Markconsultatie energiescan schoolgebouwen Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Markconsultatie energiescan schoolgebouwen Den Haag

Met deze marktconsultatie beoogt de gemeente Den Haag beter inzicht te krijgen in de markt door middel van antwoord te krijgen op de vraag op welke wijze de dienst het best kan worden uitgevraagd. Gemeente en schoolbesturen in Den Haag streven ernaar dat de 240 schoolgebouwen in de stad voor 2040 energieneutraal zijn. Als onderdeel van deze aanpak zullen de komende jaren bij ruim 100 bestaande schoolgebouwen, die niet vervangen zullen worden voor 2040, energiebesparende
maatregelen getroffen moeten worden om deze gebouwen in stappen richting energieneutraliteit te bewegen. Hoewel schoolbesturen formeel verantwoordelijk zijn voor de exploitatie van en het onderhoud aan deze schoolgebouwen, heeft de gemeente een subsidieregeling, genaamd “Cofinanciering energiebesparende maatregelen en groen-blauwe schoolpleinen”, in het leven geroepen om hen hierin financieel te ondersteunen. Deze subsidie kan aangevraagd worden van 2019 t/m 2022 (maatregelen waarvoor subsidie is aangevraagd moeten binnen twee jaar na toekenning worden gerealiseerd), maar wordt mogelijk in de toekomst verlengd. De hoogte van deze subsidie hangt af van de verwachte kosten en terugverdientijd van het pakket aan energiebesparende maatregelen waarvoor een schoolbestuur subsidie aanvraagt. In dit kader hebben schoolbesturen en de gemeente op vier punten behoefte aan ondersteuning van een onafhankelijk en deskundig adviesbureau:
1. Energiescans: om hun bestaande schoolgebouwen voor 2040 energieneutraal te maken, moeten schoolbesturen per schoolgebouw een strategie formuleren om in 20 jaar tijd in een 
aantal stappen het energieverbruik terug te brengen. Hierbij hebben zij behoefte aan een helder advies over de energiebesparende maatregelen die zij daarvoor de komende 20 jaar
moeten treffen en op welk moment zij dat het beste kunnen doen, zodat zij dit kunnen opnemen in een duurzaam meerjaren onderhoudsplan per gebouw.
2. Advies over maatregelen te treffen op korte termijn: op basis van de Energiescans zullen schoolbesturen per schoolgebouw een pakket aan maatregelen formuleren dat zij op korte termijn (in de periode 2021 – 2024) willen uitvoeren. Daarbij hebben zij behoefte aan advisering over de optimalisatie van dit maatregelenpakket. 

3. Berekening kosten en terugverdientijd bij subsidieaanvragen: als schoolbesturen voor een definitief pakket aan energiebesparende maatregelen een subsidieaanvraag bij de gemeente indienen, moet de terugverdientijd van dit maatregelenpakket op objectieve en uniforme wijze berekend worden.
4. Sparringpartner gemeente: gedurende het proces komen er nog af en toe vragen op met betrekking tot de energiescans en subsidieregeling waarbij de gemeente behoefte heeft aan een sparringpartner met kennis van zaken. Daarnaast kan de huidige subsidieregeling nog in 2021 en 2022 worden aangevraagd. Daarna staat de gemeente voor de keuze om de
subsidieregeling te verlengen, aan te passen of te beëindigen. Ook hierin kan de gemeente een sparringpartner gebruiken.

De omvang van de opdracht is naar schatting 100 schoolgebouwen. De maximale omvang wordt geschat op €700.000, exclusief BTW. De gemeente Den Haag overweegt op grond van bovenstaande om een niet openbare Europese
aanbesteding te starten. Deze opdracht is eerder aanbesteed maar vroegtijdig gestopt. Dit in verband met het grote aantal geïnteresseerden. De overweging om niet openbaar aan te besteden is om op deze manier het grote aantal geïnteresseerde partijen terug te brengen is tot een proportioneel aantal. Uiteraard kan de uitkomst van de marktconsultatie de aanbestedingsstrategie veranderen. 

Geïnteresseerde partijen dienen uiterlijk op  14 maart 2021 de vragen uit het marktconsultatiedocument te beantwoorden
en hierbij gebruik te maken van het bij de marktconsultatiedocumenten gevoegde invulformulier ‘marktconsultatie
Energiescan schoolgebouwen’. De beantwoording van de marktconsultatie dient via de berichtenfunctie binnen TenderNed ingediend te worden. U kunt het ingevulde format als bijlage toevoegen aan uw bericht. Wij ontvangen uw format ook graag
in het geval u niet alle vragen heeft kunnen of willen invullen. De gemeente Den Haag kan hierna een aantal partijen uitnodigen voor een individueel gesprek op 19 maart 2020. De antwoorden van de deelnemers zullen (indien relevant) worden gebruikt bij het opstellen van de aanbestedingsdocumenten.

De marktconsultatie is uitsluitend bedoeld voor geïnteresseerden waarvan aannemelijk is dat zij te zijner tijd als potentiële gegadigde zullen gaan meedoen aan de aanbestedingsprocedure. De gemeente behoudt zich het recht voor om geïnteresseerden die evident niet tot deze doelgroep behoren van deelname aan de marktconsultatie uit te sluiten.

Bron: Tenderned 22 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/220162

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *