Marktconsultatie – Afkoop langdurige nazorgverplichtingen provincie Noord-Brabant – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Marktconsultatie – Afkoop langdurige nazorgverplichtingen provincie Noord-Brabant

Foto: Google Streetview

In opdracht van de provincie Noord-Brabant is nabij de grens tussen Aalst-Waalre en Eindhoven een grondwaterbeheersing actief (deelsaneringsplan). Het beheerssysteem bevindt zich direct ten noorden van de A2/A67, en is sinds juni 2014 operationeel. De beheersing vindt plaats ter bescherming van de drinkwaterwinning aan de Aalsterweg te Eindhoven (Brabant Water). Het beheerssysteem bestaat uit een drietal onttrekkingsbronnen waarmee een pluim in het eerste watervoerende pakket met vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl) en vluchtige aromaten (BTEX) wordt opgepompt voordat deze de putten van drinkwaterwinning kan bereiken.

Bij de dimensionering van het interceptiesysteem is initieel uitgegaan van een grondwateronttrekking voor onbepaalde
tijd. De onttrekking van het interceptiesysteem kan echter worden beëindigd op het moment dat voor de pluim van het
deelgebied Aalst-Waalre wordt vastgesteld dat sprake is van een stabiele eindsituatie. In de pluim geldt hierbij voor
het eerste watervoerende pakket (20 m –mv en dieper) een terugsaneerwaarde van 1 μg/l voor VOCl (som), 1 μg/l
aromaten (som) en 50 μg/l voor minerale olie. Voor VOCl en aromaten zijn deze waarden gelijk aan de signaleringswaarden uit het besluit drinkwaterkwaliteit 2011. Omdat hierin geen signaleringswaarde voor minerale olie wordt genoemd, wordt hiervoor de streefwaarde aangehouden. Op het moment dat deze doelstelling in het gehele gebied ten noorden van de Burgemeester Mollaan in Aalst-Waalre gerealiseerd is, kan ook het interceptiesysteem ten noorden van de A2/A67 worden stopgezet. Voor een uitgebreide toelichting op de saneringsdoelstelling, actiewaarden en terugvalscenario’s verwijzen wij naar het ‘deelsaneringsplan grondwaterbeheer Aalst-Waalre’ (Grontmij, 13 december 2013), de memo ‘Aanvullende gegevens en aanpassing saneringsdoelstelling en actiewaarden interceptiesysteem grondwaterbeheer Aalst-Waalre (Grontmij, 7 februari 2014) en de beschikking Wbb (ODZOB, 30 april 2014).
Mocht de saneringsdoelstelling gerealiseerd zijn, zal er een restverontreiniging binnen het gebied Aalst-Waalre achterblijven. Daarvoor gelden gebruiksbeperkingen. In een saneringsverslag dat door de saneerder wordt opgesteld, wordt aangegeven welke gebruiksbeperkingen noodzakelijk zijn. Het saneringsverslag moet bij bevoegd gezag Wet bodembescherming worden ingediend.

Deze marktconsultatie is bedoeld voor zowel private als publieke organisaties, met ervaring in de afkoop van bodemsaneringen. De vragenlijst is met zorg door de provincie Noord-Brabant opgesteld. De beantwoording hiervan zal de nodige tijdsinspanning van u vergen. De provincie Noord-Brabant stelt de beantwoording van de vragen echter zeer op prijs en wilt u bij voorbaat danken voor uw inspanning. Mocht de provincie Noord-Brabant op basis van de door u gegeven antwoorden verdiepingsvragen hebben dan kan het zijn dat de provincie Noord-Brabant u uitnodigt voor het geven van een toelichting op de door u gegeven
antwoorden. Het (eventuele) toelichtingsgesprek zal plaatsvinden op digitale wijze via MS-teams. Het toelichtingsgesprek zal worden bijgewoond door medewerkers van de provincie Noord-Brabant en Arcadis.

De provincie Noord-Brabant heeft het voornemen om alle verplichtingen die samenhangen met genoemde grondwater-verontreinigingen, de actieve grondwaterbeheersing en de jaarlijkse monitoring inclusief alle daarmee samenhangende verplichtingen naar vergunningverleners en derden over te dragen aan een marktpartij. Het gaat hierbij zowel om alle publiek- en ook privaatrechtelijke verplichtingen. Om een beeld te kunnen vormen van de totale omvang van deze verplichtingen hebben wij een aantal rapportages, beschikking Wbb en beschikking Waterschap de Dommel bij deze marktconsultatie beschikbaar gesteld. In het dossier bij de provincie Noord-Brabant zijn nog meer documenten aanwezig. In een eventuele
volgende fase kunnen deze documenten ook beschikbaar worden gesteld.

De door u gegeven reacties en antwoorden worden door de provincie Noord-Brabant bestudeerd en kunnen mogelijk als informatiebron dienen voor de eventuele aanbesteding. Aan de door u gegeven reacties en antwoorden wordt door de provincie Noord-Brabant geen waardeoordeel gehangen, noch worden deze gecommuniceerd aan mogelijke andere marktpartijen of overige derden. De Provincie Noord-Brabant garandeert uitdrukkelijk de vertrouwelijkheid van de door u gegeven reacties en antwoorden op de vragenlijst en zullen deze gegevens niet openbaar maken. De door u gegeven informatie kan echter wel verwerkt worden in de documenten die gebruikt gaan worden voor de mogelijke aanbesteding. Deze gegevens worden in dat geval geanonimiseerd, passend binnen de mogelijkheden van het aanbestedingsrecht en zullen niet naar uw organisatie te herleiden zijn.

De vragen aan de markt zijn:
1. Welke risico’s uit de bij de consultatiedocumenten gevoegde risicolijst of door u zelf geformuleerd zijn bij deze afkoop het grootst voor de opdrachtnemer, gaarne een prioritering met motivering.
2. Is er voldoende informatie om de nazorgverplichtingen via afkoop over te kunnen nemen, gaarne een motivatie en toelichting indien er informatie ontbreekt.
3. In welke vorm kan u een garantie geven aan de opdrachtgever dat alle nazorgverplichtingen en private claims van derden nu en in de toekomst zullen worden nagekomen en afgehandeld?
4. Bent u voornemens een inschrijving te doen als een openbare aanbesteding wordt gehouden?

 

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *