Green Deal Scholen toont noodzaak verduurzaming

Dat de verduurzaming van schoolgebouwen niet zonder nut of noodzaak is, blijkt uit de kengetallen die Green Deal Scholen vandaag presenteert. Gemiddeld zijn basisschoolgebouwen 42 jaar oud en de huisvesting voor voortgezet onderwijs 38 jaar. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat slechts 7% van de gebouwen een energielabel heeft. Daarvan heeft 75% een energielabel C of lager. Een kwart van de gebouwen reikt zelfs niet verder dan energielabel G.

De Green Deal scholen is een initiatief van de VO-raad, de PO Raad en Ruimte-OK, het Klimaatverbond, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de ministeries van BZK, EZ, IenM en OCW. Uit op 7 mei gepubliceerde kengetallen van het jaar 2018 blijkt het belang van een verduurzaming van schoolgebouwen. Die wordt niet altijd evident omdat scholen energie goedkoper inkopen. Daardoor valt de business case niet altijd in het voordeel van verduurzamen uit, terwijl er toch veel energie mee te besparen is.

In de rapportage staan 15 voorbeelden van verduurzaamde scholen. Met de genomen maatregelen wordt gemiddeld per m² BVO 13 kilo en op jaarbasis 1.156 ton CO2 bespaard. Er is in totaal ruim 35 miljoen euro geïnvesteerd in de verduurzaming van 53 gebouwen.
(17,6 mln. door gemeente, 13,9 mln. door schoolbestuur en 3,8 mln. externe financiering)
Daarmee 1,2 miljoen kg CO2 (= 35%) is bespaard (gelijk aan uitstoot van ongeveer 210 huizen)
Daarmee 0,016 PJ is bespaard (waarvan 0,013 gas en 0,003 elektra)
De scholen daarmee per jaar € 387.000,- op hun energielasten besparen

De praktijkervaringen maken ook duidelijk dat niet alle investeringen zich laten terug verdienen. Investeringen in maatregelen die bijvoorbeeld het binnenmilieu verbeteren, vragen doorgaans een forse investering en zorgen ook voor extra energie- en onderhoudslasten. Onderwijsorganisaties uit de steekproef wijzen daarnaast op het feit
dat de aangegeven terugverdientijden van de door de Rijksoverheid erkende maatregelenlijsten niet juist zijn. Een verklaring kan gevonden worden in het feit dat een meerderheid van de scholen zijn energie tegen veel lagere energieprijzen (10 tot 13 eurocent incl. alle toeslagen) inkoopt.

De kengetallen uit de praktijkervaringen laten zien dat:

  • Gemiddelde investering verduurzaming scholen uit steekproef = € 395,- M² BVO
  • 1 ton CO2 reductie vraagt investering van € 30.500,-
  • 1 PJ besparing vraagt op basis van de scholen uit de steekproef een investering van € 2,4 miljard
©Green Deal Scholen 2018

redactie Auteur

Geef een reactie