Marktconsultatie digitalisering detentieprocessen tbv Dienst Justitiële Inrichtingen – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie digitalisering detentieprocessen tbv Dienst Justitiële Inrichtingen

Foto: Pixabay.com

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zorgt namens de Minister van Justitie en Veiligheid voor de uitvoer van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, die na uitspraak van een rechter zijn opgelegd. Met 38 vestigingen verspreid over het land en zo’n 13.000 medewerkers is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Jaarlijks herbergt DJI voor korte of langere tijd zo’n 37.000 justitiabelen; 8.000 tot 9.000 op enig moment.

Deze consultatie is door het Inkoop Uitvoeringscentrum Dienst Justitiële Inrichtingen (IUC DJI) opgesteld om (meer) informatie te verkrijgen met betrekking tot oplossingen (en hun functionaliteiten) voor de digitalisering van het detentieproces ten behoeve van de medewerkers alsook de justitiabelen (justitiabelen is de verzameling van alle personen waarvan de zorgplicht aan DJI is toevertrouwd), als voorbereiding voor een mogelijk op te starten (Europese) aanbesteding.
Iedere marktpartij die van mening is dat zij een bijdrage kan leveren aan de consultatie kan deelnemen.
In de periode van 03 mei 2021 tot en met 31 mei 2021 zou het IUC DJI graag van uw kennis en ervaring gebruik willen maken.
De vragen die het IUC DJI heeft met betrekking tot digitalisering van detentieprocessen zijn opgenomen in een vragenlijst bij de marktconsultatiedocumenten.
Het doel van een consultatie is:
– meer inzicht verkrijgen in beschikbare ervaring en in het marktaanbod;
– een beeld te krijgen van visies, suggesties, ideeën en ontwikkelingen van marktpartijen en de markt;
– het vroegtijdig betrekken en interesseren van de marktpartijen in de mogelijke aanbesteding;
– te bepalen welke aanbestedingsstrategie het meest geschikt is voor het mogelijk aan te besteden onderwerp;
– het toetsen van eigen uitgangspunten, aannames, ideeën en oplossingsrichtingen.

De afgelopen jaren heeft DJI in enkele inrichtingen ervaring opgedaan met de digitalisering van de detentieprocessen. Justitiabelen kunnen in die inrichtingen zelf zaken digitaal invoeren en raadplegen, waardoor medewerkers meer tijd krijgen voor de begeleiding en bejegening van justitiabelen. Processen die nu veelal nog op papier worden afgehandeld kunnen digitaal efficiënter en soepeler verlopen. In klinieken en jeugdinrichtingen kan het gebruik van digitale hulpmiddelen met name pedagogische en re-integratie doelen dienen. In enkele inrichtingen is een concept beproefd met tablets waarop justitiabelen onder andere deze functies hebben:

  • digitale formulieren voor bijvoorbeeld het aanvragen van afspraken met de casemanager of kapper;
  • gereguleerd internet, dit betekent dat alleen toegestane websites beschikbaar zijn en dat alle communicatiemogelijkheden hierop zijn geblokkeerd;
  • bezoek plannen;
  • boodschappen bestellen;
  • opvragen saldo rekening courant;
  • lezen van tijdschriften.

Medewerkers hebben, in hun eigen werkomgeving, functionaliteiten om de ingediende aanvragen en verzoeken af te handelen.
In enkele andere inrichtingen gebruiken justitiabelen zuilen om bezoek te plannen en boodschappen te bestellen.
In de inrichtingen bestaan veel ideeën over andere functies die door justitiabelen digitaal kunnen worden gebruikt en die kunnen bijdragen aan de verdere digitalisering van de detentieprocessen waaronder ook zinvolle dagbesteding, behandeling en onderwijs. De ervaring die tot nu toe is opgedaan, heeft geleid tot de conclusie dat DJI de detentieprocessen verder wil gaan digitaliseren. Daarom wordt geanalyseerd of/hoe de bestaande concepten landelijk kunnen worden geïmplementeerd, maar nadrukkelijk wordt ook naar marktpartijen gekeken. Met deze marktconsultatie hoopt DJI inzicht te krijgen in de beschikbare oplossingen van marktpartijen. Gegeven de verschillende doelgroepen die worden bediend (diverse medewerkersgroepen
van DJI en diverse groepen justitiabelen waaronder langgestrafte volwassenen, jeugdigen en patiënten in de klinieken) is ook van belang op welke wijze functionaliteit geconfigureerd kan worden. Hierbij valt te denken aan:
– het niet tonen van bepaalde artikelen in een boodschappenapp op basis van leeftijd of religie;
– het kunnen aanpassen van de taal in de oplossing; én
– het kunnen uitschakelen van bepaalde functionaliteit voor een hele groep.

Op basis van de toegezonden informatie zal het projectteam van DJI een aantal deelnemers selecteren aan wie gevraagd wordt om een presentatie te houden. Het IUC DJI is uitdrukkelijk niet verplicht iedere deelnemer voor een nadere toelichting uit
te nodigen, danwel een opgaaf van reden te geven waarom een deelnemer wel of niet is geselecteerd.
Zodra de deelnemers zijn geselecteerd wil het projectteam van DJI dat de deelnemers een presentatie houden over hun mogelijke oplossing, welke zo goed als mogelijk aansluit bij de gestelde vragen, met betrekking tot digitalisering van het detentieproces. Op het moment dat de presentaties worden georganiseerd met de deelnemer(s) zal het IUC DJI de geldende coronamaatregelen in acht nemen. Vermoedelijk zullen de presentaties in week 26 worden ingepland.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *