Herinrichting Goirkestraat e.o.Tilburg – Aanbestedingsnieuws

Herinrichting Goirkestraat e.o.Tilburg

Goirkestraat Tilburg. Foto: Google Streetview

Het project “Goirkestraat e.o., herinrichting” wordt aangepakt in bouwteamverband. Hierbij wordt in een vroeg projectstadium samengewerkt met verschillende partijen om het Programma van Wensen nader uit te werken tot een RAW-bestek met tekeningen door de ontwerp- en voorbereidingsfase van het project plaats te laten vinden in bouwteamsamenwerking (het bouwteam). In het bouwteam werken de opdrachtnemer en opdrachtgever, ontwerpbureau en verkeerskundig bureau gezamenlijk aan de voorbereiding van het project. het doel van het bouwteam is het komen tot een RAW bestek, waarbij vroegtijdig gebruik gemaakt is van de uitvoeringstechnische kennis en ervaring van de opdrachtnemer, vanuit een gelijkwaardige verstandhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en waarbij de risico’s zijn gealloceerd aan de juiste partij. Dit alles met het streven optimaal invulling te geven aan de wensen van de opdrachtgever zoals verwoord in het Programma van Wensen en de realisatie het vastgestelde taakstellend budget niet overschrijdt. Daarbij vullen de NUTS partijen en andere stakeholders dit Programma van Wensen aan met hun aanvullende eisen en wensen tot een klant eis specificatie (KES) om een integraal ontwerp te verkrijgen. De verantwoordelijkheid voor het komen tot een definitief ontwerp ligt bij het nog aan te besteden ontwerpbureau onder coördinatieverplichting van de opdrachtnemer.

De opdrachtgever wenst voor het project “Goirkestraat e.o., herinrichting”:
• De afwatering in het plangebied is omgevormd tot een verbeterd gemengde riolering, waarbij zoveel mogelijk overtollig regenwaterafvoer ontkoppeld wordt van de gemengde riolering;
• De RWA-leiding is ook hoofdtransportleiding van de blauwe aders;
• De ontkoppelde regenwaterafvoer is aangekoppeld op aan te leggen regenwaterberging, waarvan het overtollig regenwater kan overlopen op de blauwe aders;
• Het overtollig regenwater van infiltratievoorzieningen, wadi’s e.d. is aangekoppeld op de aan te leggen RWA-leidingen;
• Uitvoeren groot onderhoud aan verhardingen en rioolaansluitingen;
• Regenwater vasthouden en bergen om de gevolgen van droge en natte klimaatontwikkeling beheersbaar te maken;
• Realiseren schaduwvoorzieningen (extra bomen of beplanting) om de gevolgen van hittestress beheersbaar te maken;
• Vervangen riolering;
• Het creëren van een klimaatadaptieve leefomgeving;
• Bevorderen van de bewustwording van klimaatmaatregelen bij burgers;
• Vervangen straatmeubilair afgestemd op het huidig en toekomstig gebruik;
• De Goirkestraat en omgeving in brede zin “her in te richten” met de eisen van deze tijd. Maar zeker deze ook toekomstbestendig te maken met een hoger maatschappelijk rendement. De ambitie sluit aan bij andere ontwikkelingen in de
Goirkestraat, zoals bij het museum De Pont, het Textielmuseum en recent uitgevoerde woningverbeteringen door Tiwos.

Uitdagingen bij dit project zijn o.a.:
• Een bijdrage te leveren om ernstige hinder/wateroverlast te voorkomen bij T2 neerslag en te verzachten bij extreme neerslag;
• Een bijdrage te leveren aan toekomstbestendige klimaat robuuste openbare ruimte;
• Het uitvoeren van groot onderhoud aan of vervangen van de verharding, riolering en openbare verlichting;
• Het realiseren van een duurzame groenstructuur;
• Het ontwerp van de openbare ruimte sluit aan op de ontwikkeling van de museumroute.

Het doel van het bouwteam is te komen tot voor de opdrachtgever acceptabele eindproducten. Na goedkeuring van opdrachtgever van het RAW-bestek met tekeningen doet de opdrachtnemer als eerste en enige een aanbieding voor de realisatie van het project. Indien opdrachtgever en opdrachtnemer overeenstemming bereiken over de aanneemsom van de uitvoeringswerkzaamheden wordt de Uitvoeringsovereenkomst (UAV 2012) overeengekomen. De opdrachtnemer/aannemer levert een actieve bijdrage gedurende het gehele project in het omgevingsmanagement/- communicatie. Opdrachtgever en
opdrachtnemer geven deze activiteiten in de bouwteamfase nader invulling.

Start werkzaamheden bouwteam: 14 maart  2022
Start realisatie streven: 1e kwartaal 2023
Oplevering gehele werk, uiterlijk:  1 december 2023 (indicatie)

Bron: Tenderned donderdag 21 oktober 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/241883

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *