Hogedrukcombivoertuig gemeente Hilversum – Aanbestedingsnieuws

Hogedrukcombivoertuig gemeente Hilversum

Foto: © Gemeente Hilversum

Het doel van de aanbesteding is om één overeenkomst met één opdrachtnemer af te sluiten voor de levering van één hogedruk-combivoertuig, dat voldoet aan alle specificaties en eisen en aan de toezeggingen van de inschrijver, ten behoeve van de gemeente Hilversum. Hilversum zoekt oplossingen waarbij, conform het veel gehanteerde 10-R model van professor
Cramer, aandacht is voor het:

  • voorkomen of reduceren van benodigde (nieuwe) grondstoffen
  • verlengen van de gebruiksduur en het behoud van waarde van producten en onderdelen, zelfs na de contractperiode
  • vermijden van nutteloze en/of schadelijke restmaterialen (afval)

Binnen de scope van de opdracht valt de levering van een voertuig waarmee verschillende soorten werkzaamheden in de openbare ruimte kunnen worden uitgevoerd. Het betreft hierbij werkzaamheden als:

  • Rioolreiniging, zowel hoofdriool als huisaansluitingen.
  • Reinigen pompkelders van gemalen.
  • Camera-inspectie van riolen.
  • Verwijderen dieseloliesporen bij calamiteiten/aanrijdingen.
  • Reinigingswerk tunnels.
  • Vullen noodafzettingen (barriers).

Het aanbrengen van bestickering en het onderhoud van het voertuig valt buiten de scope van deze opdracht. De opdracht bestaat uit de levering één voertuig samengesteld uit een chassis met een opbouw overeenkomstig de specificaties van aanbestedende dienst. Varianten, zoals bedoeld in artikel 2.83 van de Aanbestedingswet 2012, zijn onder de volgende
voorwaarden toegestaan: a: 
Iedere inschrijver mag maximaal één variant aanbieden. b: De variant moet voldoen aan alle eisen in het programma van eisen. Indien u een varianten aanbiedt, dienen de varianten duidelijk te worden aangeduid. Dat betekent dat alle documenten per variant ingediend moet worden tenzij ze voor beide varianten gelden. Per document dient duidelijk aangegeven te zijn bij welke variant het hoort. Documenten die slechts één keer worden ingediend, worden geacht voor beide varianten te gelden. Na definitieve gunning start de leveringstermijn van 60 weken. De geplande uiterste leverdatum van het voertuig is 25 juli 2022.

Bron: Tenderned 8 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/219024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *