Groot onderhoud asfaltverhardingen 2021-2024 Oude IJsselstreek – Aanbestedingsnieuws

Groot onderhoud asfaltverhardingen 2021-2024 Oude IJsselstreek

Foto: www.pixabay.com

Ten behoeve van het frequent onderhoud aan asfaltverhardingen heeft de gemeente Oude IJsselstreek de intentie een RAW Raamovereenkomst aan te besteden. De overeenkomst wordt aangegaan met één partij. De aanbesteder van deze opdracht is het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek. 

Het werk bestaat in hoofdzaak uit groot onderhoud aan bitumineuze verhardingen. Daarnaast kunnen de volgende bijkomende werkzaamheden voorkomen:

  • onderhoud aan elementenverhardingen;
  • klein onderhoud aan rioleringsonderdelen;
  • verwijderen en aanbrengen van markeringen;
  • overige bijkomende werkzaamheden.

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor soortgelijke werkzaamheden als bedoeld in dit bestek door derden te laten uitvoeren gedurende de looptijd van deze raamovereenkomst, incl. eventuele verlengingen.

Per deelopdracht zal worden aangegeven binnen hoeveel werkbare werkdagen of op welke datum de deelopdracht dient te worden opgeleverd.
Deze raamovereenkomst loopt vanaf de datum van opdrachtverlening tot en met 31 december 2022. Bij wederzijds welbevinden van opdrachtgever en opdrachtnemer bestaat de mogelijkheid het contract jaarlijks te verlengen, met een maximum van twee keer één jaar. De eventuele voorwaarden voor verlenging worden in overleg vastgesteld, waarbij de opdrachtgever de mogelijkheid heeft om, zonder opgave van reden, niet over te gaan tot verlenging.
De aannemer dient het werk uit te voeren met de volgende uitgangspunten:
Voorafgaande aan een startoverleg per deelopdracht dient de aannemer, indien van toepassing, minimaal drie stuks monsterstenen van de toe te passen betonstraatstenen / straatbakstenen, ter goedkeuring voor te leggen aan de directie.

Algemene bepalingen

  • De bereikbaarheid van woningen binnen de werkgrens dient te alle tijden te voet gewaarborgd blijven;
  • De bereikbaarheid van alle bedrijven en instellingen aan de wegen binnen de werkgrens door middel van motorvoertuigen dient te allen tijde gewaarborgd te blijven;
  • Binnen de bebouwde kom mag maximaal 150 meter rijbaan afgesloten worden voor gemotoriseerd verkeer (i.v.m. bereikbaarheid hulpdiensten). Buiten de bebouwde kom mogen in overleg en ter beoordeling van de directie, grotere lengtes rijbaan worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer;
  • De aannemer dient rekening te houden met het verlenen van assistentie bij het verplaatsen van vuilcontainers ten behoeve van de periodieke ophaalrondes van huisvuil en gft-afval;
  • Alvorens een volgende (sub)fase in dezelfde straat wordt gestart en/of opgebroken, dient voorgaande (sub)fase in ieder geval voor motorvoertuigen berijdbaar te zijn over de puinbaan;
  • Gedurende vakantie en/of vorstperiodes langer dan 3 werkdagen dient het werkterrein opengesteld te worden voor alle verkeer.

De gemeente oude IJsselstreek heeft de ambitie in 2030 een energieneutrale gemeente te zijn. Om duurzaamheid onderdeel te laten zijn van deze aanbesteding wordt gebruik gemaakt van Dubotool. Met Dubotool kan op een relatief eenvoudige wijze de duurzaamheid bij aanbestedingen in de openbare ruimte worden meegewogen. Voor de projecten gaat het om de duurzaamheid van de in te zetten materialen, voor de aan- en afvoertransporten van materialen en de inzet van mobiele werktuigen voor de uitvoering van het project. Voor het gebruik van Dubotool kunt u een inlog aanvragen via info@dubotool.nl. Voorafgaand aan de nota van inlichtingen vindt een informatie bijeenkomst plaats voor de inschrijvende partijen. In verband met Corona maatregelen vindt deze bijeenkomst digitaal plaats m.b.v. MS-Teams. Om deel te nemen aan deze instructiebijeenkomst dient u zich uiterlijk 14-12-2020, 12:00 uur aan te melden via info@dubotool.nl. U ontvangt vervolgens een digitale uitnodiging voor deze bijeenkomst.

Bron: Tenderned 2 december 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/213249

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *