Innovatie-uitvraag levensduurverlengende maatregelen kademuren Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Innovatie-uitvraag levensduurverlengende maatregelen kademuren Amsterdam

Amsterdam, die groote stad, Die is gebouwd op palen;
Als die stad eens ommeviel, Wie zou dat betalen?  Illustratie © ZAZ 2020

 

Amsterdam heeft in totaal zo’n 1800 bruggen en 600 kilometer kade in beheer. Het programma Bruggen en Kademuren heeft daarvan de circa 850 verkeersbruggen en 200 kilometer gefundeerde kademuur, verspreid over de hele stad, in de scope. Deze constructies vormen veelal belangrijke schakels in het stedelijk netwerk en zijn daarom belangrijk voor het functioneren van de stad. De fiets- en voetgangersbruggen en overige kades en oevers worden binnen de reguliere beheerorganisatie onderhouden. Het programma stelt zich ten doel de bruggen en kademuren binnen de scope te onderzoeken en waar nodig te bewaken, in gebruik te beperken, te versterken en te vernieuwen. Veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid zijn daarbij de leidende principes. De urgentie, de omvang en complexiteit van de opgave wordt steeds zichtbaarder voor ons allemaal. Door het uitvoeren van de onderzoeken, krijgt Amsterdam meer kennis over en inzicht in de staat van de bruggen en kademuren. Daaruit volgt ook vaker de noodzaak tot het opleggen van beperkingen van het gebruik, het plaatsen van verstevigingsconstructies of het vervangen van bruggen of kademuren die aan het einde van hun levensduur zijn. Dit heeft tot gevolg dat de effecten van de veiligheidsmaatregelen en vernieuwingswerkzaamheden in toenemende mate door bewoners,
bedrijven en bezoekers van onze stad gevoeld worden. Het programma heeft in het actieplan vier hoofddoelstellingen gedefinieerd om te kunnen sturen op de leidende principes:
1. Het waarborgen van de veiligheid en functionaliteit van de bruggen en kademuren.
2. Het zorgen voor een functionerende stad gedurende de gehele opgave.
3. Het maken van een realiseerbare programmering voor de vervangingsopgave.
4. Het optimaliseren, innoveren en evalueren van werkwijzen en processen.

De opschaling van de aanpak vraagt om andere manieren van werken en dit gaat in gemeentelijke organisaties niet vanzelf. Binnen het programma bruggen en kademuren ( PBK) wordt zodoende een innovatieproces vormgeven door een werkwijze te ontwikkelen voor technische en procesmatige innovaties. Deze kunnen binnen het programma vervolgens in reguliere projecten verder worden ontwikkeld en getoetst. Deze aanpak moet ervoor zorgen dat het mogelijk wordt om
de opgave waar de gemeente Amsterdam voor staat aan te kunnen.

Één van de onderwerpen binnen het PBK waarop innovatie wenselijk is, betreft het thema om de levensduur van de assets (bruggen en kademuren) te verlengen. Binnen het PBK is derhalve een Living Lab Levensduurverlenging ( LLL) opgericht. Twee terugkerende onderscheidende kenmerken van living labs zijn co-creatie (overheid, kennisinstellingen, markt en eventueel de burger) en een levensechte experimenteerruimte middels proeftuinen.

Met deze innovatie-uitvraag willen we het aanbod in het aantal (gevalideerde) te treffen maatregelen aan een kademuur vergroten, eveneens als het aantal partijen die deze oplossingen kunnen aanbieden. Hierbij ligt de focus op het ontwikkelen en valideren van (nieuwe) technieken en methodieken:
1. Om één of meerdere faalmechanismen te ondervangen gericht op het voorkomen van:

a. Uitspoeling;
b. Bezwijken van de fundering;
c. Bezwijken van de muur/metselwerk.

2. En dat op een kostenefficiënte manier;
3. En op een efficiënte manier van uitvoering;
4. En toewerkend naar toepasbare ‘standaardmaatregelen’ die kunnen worden getroffen. Met andere worden een ‘module’ in de programmatische aanpak die het programma bruggen en kademuren nastreeft
. De maatregel kan worden genomen bij een kademuur die nog niet is geprogrammeerd voor vernieuwing of ter vervanging van een veiligheidsconstructie.

De procedure wordt vormgegeven als een Europese openbare procedure conform hoofdstuk 2 van het ARW 2016. Het is niet wenselijk om in een selectiefase het aantal deelnemers te beperken, omdat juist zoveel mogelijk partijen de kans moeten krijgen een inschrijving te doen. De procedure zal zijn verdeeld in drietal percelen om te borgen dat er een evenwichtige verdeling
ontstaat tussen de levensduurverlengde maatregelen die worden aangeboden. De percelen zijn:
• Inschrijvingen die voorzien in een levensduurverlengde maatregel – (nieuwe) techniek of methodiek – ter voorkoming van uitspoeling;
• Inschrijvingen die voorzien in een levensduurverlengde maatregel – (nieuwe) techniek of methodiek – ter voorkoming van het bezwijken van de fundering;
• Inschrijvingen die voorzien in een levensduurverlengde maatregel – (nieuwe) techniek of methodiek – ter voorkoming van het bezwijken van de muur/metselwerk.
De percelen worden gegund aan de inschrijvers met het kwalitatief beste maatregel op een perceel. De gemeente Amsterdam is voornemens om zes opdrachten te gunnen voor de ontwikkelfase (fase 1), maar is daartoe niet verplicht.

De innovatie-uitvraag is een procedure waarmee de overheid als launching customer partijen (crosssectoraal) via een betaalde opdracht uitdaagt en faciliteert in het ontwikkelen van innovaties die een bijdrage leveren aan het oplossen van een maatschappelijk probleem. De procedure zal worden vormgegeven als een Europese openbare aanbestedingsprocedure. Bij gunning zal een overeenkomst worden aangegaan voor de eerste fase. Vervolg tot de tweede fase zal alleen worden verleend indien de startvoorwaarden  zijn ingevuld.
De fasen waaruit de opdracht bestaat:
Een ontwikkelopdracht onder een ontwikkelovereenkomst (fase 1)
Een proeftuin onder een realisatieovereenkomst voor de uitvoering van het werk (fase 2a)
en optioneel de opdracht voor commerciële toepassing (fase 2b)

Met de innovatie-uitvraag richt de gemeente Amsterdam zich op innovatieve, niet gevalideerde, maatregelen die momenteel niet als zodanig in de markt verkrijgbaar zijn. Dit kan een nieuw product, proces of dienst zijn maar ook een nieuwe toepassing van bestaande technieken in een andere sector. De insteek van deze innovatie-uitvraag richt zich namelijk op maatregelen die
enerzijds niet te pril zijn en nog een (fundamentele) stap nodig hebben en anderzijds (vermoedelijk) niet via reguliere overheidsopdracht verkregen kunnen worden.

In deze procedure is het toegestaan om als marktpartij:
één inschrijving op meerdere percelen in te dienen: Indien een innovatie meerdere percelen raakt, kan de betreffende marktpartij op meerdere percelen inschrijven. Wel wordt de innovatie/inschrijving maar één keer in opdracht gegeven. De aanbesteder selecteert in dat geval het perceel dat het best ‘past’.
meerdere inschrijvingen op één perceel in te dienen: Indien een marktpartij meerdere innovaties wenst in te dienen, is het toegestaan om meerdere inschrijvingen te doen. Een marktpartij zou meerdere opdrachten/percelen gegund kunnen krijgen. Per perceel wordt maar één innovatie/inschrijving in opdracht gegeven. Bovenstaande regeling heeft geen invloed op het maximaal aantal te gunnen opdrachten, dit blijft maximaal zes. Aanbesteder heeft het streven om twee opdrachten per perceel te gunnen. Het daadwerkelijke aantal opdrachten per perceel bepaald aanbesteder mede op basis van het aantal inschrijvingen per perceel. Wel zal altijd minimaal één opdracht per perceel worden gegund. Bij de overgang van fase 1 naar fase 2 is geen trechtering voorzien. Concreet betekent dat in principe alle marktpartijen die deelnemen aan fase 1 de opdracht voor fase 2 gegund kunnen krijgen. Wel beoordeelt de beoordelingscommissie het haalbaarheidsonderzoek en de offerte of er sprake is van
toegevoegde waarde. De uitkomst van deze beoordeling bepaalt of de opdracht voor fase 2 daadwerkelijk wordt verleend.

Het ontwikkelen/ontwerpen van de (nieuwe) technieken en methodieken gebeurt in opdracht van de gemeente Amsterdam. Tegelijkertijd is het verder ontwikkelen van (nieuwe) technieken en methodieken ook een kans voor marktpartijen waardoor een investering uit eigen middelen gerechtvaardigd is. Als deze investering van een marktpartij echter bijzonder hoog is dan zal er economisch potentieel (door toekomstige betaalde toepassing) tegenover moeten staan. De gemeente Amsterdam zal in fase 1 in beperkte mate in de kosten bijdragen met een vooraf bekend en vastgesteld taakstellend budget van €25.000,-. Voor fase 2 zal juist de uitvoering van de levensduur verlengende maatregel in de proeftuin worden betaald door de gemeente Amsterdam mits wordt voldaan aan de startvoorwaarden. De betalingsregeling is uitgewerkt in de ontwikkelovereenkomst en realisatieovereenkomst en komt in beginsel neer op 90% van de kosten van de proeftuin (fase 2a) en 100% van de kosten voor
daaropvolgende locaties (fase 2b).

Alle ondernemingen, groot of klein en (cross sectorale) samenwerkingsverbanden van ondernemingen zijn uitgenodigd een innovatievoorstel in te dienen. Ook stichtingen, verenigingen, corporaties en startende ondernemers kunnen deelnemen.
Voor startende ondernemers geldt dat de onderneming nog niet opgericht hoeft te zijn op het moment dat het voorstel wordt ingediend. Op het moment dat de overeenkomst voor het haalbaarheidsonderzoek getekend dient te worden is een inschrijving bij de Kamer van Koophandel een vereiste.

Bron: Tenderned woensdag 29 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/239371

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *