Herontwikkeling Jaap Edencomplex Amsterdam (architect) – Aanbestedingsnieuws

Herontwikkeling Jaap Edencomplex Amsterdam (architect)

Foto: © jaapeden.nl

Iedereen in Amsterdam kent de Jaap Eden IJsbaan.  ( NDR: Ver buiten Amsterdam ook). Het is de oudste en drukst bezochte
kunstijsbaan ter wereld. Er komen jaarlijks gemiddeld 500.000 bezoekers en er zijn wachtlijsten bij de verenigingen die gebruik maken van de ijshal. Deze bekende buitenbaan in Oost stamt uit 1961 en daar kwam in 1973 de Jaap Eden ijshal bij. Veel Amsterdammers en bewoners uit de regio hebben op deze unieke plek leren schaatsen en plezier beleefd. Maar nu is het ijscomplex verouderd en voldoet het niet meer aan de eisen en wensen van gebruikers. Ook is de vraag naar ijs groter dan er is. Daarom hebben de Jaap Eden IJsbaan en de gemeente Amsterdam de handen ineengeslagen. De buitenbaan wordt gerenoveerd en de huidige ijshal wordt vervangen door een nieuwe wedstrijdhal en een trainingshal, die samen ongeveer net zo
groot worden als de huidige hal. Het uitgangspunt is dat het mogelijk blijft om te kunnen schaatsen tijdens de bouwwerkzaamheden. De 400-meter buitenbaan blijft ook in de toekomst onoverdekt. Uit een locatiestudie is gebleken dat de huidige plek in Oost het best voldoet. Bij deze herontwikkeling wordt rekening gehouden met de wensen van gebruikers, omwonenden en andere sportverenigingen in de omgeving. In een eerder stadium zijn de eisen en wensen van gebruikers en verenigingen geïnventariseerd. Ook wordt dit moment meteen aangegrepen om te verduurzamen en te moderniseren. Het is de bedoeling dat het nieuwe ijscomplex de unieke sfeer behoudt waar de ijsbaan om bekend staat.

Het doel is het duurzaam herontwikkelen en uitbreiden van het schaatscomplex Jaap Edenbaan. Het terrein van het  Jaap Eden ijscomplex grenst aan de Kruislaan en de Radioweg. De directe buren zijn de bewoners van de woningen aan de Kruislaan, Scouting Oost, Scouting NL en Stichting Bouwfonds, de bewoner van de woning op het scoutingterrein, de bewoners van de
appartementenblokken aan de Hertzstraat en de Teslastraat, de sportverenigingen in Sportpark Middenmeer en de gemeentewerf. Het terrein wordt grotendeels door watergangen begrensd. Ook zijn er rondom hekwerken. Het terrein heeft zes toegangen. De hoofdentree voor bezoekers ligt aan de Radioweg, de twee entrees voor laden en lossen en personeel liggen aan weerszijde van de ijshal aan de Kruislaan. In de meest zuidelijke hoek van de ijsbaan ligt een vierde entree die bereikbaar is via de toegang van de gemeentewerf aan de Radioweg. Daarnaast ligt er een verstopte entree aansluitend op de Teslastraat. Dit is een vluchtroute die bij calamiteiten gebruikt kan worden voor voetgangers. Het terrein van de Jaap Eden ijscomplex is 43.450 m2 groot. Het huidige bebouwde ruimtebeslag van het Jaap Eden ijscomplex heeft een footprint van circa 8000 m2 BVO.
Een deel van de gebouwen heeft 2 bouwlagen. Hierdoor heeft het Jaap Eden ijscomplex in de bestaande situatie circa 9328 m2 BVO gebouwde ruimte. Het huidige complex telt, naast de ruim 12 meter hoge ijshal, een achttal bijgebouwen uit verschillende bouwjaren en in verschillende bouwstijlen. Achter de groene wal ligt een weg waar schaatsers kunnen warmlopen en die tevens
toegang biedt tot de onderhoudsschuren achter op het terrein.

De gemeente Amsterdam is voornemens om voor deze opdracht een overeenkomst te sluiten met de opdrachtnemer op basis van de DNR 2011 met de voor de gemeente Amsterdam geldende specifieke afwijkingen. De opdrachtgever is voornemens om het werk traditioneel met een bestek uit te werken maar overweegt de optie voor een bouwteam. Aan het einde van het voorlopig ontwerp zal definitief bepaald worden welke contractvorm het beste past bij de uitvoering van dit werk.

De uitvoerende hoofdarchitect is met name verantwoordelijke voor de volgende onderwerpen:
a. Architectonisch, constructief en bouwfysisch ontwerpen in BIM
• Schetsontwerp
• Voorlopig Ontwerp
• Definitief Ontwerp
b. Werkvoorbereiding (bestek)
c. Begeleiding tijdens de uitvoering
d. Coördinatie van andere ontwerpdisciplines
e. Sturing tijd en geld
In de gunningsleidraad zullen deze werkzaamheden per onderdeel worden uitgeschreven. De aanbestedingsprocedure wordt gevoerd volgens de Europese niet openbare procedure overeenkomstig hoofdstuk 3 van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016). Na de aanmeldingsfase ontvangen de geselecteerde gegadigden via TenderNed een uitnodiging
tot inschrijving vergezeld van de aanbestedingsdocumenten. De economisch meest voordelige inschrijving zal worden vastgesteld op basis van beste prijs-kwaliteitsverhouding die betrekking hebben op (in afnemende volgorde van belang):
1. De inschrijvingssom;
2. Visie op de opgave, gebouwgericht (kwalitatief);
3. Plan van Aanpak over nog nader te bepalen projectonderdelen (kwalitatief);
4. Presentatie of workshop
5. CO2 prestatieladder

Bron: Tenderned zondag 23 januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/250240

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *