Marktconsultatie Lombokplein (Utrecht) – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie Lombokplein (Utrecht)

Ter voorbereiding op de Europese aanbesteding ‘Lombokplein’, nodigt de gemeente Utrecht u uit om deel te nemen aan een marktconsultatie. Deelnemende marktpartijen wordt hierbij de mogelijkheid geboden hun kennis en ervaring te delen. De
gemeente wil zich, op basis van de door u verstrekte informatie, een beeld vormen van de haalbaarheid van de aanbesteding en van de oplossingsmogelijkheden.

Het doel van deze marktconsultatie is om marktpartijen te betrekken om zicht te krijgen op mogelijke oplossingen voor de aan te besteden opdracht, op het gebied van inhoud, proces en markt. Hierbij wil de gemeente informatie inwinnen ten einde de meest ideale oplossing aan te besteden en te komen tot:
– Een doelmatige aanbestedingsstrategie en –procedure.
– Een adequate opdrachtomschrijving/ scope.
– Een goed beeld van de van toepassing zijnde duurzaamheidsaspecten.
– De innovatieve ideeën/zienswijzen van de markt.
– Goed aansluitende gunningscriteria te formuleren.
– De te stellen randvoorwaarden.
De marktconsultatie dient de gemeente vertrouwen te bieden in de haalbaarheid van de aan te besteden oplossing en in het vermogen van de (deelnemende) marktpartijen om deze oplossing te kunnen realiseren.

Het westelijk deel van het stationsgebied wordt onderdeel van het centrum, een uitbreiding van de binnenstad. Dit nieuwe deel van het centrum wordt een toonbeeld van een gezonde, duurzame en levendige stad waar voor iedereen plaats is om te wonen, werken en verblijven. Belangrijk is dat het plangebied naadloos verbonden is met de stad als totaal. En ook dat Lombok weer goed wordt verbonden met de omliggende buurten. Enerzijds gaat het om het doortrekken en herstellen van de Leidse Rijn. Het water wordt teruggebracht, het fietspad hierlangs wordt rechtgetrokken en langs de route komt bebouwing. De herinrichting van het huidige Westplein is van een andere orde. Hier is de opgave vooral het herstellen van het stedelijk
weefsel: van een barrière van infrastructuur weer een prettig, levendig stuk stad maken door het toevoegen van een Lomboks bouwblok en een parkje aan het water. De verkeersbundel wordt getransformeerd naar een stadsstraat. Een prettige, goed oversteekbare straat van 2×1 rijstrook met een snelheidsregime van 30 km/u, die daarnaast ook de bereikbaarheid van de binnenstad borgt. Onderdeel van dit plan is ook de herinrichting van de Graadt van Roggenweg. Deze vormt in de huidige situatie een zware infrastructuurbundel, bestaande uit een trambaan en minimaal twee rijstroken per rijrichting. Ook de Graadt van Roggenweg dient omgebouwd te worden tot stadsstraat die beter oversteekbaar is en meer verblijfskwaliteit heeft.

Door de gemeente is gekozen om dit project aan te besteden als een twee-fase contract in bouwteam vorm. Waarbij in fase 1 het Definitief Ontwerp (DO) en het uitvoeringsontwerp (UO) inclusief bijbehorende producten bij het ontwerp en mogelijk producten ter voorbereiding op de realisatie op worden geleverd. In fase 2 wordt het ontwerp uit fase 1 gerealiseerd.

Het project Lombokplein is een groot multidisciplinair GWW-project voor de gemeente waarbij het Voorlopig Ontwerp (VO) met opmerkingen af is. Het opgestelde VO heeft diverse risico’s en kansen inzichtelijk gemaakt welke wij graag tijdens deze marktconsultatie met u gezamenlijk nader willen verkennen. Het voornaamste doel hierbij is om op basis van de meegegeven stukken en informatie de aanbesteding de juiste vorm te geven. In deze marktconsultatie zijn wij niet op zoek naar het juiste
aanbestedingstraject en contractvorm, deze is immers al bepaald. Vragen die de gemeente heeft zijn o.a. hoe de markt de inrichting en de juiste koppeling ziet van de risico’s in relatie tot de planning en de door te lopen processen en de samenwerking met de gemeente.
Voorbeelden hiervan zijn:
– het risico en proces Kabels en Leidingen
– het DO deel Civiel welke door het Ingenieursbureau van de gemeente zelf wordt gemaakt
– de raakvlakken tussen verschillende onderdelen van het ontwerp ontwerpen welke deels door de gemeente worden gemaakt en deels bij de markt worden belegd,
– de realisatie en het inrichten van de bouwfasering tijdens realisatie, enz.

De marktconsultatie zal door middel van een schriftelijke inventarisatie worden uitgevoerd. De uitnodiging tot deelname aan de marktconsultatie is gepubliceerd op Tenderned. Indien de gemeente naar aanleiding van uw antwoorden op de gestelde vragen prijs stelt op een toelichtingsgesprek, dan ontvang u hiervoor een separate uitnodiging via Tenderned.

Bron: Tenderned dinsdag 4 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/274672

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *