Hilversum wil sociaal werk quasi-inbesteden aan de Tomingroep

Hilversum wil een opdracht voor schoonmaak van de openbare ruimte quasi inbesteden aan de Tomingroep via de Stads Beheer Service SBS BV. In een collegebrief gaat verantwoordelijk wethouder Jaeger van Financiën in op de juridische aspecten daarvan. De tijdelijk afgesloten contracten schoonmaak en onderhoud van de openbare ruimte en het gemeentelijk groen lopen per 30 juni 2018 af. De voorbereidingen lopen om voor schoonmaak en onderhoud van de openbare ruimte en het gemeentelijk groen tijdig een nieuw contract met SBS BV af te sluiten.

Kenmerkend aan het quasi-inbesteden is dat dit verloopt via een vennoot die op afstand van de gemeente staat maar waar de gemeente wel controle over uitoefent. Daarvoor moet voldaan worden aan onder meer het criterium van toezicht en het merendeel van de werkzaamheden moet ten bate van de gemeente zijn. Zie daarvoor verder bij PIANOo. Verschillende werkplaatsen werken via quasi-inbestede opdrachten of via een aanbesteding die dan een “voorbehouden opdracht”, wordt genoemd waarbij de opdracht alleen bij sociale werkplaatsen terecht mag komen. Bij andere werkplaatsen is de stekker er helemaal uit getrokken.

Volgens de collegebrief is tijdens de buitengewoon algemene vergadering van 14 december 2017 […] ingestemd met het aanpassen
van de juridische constructie om quasi inbesteden mogelijk te maken. In de gewijzigde situatie worden gemeentelijke opdrachten uitgevoerd vanuit SBS BV. Deze vennootschap voldoet aan alle drie de criteria die quasi inbesteden mogelijk maken.

In de voormalige sociale werkvoorziening Tomingroep werkt nog steeds 70% van het personeel met een arbeidshandicap. De gemeenten in de Tomingroep (naast kunnen derhalve op basis van quasi-inbesteden rechtstreeks gemeentelijke opdrachten aan SBS BV gunnen.”, zo bericht het college. Die gemeenten zijn naast Hilversum ook onder meer Huizen, Almere en Gooise Meren. Blijkens de website van de Tomingroep is ook de Brandweer, het CROW, Yakult en Natuurmonumenten een opdrachtgever aan de Tomin Groep. Door de grote en gevariëerde schare aan opdrachtgevers aan de Tomingroep voldoet de Tomingroep dus niet zo maar aan het toezichtscriterium voor een quasi-inbesteding.

Het college had daar onderzoek naar laten doen door Legal Tree. Volgens dat bureau mag in het bedrijf geen privé kapitaal gemoeid zijn, moet worden voldaan aan een meerendeelscriterium van 80% uit gemeentelijke opdrachten, en gelden voorwaarden aan toezicht: de gemeente moet in staat zijn direct toezicht uit te oefenen op het
naleven van deze voorwaarden. Het college bericht naar aanleiding daarvan: “Gebleken is, dat er werd voldaan aan het eerste en laatste criterium, maar in geval van schoonmaak werd niet voldaan aan het meerendeelscriterium. Onderhoud van de openbare ruimte en het gemeentelijk groen voldeden hier wel aan, hier is een contract met SBS BV voor afgesloten en SBS BV voldoet aan alle drie de criteria voor quasi inbesteden”. Via de tussenpersoon SBS wordt dus voldaan aan het toezichtscriterium.

©Tomingroep 2018
fragment https://www.youtube.com/watch?v=4HbC6qjmBA8

Daarvoor was wel een wijziging in de statuten van SBS BV noodzakelijk, waarbij artikel 1.2 “doel van de vennootschap” is verruimd met de uitvoer van facilitaire dienstverlening. De statuten van SBS BV zijn op 19 december 2017 gewijzigd. Hiermee is de formele stap gezet om per 1 januari 2018 in te mogen besteden. SBS BV gaat zowel groenopdrachten als schoonmchaakopdrachten voor de deelnemende gemeenten uitvoeren.

Begin deze maand was al een Zembla-aflevering gewijd aan onder meer de Tomingroep over de commercialisering van de sociale werkplaatsen en tegelijkertijd de opkomst van beschut werk. In de documentaire wordt aandacht besteed aan de taakstelling die gepaard is gegaan bij de omvorming van de voormalige sociale werkplaatsen en de gevolgen daarvan.

Zie daarvoor hier:

https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/de-afbraak-van-de-sociale-werkplaats

Folder Aanbesteden voorbehouden opdracht: FS_Aanbesteden_voorbehouden_opdracht

Bron: Wethoudersbrief 17 april 2018, Juridische aspecten quasi inbesteden Tomin

Wethoudersbrief Juridische aspecten quasi inbesteden Tomin

redactie Auteur

Geef een reactie