Gerechtsdeurwaarders in beroep – Aanbestedingsnieuws

Gerechtsdeurwaarders in beroep

De Haagse kort gedingrechter heeft 27 juli uitspraak gedaan in in 7 zaken van gerechtsdeurwaarders die tegen de aanbesteding van het Centraal Justitïeel Incassobureau in beroep waren gekomen. In alle zaken zijn de bezwaren tegen de gunning ongegrond verklaard. De mega-aanbesteding bestond uit 20 percelen. 18 daarvan zijn gegund aan Syncasso, dat heeft ingeschreven met 4 vennoten.

De uitspraken verklaren alle bezwaren tegen de aanbesteding stuk voor stuk ongegrond. De reden is steeds net een beetje anders maar maken in samenhang duidelijk hoe weinig kans een inschrijver had om te klagen over een aanbesteding.

Bevoordeling grotere kantoren? (8414) 

Onder meer daartegen kwamen kleinere kantoren in beroep. Kleinere kantoren hebben naar hun inzicht geen eerlijke kans op het winnen van een aanbesteding. Zo heeft Syncasso met 4 vennoten van hetzelfde concern ingeschreven. Zowel de Staat als Syncasso zijn het niet eens met de veronderstelling dat kleinere kantoren het moesten afleggen. De Staat heeft gesteld dat het voorlopige gunningsresultaat juist een mooie afspiegeling toont van de deurwaardersmarkt, nu zowel kleine(re) als grote(re) kantoren als (voorlopige) winnaar zijn aangewezen. Syncasso heeft gesteld dat zelfs het tegendeel het geval is, nu de concerns een aanzienlijk groter marktaandeel hebben dan het aandeel dat zij in deze aanbesteding hebben gewonnen. De rechter verwerpt het verweer met dat de kantoren daarover eerder hadden moeten klagen, in een van de (maar liefst!) 6 Nota van Inlichtingen-rondes.

Toetsing gunningscriteria (8418) 

In de uitspraak komen de incassobureaus in verweer tegen het verstrekken van dezelfde puntentoekenning aan verschillende inschrijvingen. Het gaat daarbij met name om regionale verschillen waarbij het ter zitting niet duidelijk is geworden wat daar onder moest worden verstaan en de rechter daarom een gelijke puntentoekenning niet bezwaarlijk acht.  De rechter geeft ook handvaten voor “enige mate van subjectiviteit” die het toestaat:

“Van belang is dat (i) het voor een potentiële inschrijver volstrekt duidelijk is wat er van hem wordt verwacht, (ii) de inschrijvingen aan de hand van een zo objectief mogelijk systeem worden beoordeeld en (iii) de gunningsbeslissing zodanig inzichtelijk wordt gemotiveerd dat het voor een afgewezen inschrijver mogelijk is om de wijze waarop de beoordeling heeft plaatsgevonden te toetsen. Voor het overige komt aan de voorzieningenrechter slechts een beperkte toetsingsvrijheid toe wanneer het aankomt op de beoordeling van een kwalitatief criterium.”

De rechter geeft aan niet inhoudelijk op de materie in te kunnen gaan in verband met een gebrek aan materiële kennis.  Alleen procedurele of inhoudelijke fouten worden getoetst. De rechter stelt dat “”een ‘volle toetsing’ er toe zou kunnen leiden, dat vertrouwelijke en/of concurrentiegevoelige informatie van de winnaar(s) van de aanbestedingsprocedure openbaar moet worden gemaakt, wat de rechtmatige commerciële belangen van die winnaar(s) kan schaden en/of afbreuk kan doen aan de eerlijke mededinging.”

De procedurele oeps (8386)

Als je een gunningsbericht verkeerd opstuurt? Nou als je stelling dat het een foutje is, niet wordt weersproken, dan mag dat gewoon. Helaas Pindakaas. De staat mag altijd foutjes maken. Het staat bijna haaks op de uitspraak 8418 waarin de rechter aangeeft dat zijn beoordelingsmarge zo beperkt is dat die eruit bestaat “alleen te kijken of er procedurele of inhoudelijke fouten zijn gemaakt.” Ja die fout is gemaakt, maar ja, dat kan gewoon.

Incassobureau DKV stelt dat het naar aanleiding van het gunningsbericht “van het CJIB van 14 april 2017 gerechtvaardigd er op mocht vertrouwen dat de percelen aan haar zouden worden gegund. De Staat heeft gesteld dat dat bericht abusievelijk naar DKV is verzonden. DKV heeft dat niet weersproken, zodat van de juistheid van die stelling moet worden uitgegaan.”

Motiveringsgebrek (8383)

Je moet dus tijdig en voor de gunningsbeslissing is gevallen klagen over de criteria waar de gunningsbeslissing van is uitgegaan. Hoe kan je je van te voren verweren tegen de gunningsbeslissing die nog niet is gevallen, op basis van alleen de criteria en niet de toepassing daarvan?  Nou dat kan wel het geval zijn dat je daarvoor meer moest weten, maar dan is -in het onderhavige geval- toch aan te motiveringsplicht voldaan.

“Het CJIB heeft in (de separate toelichting op) de gunningsbeslissing de volgende elementen opgenomen: (i) de scores van PVU cs op beide gunningscriteria, alsmede hun eindscores, (ii) een toelichting op de door PVU cs op beide criteria behaalde scores, waarbij zowel positieve als minder-positieve, dan wel niet-positieve aspecten zijn opgenomen, een en ander gerelateerd aan hetgeen in het BD is gevraagd en (iii) de winnaars van de betreffende percelen, alsmede hun scores op beide gunningscriteria en hun eindscores.

5.21.Naar het oordeel van de voorzieningenrechter wordt daarmee voldaan aan de onder 5.19 vermelde motiveringsvereisten en rusten op het CJIB geen verdergaande verplichtingen in dat verband (zie ook: Kamerstukken II 2008-2009, 32 027, nr. 3, p. 7 en de door de Staat in zijn antwoordakte, onder 4.14, vermelde jurisprudentie). Dat klemt in de onderhavige aanbestedingsprocedure te meer, nu blijkens de aanbestedingsstukken iedere inschrijving wordt beoordeeld op zijn eigen merites en dus geen sprake is van een relatieve beoordelingswijze. “

Vooralsnog is het beste aanbestedingsrechtadvies dan ook van Nicolaas Beets:
Niet klagen maar dragen, en bidden om kracht… Dat moeten je bedrijfsmiddelen maar net toelaten.

Zie:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:8414
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:8416

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:8418

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:8386

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:8383

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:8381

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:8345

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *