Jaarverslag KVK: onrechtmatige inkoopcontracten teruggebracht naar 16,5 miljoen

Het toaal aantal onrechtmatig verleende contracten bij de Kamer van Koophandel (KVK) was in 2015 de totale contractwaarde van inkopen die onrechtmatig tot stand zijn gekomen € 37,9 miljoen. Dat is volgens de KVK een gevolg van de fusie van veertien organisaties. Circa twee derde van de onrechtmatig verleende contracten betrof contracten die waren afgesloten voorafgaand aan de fusie.

Het oplossen van deze problematiek is volgens niet nader gespecificeerde deskundigen niet zomaar uit de weg geruimd. Dat duurt “bij vergelijkbare organisaties minimaal drie jaar”. De KVK heeft in 2016 diverse maatregelen getroffen waardoor de totaal contractwaarde van onrechtmatige inkopen is gedaald naar € 16,5 miljoen. De KVK richt zich er op dat zij in de loop van 2017 volledig zullen voldoen aan de geldende aanbestedingsregels (Aanbestedingswet 2012).

De KVK heeft daartoe aanvullende maatregelen genomen:

Bron: Jaarverslag KVK 2015

• training van alle direct en indirect met inkoop belaste medewerkers (170 in totaal) gericht op het vergroten, borgen en onderhouden van aanbestedingskennis in de organisatie;
• inrichting van een professionele helpdesk voor aanbestedingen; • kwalitatieve en kwantitatieve versterking van de afdeling inkoop (versterking met drie inkopers en twee recruiters);
• inrichting van een escalatieprocedure;
• afweging door de Raad van Bestuur van alle operationele gevolgen van de toepassing van aanbestedingsregels;
• regelmatige audits door de externe accountant.

De accountant is wetteliijk verplicht om tijdens zijn controlewerkzaamheden na te gaan of contracten juist zijn aanbesteed. Alle overheden moeten sinds 2005 beschikken over een goedkeurende verklaring bij de jaarrekening. De accountant stelt daarin onder andere vast of de voorgeschreven aanbestedingsprocedures zijn gevolgd.

Bron: Jaarverslak KVK 2016, 2015

Zie ook:

https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/flyereuropeseaanbestedingsrichtlijnenbeheer-controle.pdf

redactie Auteur

Geef een reactie