Grondverkoop gebieds-ontwikkeling Centrumlijn Noord Pijnacker-Nootdorp – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Grondverkoop gebieds-ontwikkeling Centrumlijn Noord Pijnacker-Nootdorp

Kaart: © Gemeente Nootdorp-Pijnacker

Deze aanbesteding behelst de ontwikkelcompetitie/grondverkoop van een perceel grond ten behoeve van woningbouw, parkeervoorzieningen en een stationsplein naast metrostation Pijnacker-Zuid. Nadere informatie over de opdracht wordt
aan de geselecteerde gegadigden in de gunningsfase verstrekt. Verkopende partij is de gemeente. Het plangebied
wordt begrensd door de metrolijn, Wade Hofpleintunnel en de Klapwijkseweg. Het terrein is in gebruik als parkeerterrein, waarvan met name metroreizigers gebruik maken. Tevens is binnen de plangrenzen een multicourt (speelveldje) gelegen; dit speelveldje mag, indien nodig voor de ontwikkeling, verplaatst worden. Op het perceel rust de bestemming “WONEN” en “GROEN”. De gemeente wil dat op dit perceel grond minimaal 300 en maximaal 330 woningen worden gerealiseerd voor verschillende
doelgroepen. Het plangebied vormt tevens de toegang tot het metrostation en biedt de ruimte aan voetgangers en fietsers. Het gebied wordt autovrij, daarom worden auto’s kort na de entree naar het plangebied afgevangen in een onder- of bovengrondse, dan wel half verdiepte parkeergarage, die tevens ruimte biedt voor het stallen van fietsen. Rond het stationsplein wordt
ruimte gereserveerd ten behoeve van gemakdiensten voor omwonenden en reizigers. De openbare ruimte wordt zo groen als mogelijk ingericht. Met graagte nodigt de gemeente u uit deel te nemen aan deze ontwikkelcompetitie en te komen met een
aansprekend en duurzaam plan op deze hoogwaardige OV-locatie. In het
‘Ambitiedocument Centrumlijn Noord’, opgesteld door Bureau De Zwarte Hond (Supervisor) * in samenwerking met de Gemeente, zijn de kaders beschreven waaraan de
ontwerpen in de gunningsfase worden getoetst. Door middel van een raamwerkverkaveling is inzichtelijk gemaakt dat het programma op een ruimtelijk kwalitatieve wijze inpasbaar is. Het ambitiedocument biedt ruimte voor marktpartijen om, binnen zekere grenzen, hun eigen ontwikkelvisie uit te werken.

Gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Nieuwbouw
ontwikkelingen moeten hieraan bijdragen door tenminste gasloos en energieneutraal te zijn.
Uitgangspunten voor de bebouwing en terreininrichting vormen:
– klimaatadaptatie;
– energietransitie;
– een gezond woon- en leefklimaat;
– toepassing van duurzame materialen;
– circulariteit;
– behoud en vergroting van de biodiversiteit;
– natuur inclusief bouwen.
Daken dienen te worden ontworpen als vijfde gevel met ruimte voor energie-opwekking, vegetatie, waterberging en ontmoetingsruimte voor bewoners.

Bij het ontwerp en de terreininrichting staan voetgangers, fietsers en verblijfskwaliteit centraal. Auto’s van bewoners en metroreizigers worden kort na de entree afgevangen in een gebouwde (half)verdiepte of bovengrondse parkeervoorziening (MoblityHub). Toekomstige bewoners moeten bewust worden gemaakt van het feit dat op deze locatie lopen, de (elektrische) fiets en het openbaar vervoer (OV) belangrijker zijn dan autobezit. Reizigers krijgen de mogelijkheid hun auto, fiets of scooter te parkeren in de MobilityHub op basis van dubbelgebruik met de bewoners. In de MobilityHub dienen 400 fiets- en scooterparkeerplaatsen te worden gerealiseerd. Ten behoeve van het stallen van fietsen en scooters in een stalling op maaiveld dient, nabij het perron, zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit van het stationsplein, ruimte te worden gereserveerd voor maximaal 450 parkeerplaatsen via een groeimodel. Het stallen van fietsen en scooters op andere locaties in de openbare ruimte moet (bijna) onmogelijk zijn. Een totaal mobiliteitsconcept voor de woondoelgroepen en P&R-gebruikers in samenwerking met aanbieders van deelmobiliteit en MaaS-diensten (Mobility as a Service) en Randstadrail zal in de gunningsfase van deze aanbesteding worden gevraagd.

De gemeente wil dat er op de aangeboden locatie minimaal 300 en maximaal 330 woningen worden gerealiseerd in verschillende segmenten: sociale huur – midden huur en bereikbare koop – dure koop in de verhouding 40% – 40% – 20%. Het aandeel van 40% sociaal ligt vast. De sociale huurwoningen (onder de 1e en 2e aftoppingsgrens) worden ontwikkeld in samenwerking met een toegelaten instelling. De instandhoudingstermijn van 30 jaar (DAEB) conform de gemeentelijke
Woonvisie 2020-2030  geldt als harde eis voor de toegelaten instelling. In de inschrijvingsvereisten voor de midden-huurwoningen (maximale huurprijs €1.000,=/maand, prijspeil 2021) wordt behoud voor het huursegment gedurende een
periode van tenminste 15 jaar vastgelegd. Middel-dure koopwoningen hebben een koopsom van ten hoogste de kostengrens, zonder energiebesparende maatregelen, zoals bedoeld in de voorwaarden en normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). In 2021 is deze kostengrens gelijk aan € 325.000. De NHG-grens wordt jaarlijks aangepast. Inflatiecorrectie vindt
plaats op basis van de Consumentenprijsindex (CPI). Het woonprogramma wordt gemengd met functies ter ondersteuning van het metrostation (bijvoorbeeld fietsverhuur, pakketservice) en ontmoetings- of werkruimte voor omwonenden en reizigers. Het niet-woonprogramma wordt geconcentreerd rond het station en heeft een maximaal oppervlak van 500 m² bvo.
De parkeeroplossing voor (deel)auto’s, fietsen en scooters en de terreininrichting maken integraal onderdeel uit van de planontwikkeling. Na realisatie wordt het openbare deel van de terreininrichting “om niet” terug geleverd aan de Gemeente.

Om de partij te selecteren die de gemeente het meest geschikt acht om het plangebied, grenzend aan station Pijnacker Zuid, tot ontwikkeling te brengen, is er gekozen voor een ontwikkelcompetitie conform hoofdstuk 3 ARW. Er is voor deze vorm van verkoop gekozen om partijen uit te dagen met creatieve invullingen te komen binnen de gestelde kaders. De nadruk ligt hierbij niet alleen op de financiële kant, maar ook op het selecteren van een gegadigde die de hoogste kwalitatieve meerwaarde voor het plangebied weet te realiseren. De Selectiefase houdt in dat iedere geïnteresseerde op wie geen uitsluitingsgronden van
toepassing zijn en die voldoet aan de gestelde (geschiktheids)eisen een verzoek tot deelneming voor de aanbestedingsprocedure mag indienen. De ingediende verzoeken tot deelneming worden beoordeeld door de selectiecommissie. De selectiecommissie selecteert vijf gegadigden die in aanmerking komen voor toelating tot de gunningsfase. 

Bron: Tenderned donderdag 9 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/237714

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *