Levering van brandweerhelmen – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Levering van brandweerhelmen

Foto: ©ZAZ

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) is penvoerder voor deze Europese aanbesteding “helmen” volgens de openbare procedure. De Aanbesteding betreft een samenwerking tussen Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland- Midden(VGGM), Veiligheidsregio Gelderland- Zuid (VRGZ), Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland (VNOG) en Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) (deelnemer(s). 

De VRNHN heeft met de deelnemende veiligheidsregio’s de behoefte aan een leverancier voor brandweerhelmen. Helmen zijn voor onze brandweermensen van primair belang en een kwalitatief goede helm maakt het brandweerwerk veiliger. Het doel van deze opdracht is om per deelnemende veiligheidsregio één raamovereenkomst te sluiten met de hoogste scorende inschrijver voor de levering van brandweerhelmen. Onder brandweerhelmen wordt verstaan een blushelm, helm voor technische hulpverlening (THV), een helm voor de Jeugdbrandweer en de nodige accessoires die behoren tot de helm of het onderhoud
daarvan. De benodigde artikelen die onder de raamovereenkomsten zullen worden aangeschaft zijn opgesomd in het prijzenblad.  

DeoOpdracht van alle deelnemende regio’s bestaat uit één perceel. Aan deze keuze ligt de volgende overwegingen c.q. redenen ten grondslag: de opdracht gaat over de aanschaf van helmen. Dit product is homogeen en voorziet in dezelfde behoefte voor veiligheid van de medewerkers bij alle deelnemers. De opdracht omvat het leveren van blushelmen, THV helmen, helmen voor de Jeugdbrandweer en accessoires die tot de productgroep helmen behoren. Alle deelnemers hebben een gelijke behoefte een nieuwe overeenkomst aan te gaan voor de aanschaf van brandweerhelmen. De totale omvang van deze opdracht is te gunnen aan één inschrijver.

Vier raamovereenkomsten worden aangegaan voor de initiële looptijd van vier jaar, derhalve ingaand op 1 december 2021 en eindigend op 30 november 2025, met een optie voor de deelnemers om de overeenkomst te verlengen met één  jaar. De overeenkomst van VNOG wordt gelijktijdig getekend met de andere deelnemende regio’s, maar start 03 oktober 2023 en eindigt van rechtswege op 30-11-2025. Vanaf het ingaan van de start datum 03-10-2023 gelden alle voorwaarden die ook gelden voor andere deelnemende regio’s. De maximale looptijd van de overeenkomsten is daarmee vijf jaar.

De eisen die de deelnemende regio’s stellen aan de opdracht en aan de prijsstelling zijn opgenomen in het Programa van eisen. Deinschrijver dient door middel van een akkoordverklaring  te verklaren dat u akkoord gaat met en voldoet aan de gestelde eisen.  Het niet voldoen aan een of meerdere eisen betekent uitsluiting van de aanbesteding. Om een goede beoordeling te kunnen doen van het Programma van Wensen, worden er twee testdagen georganiseerd. De eerste dag zal een test door beheerders plaats vinden, de tweede dag een test door gebruikers. De deelnemende regio’s leveren ieder drie vakinhoudelijke beoordelaars voor zowel de gebruikstest als beheertest. Beoordelaars zijn medewerkers die dagelijks met helmen te maken hebben. De beheerders testen op onderhoud en techniek en de gebruiker test op functionaliteit. In eerste instantie zal er individueel beoordeeld worden waarna de gezamenlijke beoordeling is op basis van een consensusgesprek tussen de vakinhoudelijke beoordelaars. De bijbehorende motivaties worden schriftelijk gedocumenteerd. Gezamenlijk zal er een score worden gegeven aan de beheertest. In deze zelfde vorm zal de gebruikstest worden beoordeeld.

Bron: Tenderned zondag 15 augustus https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/235948

 

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *