Lokale overheden willen uitfaseren gas en zero-emissie vervoer in regeerakkoord – Aanbestedingsnieuws

Lokale overheden willen uitfaseren gas en zero-emissie vervoer in regeerakkoord

Gemeenten, provincies en waterschappen slaan de handen ineen om Nederland energieneutraal, klimaatbestendig en circulair te maken. Met de investeringsagenda Naar een duurzaam Nederland en een bijbehorend pamflet nodigen zij het Rijk, bedrijven, organisaties en burgers uit om mee te doen.

Gemeenten, provincies en waterschappen pleiten ervoor passages in het regeerakkoord op te nemen over energietransitie, klimaatadaptatie en de circulaire economie.  Het roept onder meer op tot een Nationaal Programma Energietransitie en een Energietransitiefonds voor -bijvoorbeeld- binnenstedelijke herstructurering en emissieloos (openbaar) vervoer.

Energietransitie

Voor wat betreft de energietransitie gaat het de initiatiefnemers om onder meer het uitfaseren van aardgas en voor het gezamenlijk ontwikkelen van financieringsarrangementen om het energieneutraal maken van woningen te versnellen. In plaats van verplichte aansluiting op het gasnet, pleit het voor een warmterecht. Woningcorporaties worden verplicht om in 2023 minimaal 5 procent, in 2030 minimaal 25 procent en in 2050 de gehele woningvoorraad energieneutraal te hebben gemaakt.

Klimaatadaptatie

In een klimaatadaptatieprogramma moeten maatregelen worden opgenomen voor het regionale watersysteem en de bebouwde omgeving, zodat Nederland voor 2050 versneld is voorbereid op effecten van klimaatverandering. Uit de meest recente KNMI-scenario’s (2014) blijkt dat de effecten van klimaatverandering sneller optreden dan eerder voorzien. Om een enorme schadelast van potentieel 71 miljard euro te voorkomen, moet het investeringstempo worden opgeschroefd.

Het gaat daarbij om het creëren in het landelijk gebied van extra bergingscapaciteit door de aanleg van natuur, slim peilbeheer van oppervlaktewater en de verbetering van de ‘sponswerking’ van de bodem, maar ook het tegengaan van bodemdaling en het afkoppelen van het hemelwater van het riool. Maar ook voor het optreden als launching customer voor duurzame energie. Provincies committeren zich daarbij in de concessieverlening voor openbaar vervoer aan zero-emissie in 2030. In Noord-Brabant rijdt inmiddels de grootste emissievrije busvloot van Europa.

Circulaire economie
Investeringen in een circulaire economie zijn nodig voor een verminderde afhankelijkheid van het buitenland en minder CO2-uitstoot. Doel van een circulaire economie is niet nog excellenter grondstoffen uit afval te winnen, maar voorkomen dat een grondstof afval wordt. Door slim ontwerp van producten, de ontwikkeling van nieuwe product-dienstcombinaties (huren, repareren, delen), door innovaties en netwerken van bedrijven worden grondstoffen opnieuw benut voordat ze afval worden.

“Deze transities vereisen innovaties en forse investeringen. Dit levert werkgelegenheid op alle niveau’s op. En, aangezien overal ter wereld samenlevingen voor dezelfde uitdagingen staan, zijn er tal van exportmogelijkheden”, zo stelt de Investeringsagenda.

Bron:

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *