IND zet aanbesteding uit voor FMO beoordeling asielaanvraag – Aanbestedingsnieuws

IND zet aanbesteding uit voor FMO beoordeling asielaanvraag

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft de verplichting om in gevallen waarin dat relevant is voor de beoordeling van de asielaanvraag, een onderzoek op te starten naar medisch steunbewijs. Dit is alleen mogelijk als de vreemdeling daarmee instemt. Dergelijk onderzoek wordt Forensisch Medisch Onderzoek (FMO) genoemd. Het FMO dient te worden verricht door onafhankelijke gekwalificeerde medische beroepsbeoefenaars. Gezien het forensische karakter van het onderzoek moet het worden uitgevoerd door forensisch deskundigen. De IND wenst middels een marktconsultatie te onderzoeken welke marktpartijen mogelijk interesse hebben in het uitvoeren van Forensisch Medisch Onderzoeken.

Het FMO dient te worden verricht door onafhankelijke gekwalificeerde medische beroepsbeoefenaars. Gezien het forensische karakter van het onderzoek moet het worden uitgevoerd door forensisch deskundigen. De IND wenst middels een marktconsultatie te onderzoeken welke marktpartijen mogelijk interesse hebben in het uitvoeren van Forensisch Medisch Onderzoeken. De instroom van asielzoekers fluctueert. Ook de aard van de te beoordelen asielaanvragen kan veranderen. Dit maakt dat ook het aantal jaarlijks uit te voeren Forensisch Medisch Onderzoeken kan veranderen. De afgelopen jaren is het aantal uitgevoerde Forensisch Medisch Onderzoeken beperkt gebleven tot 5-10 onderzoeken per jaar. Mogelijk zal dit aantal de komende periode hoger komen te liggen, maar een bepaald aantal uit te voeren onderzoeken kan niet worden gegarandeerd.

Er zijn in het kader van een FMO drie typen onderzoek mogelijk:

©Zaz 2016

• een fysiek onderzoek (uitwendig en/of inwendig);
• een psychiatrisch (evt. aangevuld met psychodiagnostisch) onderzoek; of
• een combinatie van beide.

Het FMO is in de vreemdelingenregelgeving uitgewerkt in paragraaf C1/4.4.4 van de
Vreemdelingencirculaire. In het kader van de beoordeling van een asielaanvraag bepaalt
de voor die beoordeling verantwoordelijke medewerker van de directie Asiel en
Bescherming van de IND of aan de asielzoeker een FMO wordt aangeboden. Een openbare
IND-werkinstructie (WI 2016/4 Forensisch medisch onderzoek naar steunbewijs (FMO))
biedt de medewerker achtergrond, toelichting en handvatten hoe te werk te gaan.

Zie verder:

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/338447

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *