Lichtmastreclames Eindhoven – Aanbestedingsnieuws

Lichtmastreclames Eindhoven

Foto: Google Streetview

Het doel van deze aanbesteding is om een concessieovereenkomst te sluiten voor het plaatsen, beheren, onderhouden en
exploiteren van lichtmastreclames. Gedurende de looptijd van de concessieovereenkomst is opdrachtnemer verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en schadeherstel van de lichtmastreclames. Gedurende de looptijd kunnen wijzigingen optreden in het areaal lichtmastreclames. Lichtmastreclames kunnen (tijdelijk) verplaatst of verwijderd worden, bijvoorbeeld bij
wegreconstructies. Opdrachtnemer betaalt aan opdrachtgever een vaste periodieke financiële afdracht gebaseerd op de
plaatsing van (maximaal) 400 lichtmastreclames. Indien meer dan 400 lichtmastreclames geplaatst worden, betaalt
opdrachtnemer een variabele afdracht per extra te plaatsen lichtmastreclame.

De huidige concessieovereenkomst met de huidige opdrachtnemer (Best Image) loopt af op 31 december 2021. De
fondplaten in de lichtmastreclames zijn eigendom van de betreffende adverteerders. De lichtmastreclames (de hardware)
zijn eigendom van Best Image. Best Image heeft de verplichting om de nog lopende lichtmastreclame-overeenkomsten, die zij met de adverteerders heeft gesloten, tegen 20% van de waarde over te dragen aan de nieuwe opdrachtnemer. De nieuwe opdrachtnemer heeft de verplichting deze overeenkomsten op basis van de vastgestelde waarde over te nemen. De definitieve waarde wordt bepaald op 31 december 2021 en is gesteld op 20% van de totale contractwaarde over alle nog doorlopende lichtmastreclame-overeenkomsten. Op peildatum 8 oktober 2021 bedroeg 20% van de totale contractwaarde €129.412,05. Best Image zal een accountantsverklaring over de hoogte van het bedrag afgeven en een overzicht van de afgesloten reclameovereenkomsten verstrekken. Betaling aan Best Image zal binnen 2 jaar op basis van 50% medio het eerste jaar (2022) en 50% medio het tweede jaar (2023) dienen plaats te vinden. De nieuwe opdrachtnemer dient garant te staan voor betaling.
Opdrachtnemer is verplicht alle bestaande lichtmastreclames te vervangen door nieuwe lichtmastreclames. Als
overgangsregeling van de oude naar de nieuwe situatie geldt een overgangsperiode van maximaal 2 jaar. Opdrachtnemer wordt in staat gesteld om maximaal 500 lichtmastreclames te plaatsen.
Voor de exploitatie van 0-400 lichtmastreclames dient inschrijver een vaste financiële afdracht te geven. Indien meer dan
400 lichtmastreclames verhuurd worden, is opdrachtnemer verplicht daarvoor een variabele financiële afdracht te betalen.
Opdrachtgever gaat uit van 400 lichtmastreclames De Opdrachtgever gaat er van uit dat de exploitant een jaaromzet gaat
realiseren van circa €1.500 per lichtmastreclame. Op basis van een initiële contractduur van tien jaar is de geraamde waarde
€6.000.000,-.

De concessieovereenkomst heeft een looptijd van tien jaar en gaat in op 1 januari 2022. Partijen hebben de mogelijkheid om
de concessieovereenkomst onder dezelfde condities te verlengen met de duur van maximaal vijf jaar. De beslissing zal
schriftelijk aan de opdrachtnemer worden medegedeeld, uiterlijk 12 maanden voor het aflopen van de Overeenkomst.

Bron: Tenderned donderdag 21 oktober 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/241711

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *