Herinrichting vijf winkelstraten Assen – Aanbestedingsnieuws

Herinrichting vijf winkelstraten Assen

Impressie: © Gemeente Assen

Gemeente Assen heeft in de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het stadshart. Aan de oostzijde van het centrum is de nieuwbouw van het NS Station en het omliggende gebied gerealiseerd. Tegelijk is de ‘stadsboulevard’ aangelegd: een groene laan als belangrijke noord-zuid verbinding door de stad en langs het stationsgebied. Tevens is het kanaal aan de noordzijde van het centrum weer bevaarbaar gemaakt. Aan de westzijde is de Vaart weer bevaarbaar gemaakt en is De Nieuwe Kolk
gerealiseerd op de kop van de Vaart. In het oostelijk deel van de binnenstad is het Drents Museum uitgebreid en zijn de Singels en de Brink opnieuw ingericht. Onlangs is de ontwikkeling van het Koopmansplein en een deel van de Gedempte Singel succesvol uitgevoerd en opgeleverd. De volgende stap voor de verdere versterking van de binnenstad is de aanpak en herinrichting van vijf winkelstraten. Het betreffen de Kruisstraat, de Markstraat, de Weiersloop, de Oudestraat en de
Gedempte Singel. De huidige staat van de verhardingen, groen, de riolering en afwatering én de nu tekort schietende
ruimtelijke kwaliteit maakt de herinrichting noodzakelijk. Inmiddels is het ontwerp voor de winkelstraten door OKRA Landschapsarchitecten – in afstemming met ondernemers, eigenaren en bewoners – verder uitgewerkt in een VO.

Het overall projectdoel is de realisatie van de herinrichting van de vijf winkelstraten inclusief aanliggende verhardingen op een vlekkeloze manier met respect voor de omgeving en stakeholders.
In detail:
• Het realiseren van een vlekkeloos projectverloop, in zowel de ontwikkel- als de realisatie- en afrondingsfase;
• Het ontwikkelen en realiseren van de onder- en bovengrondse infrastructuur op een duurzame manier, op basis van een hoge (kosten)effectiviteit en volgens de laatste stand der techniek.
• Het ontwikkelen en realiseren van de nieuwe infrastructuur op een dusdanige manier dat de technische uitvoeringskwaliteit en detaillering op een (zeer) hoog niveau komt.
• Het ontwikkelen en implementeren van een slimme en effectieve werkfasering en werkvolgorde, resulterend in minimale verblijfs- en verkeershinder en in optimale bereikbaarheid van ondernemingen en instellingen.
• Het ontwikkelen en afstemmen van een projectaanpak, waarbij werkzaamheden van nutsbedrijven en eventuele andere derden optimaal zijn geïntegreerd.
• Het vormgeven van een duurzaamheidsaanpak, waarbij groen, bodem, (bijdrage aan) klimaatbestendige waterhuishouding en materialen speerpunten zijn.

De opdracht omvat in hoofdzaak de volgende kernactiviteiten:
o nader uitwerken en detailleren bestaande voorontwerpen tot uitvoeringontwerpen
o opstellen RAW bestek / werkomschrijving
o opstellen BLVC-plan (BLVC = Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie)
o alle afstemming en overleg met nutsbedrijven, partijen openbare verlichting, winkeliers, aanwonenden en overige stakeholders
o realisatie van ondergrondse infrastructuur (riolering en waterhuishouding)
o inrichting van de openbare (verblijfs- en verkeers)ruimte
o realisatie van het bijbehorend straatmeubilair, bewegwijzering et cetera
o realisatie van de groenstructuur / groeninvulling
o beheer en onderhoud groen, 24 maand A+ niveau voor onderhoud groenvoorzieningen

Voor het gehele (verdere) ontwikkel- en realisatiefasen van het project heeft de gemeente een budget beschikbaar van €3.250.000,- exclusief btw. Dit budget wordt als taakstellend gezien voor alle projectgebonden kosten die de opdrachtnemer maakt in de ontwikkel-, realisatie- en afrondingsfase van het project. Gestreefd moet worden naar een economisch zo voordelig mogelijke uitvoering, zo veel mogelijk waarde voor elke euro.

De aanbesteder hanteert een Nationale niet-openbare procedure. De uiteindelijke gunning van de overeenkomst geschiedt op basis van het EMVI gunningscriterium beste prijs-kwaliteitsverhouding’.
In de inschrijvingsleidraad die verstrekt wordt aan de vijf geselecteerden, staat de wijze van beoordeling nader beschreven.

Bron: Tenderned dinsdag 5 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/266325

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *