Indienen knop Negometrix adequaat indrukken eigen verantwoordelijkheid – Aanbestedingsnieuws

Indienen knop Negometrix adequaat indrukken eigen verantwoordelijkheid

©Imgflip 2022

Uploaden is nog niet hetzelfde als ingeleverd-hebben. Dat blijkt maar weer uit een recente uitspraak, waarin een inschrijver zich beklaagt over de werking van een Negometrix publicatie. In een rechtszaak voor de Rechtbank in Den Haag is naar voren gekomen dat een indiener, die tijdig alle stukken naar Negometrix heeft geupload, desondanks volgens de log-files van Negometrix de zending niet heeft voltooid. Dat wordt weersproken door de inschrijver die aangegeven heeft echt op “Indienen ” te hebben geklikt. Inleveren vlak voor de deadline is nooit aan te raden maar ook niet altijd te voorkomen.

Volgens de rechter is het echter mogelijk dat de indiener, ook al zag hij nog de knop “Indienen”, te láát, dus na het verstrijken van de deadline, op deze knop drukte. Wat het opvallend maakt, is dat ter zitting de falend inschrijver Vivisol verklaart dat op het laatste nippertje een te uploaden document binnen kwam en dat na dit uploaden nog aanvullende handelingen, waaronder het bevestigen per perceel nodig waren. Het toont maar weer aan dat het voor de inschrijver niet goed is in te schatten hoe lang het uploaden duurt, met als gevolg dat het laatste nippertje nogal gauw bereikt wordt.

Een les voor eenieder, wacht niet tot 3 minuten voor het verstrijken van de deadline met uploaden van stukken. Maar hoeveel minuten dan wel ok is, dat weet dan weer niemand.

Zie:

5.3

De inschrijftermijn sloot op 22 november 2021 om 12.00 uur. Dit betekent dat de inschrijvers op die dag vóór 12.00 uur alle documenten moesten hebben geüpload en de knop “Indienen” moesten hebben aangeklikt, zodat de documenten werden doorgeleid naar de UMC’s. Vast staat dat de inschrijving van Vivisol niet vóór 22 november 2021 (uiterlijk) om 12.00 uur is binnengekomen bij de UMC’s. Niet in geschil is dat Vivisol de voor haar inschrijving benodigde documenten tijdig heeft geüpload. De discussie spitst zich toe op de vraag of Vivisol vervolgens tijdig op “Indienen” heeft geklikt, waarbij de documenten dan om een onbekende reden niet doorgeleid zijn naar de UMC’s.

De UMC’s hebben gesteld dat er geen technische storing was en dat uit de logging van Negometrix blijkt dat Vivisol niet (tijdig) de knop “Indienen” heeft aangeklikt. Hiertegenover heeft Vivisol niet aannemelijk gemaakt dat zij dat wel tijdig heeft gedaan. Evenmin heeft zij aannemelijk gemaakt dat er wel een (technische) storing was. Tijdens de mondelinge behandeling heeft Vivisol verklaard dat zijzelf om 11.57 uur (dus minder dan drie minuten voor het sluiten van de inschrijving) een laatste document ontving en dat er na het uploaden nog aanvullende handelingen nodig waren (zoals bevestigingen per perceel). Op grond van deze verklaring is bepaald niet uit te sluiten dat zij niet, of pas na 11:59:59 uur, op “Indienen” heeft geklikt. Dat zij deze knop mogelijk nog wel heeft gezien, is hierbij niet relevant. Daar komt bij dat uit de rond die tijd door Vivisol verzonden e-mails (zie 3.14 en verder) lijkt te volgen dat zij haar inschrijving om 12.00 uur nog niet op orde had, zodat het zeer de vraag is of zij om 12.00 uur gereed was om op “Indienen” te klikken. Op grond van het voorgaande, in onderlinge samenhang bezien, acht de voorzieningenrechter het niet aannemelijk dat Vivisol tijdig op “Indienen” heeft geklikt.

5.5.In paragraaf 4.5 van de Aanbestedingsleidraad is bepaald dat na de uiterste termijn ingediende inschrijvingen buiten beschouwing worden gelaten. Daarmee is een late inschrijving een gebrek dat tot uitsluiting moet leiden. Een dergelijk gebrek leent zich niet voor herstel. Een aanbestedende dienst dient immers de eigen regels in acht te nemen. Het beginsel van gelijke behandeling en het verbod op favoritisme en willekeur brengen mee dat de UMC’s op deze bepaling geen uitzondering kunnen maken. Herstel is onder deze omstandigheden dus niet mogelijk, laat staan dat de aanbestedende dienst daartoe verplicht is.

5.6.De slotsom van het voorgaande is dat Vivisol haar inschrijving te laat heeft ingediend en dat dat gebrek zich niet leent voor herstel. Dit betekent dat de primaire vorderingen van Vivisol worden afgewezen.

Bron:Rb. Den Haag, 4 maart 2022, C/09/623017 / KG ZA 21-1262

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2022:2214

1 thought on “Indienen knop Negometrix adequaat indrukken eigen verantwoordelijkheid

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *