Inburgering arbeidsmarktregio IJmond en Zuid-Kennemerland – Aanbestedingsnieuws

Inburgering arbeidsmarktregio IJmond en Zuid-Kennemerland

©Duo 2019
Fragment inburgeringsexamen video Duo

Met deze Europese aanbesteding besteed de gemeente Haarlem  aan namens de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem,
Heemskerk, Velsen en Zandvoort (Arbeidsmarktregio IJmond en ZuidKennemerland).
Met ingang van 1 januari 2022 krijgen gemeenten met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet Inburgering de regierol van het inburgeringsproces van alle inburgeringsplichtigen. Gemeenten dienen ervoor te zorgen dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk de taal leren en aan het werk gaan. Het leren van taal en participatie gaan hand in hand. Inburgering wordt daarnaast gepositioneerd als onderdeel van het brede sociaal domein. De hoofdlijn van het nieuwe inburgeringstelstel is dan ook ‘iedereen doet mee, het liefst via betaald werk’. Opdrachtgever wil dit nieuwe stelsel samen met de opdrachtnemer(s) doorontwikkelen en uitvoeren. Met een gezamenlijke verantwoordelijkheid om voor de inburgeraars het beste inburgeringsstelsel te ontwikkelen. Het inburgeringstraject bestaat uit diverse activiteiten die parallel en in samenhang worden georganiseerd. De samenwerking met opdrachtnemer dient bij te dragen aan een integrale aanpak en is flexibel om gezamenlijk te leren en op het effect van het stelsel te sturen.

Tot 1 januari 2013 kochten gemeenten inburgeringscursussen in en boden deze aan inburgeringsplichtigen aan. Met ingang van 1 januari 2013 werden inburgeringsplichtigen, samen met gezins- en overige migranten, zelf verantwoordelijk voor de inkoop van hun inburgeringscursussen en het tijdig en succesvol afleggen van inburgeringsexamens. De financiering van deze cursussen werd via DUO geregeld. Deze systeemwijziging is inmiddels geëvalueerd.

Om de opdracht voor een groot aantal partijen toegankelijk te maken, heeft de aanbestedende dienst besloten de opdracht onder te verdelen in vier percelen. Hiermee is tegemoet gekomen aan de handvatten zoals verwoord in Gids Proportionaliteit, dat waar mogelijk, opdrachten verdeeld worden in kleinere percelen teneinde het MKB een betere kans te geven op een opdracht. Perceelverdeling
1. Perceel 1: Brugklas IJmond en Zuid-Kennemerland;
2. Perceel 2: Onderwijsroute IJmond en Zuid-Kennemerland ;
3. Perceel 3: B1- route en Z-route IJmond;
4. Perceel 4: B1- route en Z-route Zuid-Kennemerland.
Per perceel zal per gemeente één raamovereenkomst worden afgesloten met één opdrachtnemer. Inschrijvers mogen op meerdere percelen inschrijven.

Perceel 1 ziet toe op het organiseren van een brugklas voorafgaand aan het op te stellen Persoonlijk plan Inburgering en Participatie (PIP). Voor de asielstatushouders is een volledig brugklasprogramma verplicht. Naast de organisatie van een brugklas voor asielstatushouders omvat dit perceel ook de organisatie van het participatieverklaringstraject die voor alle
inburgeraars verplicht is om te volgen. Het PVT (introductie Nederlandse kernwaarden) is voor asielstatushouders geïntegreerd met de brugklas en wordt voor de groep gezins- en overige migranten als losse module aangeboden. Gezins- en overige migranten worden voor het PVT apart aangemeld.

Perceel 2 omvat de organisatie van de onderwijsroute die Inburgeraars dient toe te leiden naar succesvolle instroom op een vervolgopleiding op MBO 2, MBO 3 of MBO 4 niveau. De onderwijsroute is een taalschakeltraject waarin zij in relatief korte tijd Nederlands op tenminste niveau B1 leren en worden voorbereid op een vervolgopleiding. Deze route is bedoeld voor inburgeraars met een hoge leerbaarheid, die gemotiveerd zijn om een vervolgopleiding te volgen. Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) maakt onderdeel uit van deze leerroute. In de onderwijsroute kunnen ook gezins- en overige migranten worden opgenomen als zij hier voor kiezen. Deze groep is zelf verantwoordelijk voor financiering van de leerroute. De onderwijsroute gericht op vervolgopleiding op HBO en WO niveau valt buiten de scope van deze aanbesteding.

Perceel 3 en perceel 4 richten zich op de organisatie van twee leerroutes: de B1-route en de Z-route. Perceel 3 omvat de organisatie van de B1- en Z-route voor de arbeidsmarktregio IJmond en perceel 4 omvat de organisatie van de B1- en Z-route voor de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland. Waarbij de opdracht voor beide percelen met elkaar overeenkomt. De B1-route kan worden gezien als de reguliere route. De verwachting is dat de meeste inburgeraars deze route volgen.

De gemeenten in de arbeidsmarktregio IJmond en Zuid-Kennemerland hebben ervoor gekozen om bij de implementatie van de nieuwe Wet Inburgering samen te werken en waar dat nodig is gezamenlijk in te kopen. Dit betekent dat de inburgeringsonderdelen brugklas (inclusief het participatieverklaringstraject) en de onderwijsroute regionaal worden ingekocht. De inkoop van de B1-route en Z-route gebeurt in twee percelen op Sub-regionaal niveau. Uitgangspunt is dat het inburgeringsaanbod waar dat kan zoveel mogelijk in de gemeente waar de inburgeringsplichtige woont wordt aangeboden.
Uitgaande van de taakstelling 2020 gaat het per jaar om ca. 160 volwassen Asielstatushouders waarvoor leerroutes moeten worden ingekocht. Wanneer de taakstelling van 2021 wordt gehanteerd gaat het om 322 volwassen asielstatushouders. Het aantal asielstatushouders kan dus jaarlijks fluctueren. Van de groep asielstatushouders is de verwachting dat 60% de B1-
route gaat volgen, 25% de onderwijsroute en 15% de Z-route. Voor de groep Gezins- overige migranten is de verwachting dat 83% de B1-route volgt, 15% de onderwijsroute en 3% de Zroute. De percentages zijn afkomstig van het ministerie SZW. Gezins- en overige migranten zouden op basis van het advies in de PIP ook gebruik mogen maken van het aanbod leerroutes,
maar zijn zelf verantwoordelijk voor de financiering.

Opdrachtgever is van plan om met deze aanbestedingsprocedure per perceel één raamovereenkomst met één opdrachtnemer te sluiten voor een initiële periode van drie jaar met de optie op verlenging met twee maal een periode van twee jaar, met
betrekking tot de te leveren diensten zoals gespecificeerd  in de aanbestedingsleidraad en de daarbij behorende Programma’s van eisen. Inschrijver conformeert zich volledig en onvoorwaardelijk aan de concept raamovereenkomst. Opdrachtgever heeft besloten om deze opdracht voor maximaal zeven jaar in de markt te zetten, omdat de trajecten binnen de leerroutes relatief lang duren, waardoor de diensten in veel gevallen pas laat (gemiddeld na drie jaar) kan worden geëvalueerd. Deze evaluatie is in
dit geval belangrijk, aangezien de dienst een nieuwe taak voor opdrachtgever betreft. Door deze opdracht lang weg te zetten, kunnen de verschillende partijen een goede en langdurige samenwerking met elkaar aangaan en daarmee optimaal gebruik maken van de intensieve voorbereiding die geleverd is voor het optuigen van de inburgeringstrajecten. Daarnaast wil
opdrachtgever opdrachtnemers hiermee meer zekerheid bieden en verwachten hierdoor een hogere bereidheid om te investeren in het inburgeringsonderwijs.

De opdracht in deze Europese openbare aanbesteding wordt gegund aan de inschrijver met de Economisch meest Voordelige
Inschrijving (EMVI). De inschrijvingen worden beoordeeld op het gunningscriterium beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV), waarbij kwaliteit 100% meeweegt en prijs 0%.

Bron: Tenderned donderdag 26 augustus 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/236558

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *