Levering van (niet Russisch) gas locaties TNO – Aanbestedingsnieuws

Levering van (niet Russisch) gas locaties TNO

TNO heeft het voornemen met deze aanbestedingsprocedure om een overeenkomst te sluiten met één opdrachtnemer
voor het leveren van gas aan TNO locaties voor de komende jaren. Deze levering dient te worden uitgevoerd conform de
eisen als opgenomen in de aanbestedingsstukken. Gunning van de opdracht vindt plaats op basis van laagste prijs. De definitieve Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van twee jaar. De ingangsdatum voor levering van gas
is 1 januari 2024 (06:00 uur) en eindigt, zonder dat opzegging vereist is, van rechtswege op 1 januari 2026 (06:00 uur). De
overeenkomst kent geen mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging. TNO is gerechtigd, doch niet verplicht, de overeenkomst zonder wijziging van de voorwaarden te verlengen met drie periodes van één jaar, ingaande 1 januari 2026 (06:00 uur), 1 januari 2027 (06:00 uur) en 1 januari 2028 (06:00 uur). De maximale looptijd van de overeenkomst bedraagt derhalve ten hoogste vijf jaar en zal ten laatste eindigen op 1 januari 2029 (06:00 uur). Onder ‘zonder wijziging van de voorwaarden’ wordt verstaan de overeengekomen contractvoorwaarden en prijssystematiek met de daarin opgenomen opslagen en kosten van de gas levering en met inachtneming van gelijkblijvende (markt-) omstandigheden. De hoogte van de opslagen kan worden gewijzigd indien de marktomstandigheden daartoe aanleiding geven. Indien opdrachtnemer voor een wijziging van de opslagen een beroep wil doen op een veranderende marktomstandigheden zal hij dit beargumenteerd onderbouwen.
Van verlenging kan alleen sprake zijn indien daar wederzijds, tussen TNO en opdrachtnemer, overeenstemming over wordt
bereikt. Indien TNO gebruik wenst te maken van de wederzijdse verlengingsoptie(-s) maakt TNO dit kenbaar aan de opdrachtnemer.

Op 8 april 2022 heeft de EU een vijfde sanctiepakket aangenomen omtrent de Russische oorlog in Oekraïne (Verordening
2022/576). In dat pakket is het aanbestedende diensten verboden om opdrachten te gunnen aan (1) natuurlijke personen
met de Russische nationaliteit of rechtspersonen gevestigd in Rusland, (2) rechtspersonen die voor 50% of meer eigendom
zijn van een natuurlijke personen of rechtspersonen genoemd onder (1), en/ of (3) natuurlijke personen of rechtspersonen
die handelen in het belang van of op aanwijzing van een natuurlijke persoon of rechtspersoon genoemd onder (1).

TNO handelt voornoemde eisen als geschiktheidseis voor deze aanbestedingsprocedure. Een inschrijver is juridisch niet
geschikt om de opdracht uit te voeren als (artikel 2.90, lid 4 Aanbestedingswet), en diens inschrijving is ongeldig, als,
1) het natuurlijke personen met de Russische nationaliteit of rechtspersonen gevestigd in Rusland zijn; en/ of
2) het rechtspersonen zijn die voor 50% of meer eigendom zijn van een natuurlijke personen of rechtspersonen
genoemd onder (1); en/of
3) het natuurlijke personen of rechtspersonen die handelen in het belang van of op aanwijzing van een natuurlijke
persoon of rechtspersoon genoemd onder (1).

Inschrijver moet daarom in zijn inschrijving aantonen dat
1) inschrijver niet de Russische nationaliteit heeft en/ of niet gevestigd is in Rusland; en
2) inschrijver niet voor meer dan 50% eigendom is van een natuurlijke of rechtspersoon genoemd onder 1);
3) inschrijver niet handelt in het belang van of op aanwijzing van een natuurlijke of rechtspersoon genoemd onder 1),
daaronder begrepen het afdragen van gelden aan een onder 1) genoemde natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet
het juridisch daartoe verplicht zijn en ongeacht of het op dit moment feitelijk mogelijk is.
Indien een of meerdere van de drie genoemde niet kan worden aangetoond, dan is de inschrijving ongeldig.

Zie ook ons artikel met betrekking tot het vijfde sanctiepakket Europa Decentraal over sanctiepakketten tegen derde landen

Bron: Tenderned woensdag 27 april 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/259996

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *