Het transport, de verzorging en opslag van gezelschapsdieren – Aanbestedingsnieuws

Het transport, de verzorging en opslag van gezelschapsdieren

Kat en hond. Foto: pixabay.com

Deze aanbesteding wordt uitgevoerd in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(RVO). RVO is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). RVO werkt
in opdracht van ministeries, decentrale overheden en de Europese Unie. Bij deze aanbesteding gaat het om uitvoering van het beleid van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het team Inbeslaggenomen Goederen (en dieren) (IBG) van de afdeling Vergunningen & Handhaving 1 (V&H1) van RVO is in Nederland de aangewezen bewaarder van goederen en dieren.

Team IBG draagt onder andere zorg voor het transport, de verzorging en opslag van in beslag en
in bewaring genomen gezelschapsdieren, waaronder honden, katten en konijnen/knaagdieren.
Onder meer vanwege dierverwaarlozing, dierenmishandeling en andere overtredingen wordt jaarlijks een aantal dieren bij de houder of verzorger van deze dieren weggehaald. Dit kan op basis van het strafrecht of bestuursrecht. RVO is verantwoordelijk voor de tijdelijke opvang, bij strafrechtelijke zaken worden gezelschapsdieren strafrechtelijk in beslag genomen. De Officier van Justitie neemt bij strafrechtelijke zaken de beslissing tot inbeslagname. Bij bestuursrechtelijke zaken worden
gezelschapsdieren onder bestuursdwang meegevoerd en opgeslagen. RVO (Afdeling Handhaving Dier, Natuur en Handhavingsregie en NVWA) neemt bij bestuurlijke zaken de beslissing tot in bewaring neming.  De maatschappelijke context is gevoelig. Niet alle eigenaren of verzorgers leggen zich neer bij de inbeslagname of meevoeren van hun dieren. Bovendien letten politieke- en maatschappelijke organisaties scherp op de wijze waarop de overheid omgaat met dierenwelzijn.

Opdrachtgever wil het transport, de verzorging en de opslag van in beslag- en in bewaring genomen gezelschapsdieren uitbesteden. Daarvoor wil opdrachtgever raamovereenkomsten sluiten met vakbekwame opslaghouders die voldoende kennis en ervaring hebben om de gezelschapsdieren op een diervriendelijke wijze te vervoeren, op te vangen en te verzorgen.

De gezelschapsdieren zijn in logische diersoorten verdeeld. Het transport, de verzorging en de
opslag is per diersoort dermate verschillend van aard, dat per diersoort verschillende eisen worden
gesteld. De aanbesteding is derhalve onderverdeeld in de volgende percelen:
1. Honden
2. Katten
3. Konijnen en knaagdieren
4. Honden en katten met een rabiës risico
5. Marterachtigen

Voor perceel 5 wordt gebruik gemaakt van de percelenregeling. Deze opdracht wordt enkelvoudig
onderhands aanbesteed en kent een andere looptijd. Per perceel wordt door opdrachtgever raamovereenkomsten met meerdere opdrachtnemers afgesloten. Binnen deze raamovereenkomsten kunnen op basis van de behoefte van opdrachtgever afroepen plaatsvinden.

De Aanbestedende dienst is voor de percelen 1 en 4 van plan over te gaan tot het sluiten
van een raamovereenkomst met een looptijd van twee jaar met, eenzijdig door opdrachtgever uit te
oefenen, tweemaal de optie tot verlenging van maximaal één jaar.
De ingangsdatum voor de raamovereenkomst(en) van de percelen 1 en 4 is 1 november 2024.
De raamovereenkomst voor de percelen 2 en 3  kent een kortere looptijd, omdat de huidige
raamovereenkomsten nog een looptijd kennen tot en met 30 april 2025. De aanbestedende dienst is voor de percelen 2 en 3 van plan over te gaan tot het sluiten van een raamovereenkomst met een looptijd van één jaar en zes maanden met, eenzijdig door opdrachtgever uit te oefenen, tweemaal de optie tot verlenging van maximaal één jaar.

Aanbesteder houdt op 4 juli 13.00 tot 14.00 een informatiebijeenkomst over wijze van inschrijven.
Aanmelden kan via de het mailadres in de aanbestedingsdocumenten. De informatiebijeenkomst vindt plaats via MS teams. U kunt zich tot uiterlijk donderdag 4 juli 2024, 12:00 uur aanmelden voor
deelname aan de informatiebijeenkomst. In de mail met als onderwerp ‘Deelname informatiebijeenkomst EA gezelschapsdieren vermeld u de  ‘naam van uw organisatie’’. Per organisatie mogen maximaal twee personen deelnemen aan de bijeenkomst. U ontvangt voor aanvang van de informatiebijeenkomst de link naar de MS teams vergadering. Ter informatie moet u weten dat u door uw aanwezigheid bij deze presentatie toestemming aan ons verleent om uw bedrijfsnaam aan de overige aanwezigen bekend te maken.

Bron: Tenderned vrijdag 28 juni 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/341082

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 1 juli 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *