Illegale wildplak niet op zich ernstige beroepsfout – reclame Groningen

Groningen gaat in zee met een -volgens de concurrent- beruchte Wildplakker, Centercom. “Dat hoeft de gemeente niet te onderzoeken”, zo reageert de advocaat van de gemeente Groningen koeltjes, in een kort geding over de exploitatie van reclameobjecten (2-signsborden) Het geding draait om de vraag of met de wildplak sprake is van een ernstige beroepsfout.

©CDA Groningen 2015

Hoffmann laat weten dat Centercom goedkoop kan leveren door een illegaal businessmodel. In het kort geding wordt Centercom beschuldigd van: het plaatsen van wisselframes op gemeentelijke eigendommen waarvoor door de gemeente geen toestemming is verleend. Hiervoor zijn bovendien vergunningen vereist, terwijl vast staat dat Centercom daarover niet beschikt.
Centercom heeft in Groningen volgens Hoffmann ook wisselframes geplaatst op eigendommen van bedrijven en organisaties, waaronder elektriciteitskasten en transformatorhuisjes. Eveneens zonder toestemming, volgens Hoffmann. Centercom maakt zich schuldig aan wildplakken in de zin van de APV van de gemeente Groningen en exploiteert zij in de gemeente Groningen een illegaal netwerk van wisselframes. Dat is onrechtmatig, aldus Hoffman.”Hiermee is sprake van een ernstige beroepsfout als bedoeld in artikel 2.13.7 sub c ARW 2016, die uitsluiting van Centercom rechtvaardigt.”, aldus advocaat van Heeswijck

De gemeente wijst het allemaal van de hand. Er is namelijk geen gerechtelijke veroordeling of een boetebesluit. Dat kunnen ze echt niet uitzoeken hoor, Beschuldigingen van de concurrent dat er sprake is van wildplak moet de concurrent Hoffmann maar melden in een handhavingsbesluit. “De context van de beoordeling van een aanbesteding, of van een kort geding over een aanbestedingsbeslissing, is volgens de gemeente ongeschikt om een voldoende zorgvuldig, eigenstandig oordeel te geven over de vraag of Centercom al dan niet de door Hoffman gestelde overtredingen heeft begaan.”

Niet alleen in de aanbesteding maar ook bij het kort geding had de gemeente niet hoeven uitzoeken of dit het geval was.  Van de gemeente kan “niet … worden verlangd dat zij een eigenstandig onderzoek uitvoert naar de beschuldigingen die Hoffman jegens Centercom heeft geuit. Dat is binnen het bestek van dit kort geding onuitvoerbaar.”

De rechter gaat daar niet in mee en onderzoekt wel of sprake is van een ernstige beroepsfout.  Bovendien laat de rechter de feitelijke onderbouwing van Hoffmann toe als bewijs. Toch is daarmee geen sprake van een ernstige beroepsfout, zo concludeert de rechter onder verwijzing naar het Forposta-arrest.

Hoewel voldoende aannemelijk is geworden dat zich thans diverse wisselframes van Centercom op eigendommen van de gemeente, andere overheden, bedrijven en organisaties bevinden, zonder dat Centercom beschikt over de daartoe vereiste privaatrechtelijke toestemming en/of bestuursrechtelijke vergunningen, kan dit gedrag naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet als kwaad opzet of ernstige nalatigheid als bedoeld in het Forposta-arrest worden beschouwd.

Indien door Centercom in de gemeente Groningen geplaatste illegale wisselframes Hoffman werkelijk een doorn in het oog waren, dan had het voor de hand gelegen dat zij bij de gemeente een handhavingsverzoek ter zake had ingediend, nu de gestelde onrechtmatige toestand al lang aan de gang is. Dan had langs die weg kunnen worden vastgesteld of er sprake was van overtredingen en dan had de gemeente daarop een – voor beroep of bezwaar vatbaar – besluit kunnen nemen. Die weg heeft zij echter niet gevolgd. De vaststelling of plaatsing van een specifiek wisselframe zonder toestemming van de rechthebbende en/of zonder een vergunning is geschied, vergt een zorgvuldig nader feitelijk onderzoek, waarvoor in het bestek van een kort geding procedure geen ruimte is. De voorzieningenrechter kan in elk geval niet louter op grond van – gekleurde – informatie afkomstig van de enige concurrent van Centercom bij de inschrijving concluderen dat Centercom ernstige beroepsfouten heeft begaan.

Bron: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2018:836

Zie ook:  https://www.cda.nl/groningen/groningen/actueel/nieuws/het-cda-gaat-de-strijd-aan-tegen-het-wildplakken-van-posters/

redactie Auteur

Geef een reactie