moet immers wel aansluiten bij wat aan de aanbodkant mogelijk is.
Voor geïnteresseerde marktpartijen is er het voordeel dat men vroegtijdig een beeld heeft van de aanbestedende dienst, het RWS projectteam en de te houden proeven. Ook kan de markt invloed hebben op doelstellingen en ambities die terug zullen komen in de aanbesteding. Hierdoor dragen de deelnemers bij aan het welslagen van de proeven.

Het doel van de marktconsultatie bestaat verder uit de volgende aspecten:
– het vroegtijdig betrekken en interesseren van de marktpartijen in de proef met wegmarkeringen;
– het toetsen van eigen doelstellingen en ambities;
– het toetsen van eigen ideeën;
– Het toetsen van onze eisen/voorwaarden;
– meer inzicht verkrijgen in beschikbare ervaring en het marktaanbod;
– een beeld te krijgen van visies, suggesties en ideeën van marktpartijen;
– een beeld te krijgen van de interesse van de markt in de opdracht;

De aanbestedende dienst wil graag geadviseerd worden over op welke wijze de huidige situatie het beste uitgevraagd kan worden. Nadat de projectorganisatie kennis heeft genomen van de aanmelding van partijen, wordt op 16 september 2021 een bijeenkomst gehouden, met een gezamenlijk plenair deel en een aantal (individuele) deelsessies op basis van de antwoorden en vragen.

Plenaire bijeenkomst: Algemeen beeld van de context
De projectorganisatie geeft een algemene presentatie en toelichting van de context. Doel van de bijeenkomst is om de deelnemers inzicht te geven in de vraagstukken van het project Living Lab InnovA58 wegmarkeringen. Zo kunnen we de beelden die er leven in gezamenlijkheid delen.

Deelsessies: Mondelinge toelichting op de schriftelijke beantwoording
De projectorganisatie heeft behoefte aan verdieping op de gegeven antwoorden, daarom zal zij partijen die de vragenlijst volledig en onderbouwd hebben ingevuld en tijdig hebben verzonden via TenderNed, uitnodigen voor een gesprek. Na een plenair gedeelte zijn er drie deelsessies gepland. In deze sessies worden dezelfde onderwerpen besproken. Door in kleine groepen te spreken is er meer gelegenheid om inhoudelijk de materie goed door te nemen met elkaar. Tijdens de interactieve deelsessies is er alle gelegenheid om verder individueel in te gaan op de reacties van de  marktpartijen. Doel van deze gesprekken is om meer inzicht te krijgen op de gegeven antwoorden en de gestelde vragen. Hiermee verwacht de projectorganisatie beter in staat te zijn de inbreng van de deelnemers goed mee te nemen in de marktbenadering van het project. Bij veel belangstelling wordt
er een extra sessie toegevoegd.

Bron: Tenderned dinsdag 20 juli 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/233712

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *