Licentiemanagement en clouddiensten – Stichting Inlichtingenbureau – Aanbestedingsnieuws

Licentiemanagement en clouddiensten – Stichting Inlichtingenbureau

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Illustratie: pixabay.com

Het Inlichtingenbureau is de dienstverlenende organisatie die gegevens over burgers voor met name gemeenten ontsluit en verrijkt. Wij ondersteunen gemeenteambtenaren bij het efficiënt en gedegen uitvoeren van hun wettelijke taken op het gebied van de Participatiewet. Dit doen we reeds vanaf 2001 onder meer door het verzamelen van gegevens bij verschillende bronnen zoals UWV, de Belastingdienst en RDW. Door het slim combineren van de verzamelde gegevens ontstaan signalen die wij vervolgens geautomatiseerd aanleveren bij gemeenten. De betrokken gemeenteambtenaren kunnen hiermee gemakkelijk vaststellen of deze signalen onderzoekwaardig zijn.

Het Inlichtingenbureau heeft deze aanbesteding Licentiemanagement en clouddiensten uitgeschreven omdat:
a. de dienstverleningsovereenkomst met nu betrokken dienstverlener voor het leveren van software licenties al geruime tijd van toepassing is en aan vernieuwing toe is;
b. Stichting Inlichtingenbureau wil komen tot een doelmatige en kosten effectieve toepassing van standaard software licenties en cloudoplossingen en daarbij door een Cloud Service Provider zo optimaal ondersteund worden;
c. de geraamde waarde van de te gunnen opdracht boven het van toepassing zijnde Europese drempelbedrag ligt.

De scope van de opdracht omvat:
1. Het leveren, verlenen van gebruiksrechten, beheren, adviseren (financieel en status van in gebruik zijnde of nog in gebruik te nemen licenties) en rapporteren (financieel en status van in gebruik zijnde licenties) van Microsoft standaard softwarelicenties (niet zijnde Microsoft Azure);
2. Het leveren, verlenen van gebruiksrechten, beheren, adviseren (financieel en status van in gebruik zijnde of nog in gebruik te nemen licenties) en rapporteren (financieel en status van in gebruik zijnde licenties) van standaard Clouddiensten gebaseerd op Microsoft Azure *. Levering mede op basis van EAS, SCP en mogelijke andere contractvormen voor de toepassing van Clouddiensten;
3. Het leveren, verlenen van gebruiksrechten, beheren, adviseren (financieel en status van in gebruik zijnde of nog in gebruik te nemen standaard software licenties) en rapporteren (financieel en status van in gebruik zijnde standaard software licenties) van standaard software licenties niet zijnde Microsoft;
4. Het leveren van aanvullende Costmanagement Microsoft Azure adviesdiensten op verzoek van opdrachtgever, vallend buiten de standaard dienstverlening Clouddiensten gebaseerd op Microsoft Azure, conform de omschrijving in post 2;
5. Het leveren van aanvullende adviesdiensten op afroep van opdrachtgever voor de begeleiding audit adviesdiensten m.b.t. Microsoft licenties en Clouddiensten;
6. Het leveren van aanvullende adviesdiensten op afroep van de opdrachtgever. De inhoud en omvang van de aanvullende adviesdiensten zal op het moment dat daartoe bij de opdrachtgever behoefte aan ontstaat nader gespecificeerd worden. Deze dienstverlening valt buiten de in de posten 4 en 5 gespecificeerde adviesdiensten.
Noot:
Ten aanzien van het leveren van onder de posten 1 en 2 genoemde dienstverlening verwacht opdrachtgever dat opdrachtnemer als standaard dienstverlening levert het geven van financiële adviezen om zo tot een doelmatige en kosten effectieve toepassing van standaard software licenties en cloudoplossingen te komen en daarbij zo optimaal ondersteund wordt.

Ten aanzien van post 4 het leveren van aanvullende Costmanagement Microsoft Azure adviesdiensten is het de intentie van opdrachtgever om op verzoek van opdrachtgever de opdrachtnemer te consulteren door medewerkers van opdrachtgever over een verder gaande efficiëntere inrichting en de toepassing van Microsoft Azure. Het accent ligt daarbij niet alleen bij kosten maar ook bij een efficiëntere inrichting en de toepassing van Microsoft Azure.

*) onder Clouddiensten wordt primair verstaan het leveren van diensten op basis van de Microsoft Azure. Het dient tevens mogelijk te zijn om in de toekomst Clouddiensten van Amazon en Google te kunnen leveren.

Het Inlichtingenbureau volgt de openbare procedure. De met de opdrachtnemer hiervoor te sluiten raamovereenkomst heeft een initiële looptijd voor de duur van vier jaar, gerekend vanaf het moment dat opdrachtnemer naar het oordeel van opdrachtnemer volledig haar dienstverlening operationeel heeft. Inschrijvingen worden beoordeeld met toepassing van het
gunningscriterium de economisch meest voordelige inschrijving vastgesteld op basis van de ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding (‘BPKV’).

Bron: Tenderned woensdag 15 maart 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/291334

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 16 maart 2023

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *