Marktconsultatie agrarisch perspectief Noord Brabant – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie agrarisch perspectief Noord Brabant

Foto: Persfoto’s Brabant.nl,
Fotograaf: Olaf Smit

De provincie Noord-Brabant behartigt de belangen van de Brabanders. Of het nu gaat om het economisch klimaat, de bereikbaarheid, de bouw van woningen, bedrijventerreinen, veiligheid, zorg voor jongeren en ouderen, musea en
podiumkunsten. Binnen de markconsultatie staat de volgende doelstelling centraal. Door de meest optimale wijze te vergelijken met de huidige wijze wil de provincie een eventuele verandering gericht bepalen. De provincie Noord-Brabant neemt
hierbij de algemene beginselen voor Europees aanbesteden in acht (gelijke behandeling, transparantie en proportionaliteit).

De natuur en landbouw in Brabant staan beide onder druk. De rijkdom aan waardevolle en kwetsbare Brabantse natuur heeft sterk te lijden onder met name verdroging en stikstofneerslag. Plantensoorten verdwijnen, dieren worden bedreigd.
Uiteindelijk heeft dit gevolgen voor onze voedselvoorziening en gezondheid. Voor ons welzijn. En met de stikstofcrisis heeft de achteruitgang van de natuur ook nog eens direct invloed op economische ontwikkeling. De landbouw op zijn beurt is volop in transitie. Ze zoekt de balans met gezondheid, natuur en landschap. Ze zoekt nieuwe perspectieven om te kunnen blijven boeren, in evenwicht met de omgeving.

Een gebiedsgerichte aanpak moet de provincie op weg helpen naar een Brabant waarin zowel de condities voor de natuur (voldoende schoon water, schone lucht, gezonde bodem, minder stikstof) als de landbouw goed zijn. Met waar mogelijk ook aandacht voor ruimtelijke ontwikkelingen (verstedelijking, infrastructuur, ruimte voor energie). Daarvoor gebeurt al veel. In heel Brabant wordt gewerkt aan realisatie van het natuurnetwerk, schoon en voldoende water, herstel van de natuurlijke condities en een toekomstbestendig landbouw. De gebiedsgerichte aanpak groen blauw bundelt als het ware al die opgaven per gebied. Uitvoering van lopende projecten loopt hierbij maximaal door.

De opdracht spitst zich toe op de activiteiten die aanvullend nodig zijn om te komen tot
• een goede analyse van kansen en bedreigingen voor het gebiedsproces voor de agrarische sector in een specifiek gebied,
• advies aan de opdrachtgever en aan de agrariër over het realiseren van koppelkansen om de belangen van (hydrologische herstel van de) natuur en/of beekdelen en landbouw beide te dienen
• tips over dan wel voorstellen voor kansrijke projecten die een bijdrage leveren aan de structuurversterking van de landbouw met in acht neming van de overige doelen uit te gebiedsproces. Daarbij kan gedacht worden aan kansen op het gebied van kavelruil, zelfrealisatie natuur/agrarisch natuurbeheer, natuurinclusieve landbouw, kansen op het gebied van duurzaam bodem- en waterbeheer, verbreding van de landbouw of andere nieuwe verdienmodellen en het lokaal sluiten van kringlopen, maar ook aan kansen voor grondverwerving of aankoop van bedrijven. De inschatting is nu voor circa 4-5 gebieden per jaar gaat spelen met gemiddeld zo’n 30 agrariërs die relevant zijn. Met name in de melkveehouderij en intensieve veehouderij.

De marktconsultatie zal schriftelijk via TenderNed plaatsvinden. Tijdens de marktconsultatie verloopt alle communicatie via de berichtenmodule van TenderNed. De provincie zal naar aanleiding van de schriftelijke reacties met (een selectie van) de partijen die gereageerd hebben een (individueel) gesprek voeren. Deze gesprekken zullen gehouden worden op 11 november 2021 tussen 13.00 en 15.00 uur. Wij verzoeken u dit dagdeel in uw agenda hiervoor te reserveren. De resultaten van de marktconsultatie worden, met inachtneming van gevoelige bedrijfsinformatie en privacy, geanonimiseerd in een samenvattend verslag teruggekoppeld via TenderNed. Onder resultaten van de marktconsultatie wordt verstaan de antwoorden op de
vragen én de conclusie van de individuele gesprekken.

Er wordt verzocht om uiterlijk op 9 november 2021, 14.00 uur te reageren op deze marktconsultatie door het invullen van de vragen en antwoordenlijst die bij de consultatiedocumenten is opgenomen. Reacties die na deze termijn binnen komen, worden niet in behandeling genomen.

Bron: Tenderned zaterdag 23 oktober 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/241872

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *