House of quantum architect Delft – Aanbestedingsnieuws

House of quantum architect Delft

Foto: Pixabay.com/Wokandapix

Delft heeft – met onder andere de Technische Universiteit Delft in de wereldwijde quantum-race – een unieke positie en propositie om door te groeien naar een van de quantumhubs in de wereld. In 2018 is in opdracht van de leading coalition (bestaande uit: TU Delft, QuTech, TNO, Microsoft, gemeente Delft en Ministerie van EZK) een onderzoek uitgevoerd, waarin is geconstateerd dat de ontwikkeling van een quantum campus in Delft grote kansen biedt voor wetenschap, kennisvalorisatie en werkgelegenheid. De leading coalition onderschrijft deze conclusies.

Om de groei van de quantum campus te stimuleren is Q-Campus opgericht. Onder leiding van een programmateam is Q-Campus doorontwikkeld tot Quantum Delft, ecosystem for innovation. De community groeit. Zowel in aantallen partijen als in fte’s. Daarnaast is ook op nationaal niveau de samenwerking rondom quantum geformaliseerd door de oprichting van Quantum Delta NL en de ontwikkeling van de Nationale Agenda Quantumtechnologie (NAQT). Deze Nationale Agenda heeft tot doel Nederland te positioneren als een internationaal toonaangevend centrum en knooppunt voor quantumtechnologie: de Quantum Delta NL. Met hubs in Delft, Leiden, Amsterdam, Eindhoven, Twente, Groningen en Maastricht. Quantum Delta NL heeft als doel om een nieuwe digitale hightechindustrie op te bouwen. De ambitie is om ter ondersteuning van de Nationale Quantum Agenda een fysiek hart van Quantum Delta NL te realiseren: een House of Quantum. House of Quantum is een fysieke, open ontmoetingsplek rondom quantumtechnologie waar verschillende functies worden geïntegreerd.

De onderlinge nabijheid van QuTech, Physics, cleanrooms en House of Quantum is essentieel voor het succes van het quantum ecosysteem. De TU Delft is begonnen aan planvorming voor nieuwbouw voor QuTech en een cleanroomgebouw op het zuidelijke deel van de campus. Op de TU Delft Campus Zuid binnen het zo genoemde ‘Kluyvergebied’ wordt nieuwbouw gerealiseerd voor de onderdelen QuTech, Physics en cleanrooms. Voor het House of Quantum is in hetzelfde plangebied een locatie beoogd voor
nieuwbouw. De locatie waarop House of Quantum wordt gerealiseerd is bekend. De planning is om het House of Quantum begin 2025 in gebruik te nemen en om in 2023 te starten met de bouw.

De aan te besteden opdracht omvat de architectonische ontwerp- en advieswerkzaamheden vanaf het structuurontwerp (SO) tot en met het definitief ontwerp (DO) voor een House of Quantum van ca. 12.000 m2 bvo. De opdracht kan worden uitgebreid in die zin dat later eventueel ook aanvullend opdracht kan worden
gegeven voor het opstellen van het Technisch Ontwerp (TO). De opdracht kan ook eventueel worden
uitgebreid met de esthetische begeleiding tijdens de uitvoeringsfase. Die eventueel aanvullende opdrachten kunnen worden verstrekt door de aanbestedende dienst, maar deze kunnen ook eventueel worden verstrekt door de ontwikkelaar die het project zal overnemen van de aanbestedende dienst.De te volgen aanbestedingsprocedure is de Europese niet-openbare procedure (aanbesteding met voorafgaande selectie) volgens de Aanbestedingswet, zoals bedoeld in artikel 2.27 Aw.

De kwaliteit van de uitvoering van de te gunnen opdracht zal vooral worden bepaald door de kwaliteit van de architect die de werkzaamheden daadwerkelijk zal verrichten. Bij deze aanbestedingsprocedure zal daarom in de gunningfase (indien de inschrijving wordt gevraagd) aandacht worden geschonken aan de kwaliteiten en ervaring van de architect.

NDR Quantum je woont er beter van. We hebben 25 keer quantum , herstel 26, in dit kleine stukje kunnen proppen en vonden het toen wel tijd voor de bronvermelding. Geïnteresseerde architecten vinden in de leidraad de handvatten die ze nodig hebben voor aanmelding.

Bron: Tenderned woensdag 9 februari 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/251822

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *