Groot onderhoud N279 traject Meijel-Asten – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Groot onderhoud N279 traject Meijel-Asten

N279 Tussen Meiel en Asten. Foto: Google Streetview

De provincie Noord-Brabant heeft het voornemen een opdracht te verstrekken voor onderhoudswerkzaamheden aan de N279 tussen Meijel en Asten. De N279 is de provinciale weg tussen Horn (Limburg) en ‘s-Hertogenbosch. De N279 tussen Meijel – Asten (km 18.400 – 28.500) is op diverse punten aan (groot) onderhoud toe. Het beoogde doel is het veilig maken en beschikbaar houden van de N279 tussen Meijel en Asten. Met deze opdracht worden de volgende subdoelstellingen beoogd:
• Het technisch optimaal laten functioneren van de weg gedurende een periode van tenminste 10 jaar.
• Voorkomen van snel oplopende herstelkosten door gevolgschades, zodat de weg vlot en veilig gebruikt kan worden.
• Betere inpassing van de weg in de omgeving (natuurgebied) door het verminderen van geluidshinder en ontsnippering van natuur.
• Binnen de ruimte van het wegprofiel (eigendommen provincie) en bestemming verkeer optimaliseren in het kader van Duurzaam Veilig.
• Het oplossen van (kleine) verkeerskundige problemen, o.a. de nut en noodzaak van de aanwezige pechhavens en rustplaatsen nader onderzoeken.
Het werk dient gefaseerd te worden uitgevoerd waarbij zoveel mogelijk rekening dient gehouden te worden met de natuurlijke begrenzing van de verschillende deelgebieden:
• Deelgebied 1: Limburgse grens tot rotonde Buizerdweg
• Deelgebied 2: Rotonde Buizerdweg
• Deelgebied 3: Rotonde Buizerdweg tot rotonde Heesakkerweg
• Deelgebied 4: Rotonde Heesakkerweg incl aanliggende oude betonwegen
• Deelgebied 5: Rotonde Heesakkerweg tot Floralaan
• Deelgebied 6: Parallelweg Limburgse grens tot rotonde Buizerdweg

Binnen deze deelgebieden dienen nog o.a. bijkomende werkzaamheden uitgevoerd te worden
• Deelgebied 1 en 6: 2 faunapassages diameter 500mm en 1 faunatunnel 3000mm x 1500mm
• Deelgebied 1: Uitvoeren van een sanering
• Deelgebied 2, 3 en 5: aanbrengen openbare verlichting
• Deelgebied 3 en 5: herstellen van kopmuren van duikers
• Deelgebied 1-5: planten van bomen
Nabij hectometer 19.260 wordt in het contract 279.34 een faunatunnel gerealiseerd. De faunatunnel wordt zowel onder de gemeentelijke parallelweg als de provinciale weg N279 door aangebracht. De besteksposten incl. bijhorende bestektekeningen van deze faunatunnel worden later, maar uiterlijk tijdens de eerste Nota van Inlichtingen, via TenderNed aan de inschrijvingsdocumenten toegevoegd. Eisen aan de uitvoeringsperiode van deze betreffende faunatunnel zijn in het faseringsplan opgenomen.

De aanbesteder verklaart bij deze openbare Europese aanbestedingsprocedure het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) van toepassing en in het bestek zijn de UAV 2012 van toepassing verklaard. Dientengevolge zijn de termen en definities welke in het ARW 2016 en de UAV 2012 zijn vastgelegd ook van toepassing op alle documenten die in het kader van (de aanbesteding van) dit Werk zijn opgesteld. De beoordeling van de inschrijvingen en de uiteindelijke gunning zal plaatsvinden op grond van het gunningscriterium “economisch meest voordelige inschrijving” (EMVI) op basis van de ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’ (BPKV). 

Bron: Tenderned zondag 12 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/238071

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *