Herberekening val etc. in kader van constructieve veiligheid Eelwerderbrug Appingedam – Aanbestedingsnieuws

Herberekening val etc. in kader van constructieve veiligheid Eelwerderbrug Appingedam

Eelwerderbrug. Foto: Google Streetview

De staat van het val van de Eelwerderbrug in Appingedam in combinatie met toegenomen verkeersbelastingen geeft aanleiding om de restlevensduur van het val te onderzoeken. Daarnaast is het aandrijf- en bewegingswerk onderhouds- en storingsgevoelig en heeft daarmee een ontoelaatbaar prestatieniveau bereikt. Uit de risicobeoordeling in het kader van machineveiligheid blijkt dat substantiële risico reducerende maatregelen moeten worden uitgevoerd aan het aandrijf- en bewegingswerk welke vragen om een integrale aanpak van alle bouwdelen/elementen in de brugkelder. De problemen houden verband met:

– De verouderde E-installatie;
– Het asymmetrische aangrijpingspunt van het hydraulische aandrijfwerk met het val;
– Beperkingen in de huidige bediening en besturing (op afstand);
– De overbelasting van het aandrijf- en bewegingswerk gedurende het proces van doortornen.

Tot slot voldoet de vaarweginrichting nabij de brug niet aan de eisen welke worden gesteld vanuit de beoogde vaarwegklasse Va. Vorenstaande geeft aanleiding voor het uitvoeren van het project V&R Eelwerderbrug.

De opdrachtnemer dient in hoofdzaak het volgende te verrichten:
De herberekening val en het herontwerp beweegbare brug, bestaat op hoofdlijnen uit de volgende activiteiten.
1) Het opstellen van een projectmanagementplan (PMP);
2) Het inventariseren, analyseren en ordenen van alle beschikbare archiefinformatie van de brug;
3) Het aanvullen van ontbrekende archiefinformatie middels Aanvullend Onderzoek en/of inspecties;
4) Het maken van 3D scans en vervaardigen van een 3D model van de bestaande brugkelder;
5) Het uitvoeren van een constructieve risicoanalyse om aandachtspunten voor een Constructieve Inspectie te bepalen;
6) Het uitvoeren en rapporteren van een algehele/integrale Constructieve Inspectie;
7) OPTIE: Het uitvoeren en rapporteren van een rekmetingen, incl. ballastproef;
8) OPTIE: Het uitvoeren en rapporteren van een vergelijking tussen rekmetingen en rekenmodel, en indien nodig het aanpassen/kalibreren van het rekenmodel hiervoor;
9) Het uitvoeren en rapporteren van een meting van het eigen gewicht en oplegdrukken van het val;
10) Het opstellen en rapporteren (en na de Herberekening en Verdiepende Berekeningen bijwerken) van een Uitgangspuntennota brug (UPN);
11) Het uitvoeren en rapporteren van een initiële verificatieberekening van de bestaande situatie (op zowel sterkte, stabiliteit als vermoeiing);
12) Het uitvoeren en rapporteren van Verdiepende Berekeningen, inzoomend op constructieelementen, verbindingen en/of specifieke toetsingsaspecten welke bij de initiële berekeningen in onvoldoende detail zijn meegenomen met een naar verwachting te negatief of te positief resultaat t.a.v. de constructieve veiligheid en/of de (rest)levensduur en waar dit in overleg met opdrachtgever RWS kansrijk wordt geacht;
13) Het opstellen van een advies aan opdrachtgever over de verwachte haalbaarheid van een versterkingsvariant (w.o. complete vervanging van het val);
14) Het opstellen van een duurzaamheidsnotitie;
15) Het uitvoeren en rapporteren van een variantenstudie naar versterkingsopties en het opstellen van Trade-off Matrices (TOM’s) per onderdeel voor het bepalen van de optimale versterkingsvariant ofwel vervangend val;
16) Het opstellen en rapporteren van een versterkingsontwerp of vervangend val op VOniveau (tekeningen en berekeningen);
17) OPTIE: Het uitwerken en rapporteren van het versterkingsontwerp tot op DO-niveau (tekeningen en berekeningen);
18) OPTIE: Het herhalen en rapporteren van een verificatieberekening voor de versterkte/toekomstige situatie (onderdeel van het DO, dus in samenhang met het voorgaande punt);
19) OPTIE: Het opstellen van één of meerdere technische specificaties van het DO versterkingsontwerp ten behoeve van het realisatiecontract;
20) OPTIE: Het opstellen en rapporteren van een uitvoeringsmethode en uitvoeringsplanning voor het versterkingsontwerp (zowel in de VO als DO fase);
21) Het opstellen en rapporteren van een Standaardsystematiek voor Kostenramingen (SSKraming) voor het versterkingsontwerp (in de VO fase en optioneel in DO fase);
22) Het opstellen en rapporteren van een Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G Plan) Ontwerpfase, inclusief Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), waarin is vastgelegd hoe veiligheidsoverwegingen voor de realisatiefase zijn meegenomen in de ontwerpkeuzes van het versterkingsontwerp (zowel in de VO als optioneel in DO fase);
23) Het voorbereiden, organiseren en notuleren van technische overleggen gedurende de gehele doorlooptijd van het project;
24) Het voor een periode van 12 maanden na acceptatie van het definitieve VO versterkingsontwerp door opdrachtgever beschikbaar zijn voor vragen over het versterkingsontwerp in relatie tot de (voorbereiding van de) aanbesteding van het
realisatiecontract.

Daar waar een aanbieding qua werkzaamheden, producten of invulling daarvan verschilt van de vereisten in de vraagspecificatie is de vraagspecificatie leidend en bepalend. Het (her)ontwerp vaarweg inrichting, bestaat op hoofdlijnen uit de volgende activiteiten.

1) Het opstellen en rapporteren van een Uitgangspuntennota vaarweginrichting (UPN);
2) Het opstellen van een duurzaamheidsnotitie;
3) Het uitvoeren en rapporteren van een variantenstudie naar ontwerpopties en het opstellen van Trade-off Matrices (TOM’s) per onderdeel voor het bepalen van de optimale ontwerpvariant;
4) Het opstellen en rapporteren van een (her)ontwerp op VO-niveau (tekeningen en berekeningen).

Alle werkzaamheden volgens de overeenkomst dienen verricht te worden op basis van een projectmanagementsysteem. Dit projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende processen, dient gebaseerd te zijn op een kwaliteitsmanagementsysteem, of in geval van een combinatie eventueel meerdere kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de vigerende versie van de
norm NEN-EN-ISO 9001 of gelijkwaardig.

De aanbesteder is voornemens de opdracht te verlenen in de vorm van een dienstverleningsovereenkomst, met als voorwaarden de ARVODI 2018. De omvang en reikwijdte van de opdracht en de voorwaarden waaronder de opdracht wordt gerealiseerd worden opgenomen in de basisovereenkomst, de vraagspecificatie, de bijlagen bij de vraagspecificatie en overige contractdocumenten.

De opdracht in deze openbare aanbesteding wordt verleend aan de inschrijver die de laagste prijs heeft aangeboden, mits de
inschrijver een geldige inschrijving heeft gedaan, voldoet aan de gestelde geschiktheidseisen en overigens niet behoeft te worden uitgesloten van opdrachtverlening.

Bron: Tenderned donderdag 26 augustus 2021

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *