Havenbedrijf Amsterdam staakt aanbesteding zonnepanelen na afhaken markt – Aanbestedingsnieuws

Havenbedrijf Amsterdam staakt aanbesteding zonnepanelen na afhaken markt

Wegens gebrek aan belangstelling heeft het Amsterdamse Havenbedrijf een aanbesteding voor zonnepanelen beëindigd. Eind vorig jaar maakte het havenbedrijf nog bekend, grote ambities te hebben op het gebied van duurzame stroom. Het doel was om het grootste zonnepark in de regio te worden. Het havenbedrijf vroeg om een zonnestroominstallatie van 1,3 Mwh. Vandaag publiceerde het Havenbedrijf een stopzetting van de aanbestedingsprocedure, dd. 24 maart 2017.

Daartoe heeft zij de doelstelling om in 2020 100.000M2 (17 MW) aan zonnepanelen op panden in het havengebied te realiseren. Daarmee wordt het havengebied het grootste zonnepark in de regio.  Medio december vorig jaar is aan het havenbedrijf subsidie toegekend voor de eerste 19.000 m². Die subsidie kwam uit het gemeentelijke uitvoeringsprogramma van wethouder Choho (D66) voor een Schaalsprong duurzame energie.

Zonsondergang Amsterdam ©Zaz 2017

Choho zei in mei 2017 in antwoord op vragen van GroenLinks Amsterdam dat de ambitie van het Havenbedrijf “is het realiseren van tenminste 100MW voor 2020. Van deze ambitie heeft HbA al 64 MW gerealiseerd en streeft HbA naar de realisering van 34 MW wind energie. Met betrekking tot zon streeft HbA naar de realisering van minimaal 15 MW (100.000m2).”

Dat de markt niet genegen is te reageren op de aanbesteding komt voor de stad toch als een verrassing. Zo zei Choho nog in mei: “Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de verschillende wijzen waarop bedrijven enthousiaster kunnen worden gemaakt.” De markt zou, volgens Solar Magazine niet geïnteresseerd zijn vanwege stofvorming op de zonnepanelen.

Of de subsidie nu wordt teruggegeven, daarover is niet nader bericht. Of dat nodig is, ook niet. Het is niet de eerste aanbesteding die na stopzetting alsnog gegund wordt.

Bron: Aankondiging Tenderned

Zie eerder:

Aanbesteders gunnen ingetrokken opdrachten naderhand alsnog

Ophef over Groningse aanbesteding ICT: gunnen na onderhandeling

Regeringsvliegtuig vervangen zonder aanbesteding door Business Jet Boeing 737

1 thought on “Havenbedrijf Amsterdam staakt aanbesteding zonnepanelen na afhaken markt

 1. Waarom reacties van de markt uitblijven, wordt allengs duidelijker bij het lezen van de aanbestedingsstukken.
  In de Nota van Toelichting merkt een van de leveranciers op:
  Onze ervaring met overheidsaanbestedingen van solar projecten is dat er vaak te zware eisen worden gesteld aan de materialen, processen en garanties. De optelsom van deze eisen en de gekozen contractvorm (UAV-(GC)) leiden tot prijsverhogingen waardoor projecten uiteindelijk niet gekund worden, omdat de prijzen boven budget uitkomen.
  Om teleurstellingen aan beide zijden te voorkomen, zou het nuttig zijn het budgetplafond te communiceren, zodat partijen weten waar ze aan toe zijn.”
  Het Havenbedrijf reageert daarop met: “Indien van toepassing dan zal de aanbestedende dienst dit in de Inschrijvingsleidraad communiceren”
  Bovendien, merkt het Havenbedrijf verder op:
  “Indien na gunning blijkt dat een dak of dakdeel onvoorzien en redelijkerwijs niet geschikt is voor plaatsing van zonnepanelen, dan behoudt de aanbestedende dienst zich het recht voor het betreffende dak of dakdeel aan de scope van de opdracht te onttrekken tot een maximum van 20% van de totale scope. Voor het bepalen van de scope is het voorzien vermogen zoals opgenomen in tabel 1 van bladzijde 5 van de Selectieleidraad leidend. Voor zover blijkt dat meer dan 20% van de scope niet geschikt is, is voor het deel dat de 20% overschrijdt de regeling omtrent minderwerk uit de UAV 2012 van toepassing.”

  Ook blijkt uit de Nota van Toelichting, dat de Zonne-bedrijven volledig opdraaien voor alle mogelijk ontstane schade, tot een bedrag van €2,5 miljoen.
  “Door middel van de vrijwaring wordt bewerkstelligd dat Havenbedrijf Amsterdam in geen geval aansprakelijk is jegens derden die als gevolg van de geleverde dienst of levering schade lijden. Die aansprakelijkheid komt namelijk te rusten bij Opdrachtnemer.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *