Evaluatie Biobased bomen kappen N18 gepubliceerd – Aanbestedingsnieuws

Evaluatie Biobased bomen kappen N18 gepubliceerd

Deze maand is een evaluatie over Biobased inkopen van de met een concurrentiegerichte dialoog aanbestede N18  tussen Groenlo en Enschede gepubliceerd. Uit de evaluatie rijst een beeld van een van de organisatie los geslagenbiobased-team dat er vooral voor de vorm is geïnstalleerd. Dat blijkt er onder meer uit dat het biobased-team noch bij de directie noch bij de opdrachtgever aansluiting vindt. Of er naar aanleiding van de Marktverkenning Biobased Inkopen dan ook biobased wordt ingekocht, is blijkens de evaluatie nog maar de vraag. De evaluatie onderstreept vooral het kluchtige karakter van biobased bij grote infrastructurele projecten.

Aan biobased inkopen wordt volgens de valuatie voldaan, als tenminste 30% van de ingekochte goederen biobased is. De evaluatie omschrijft de “scope”van het eigen beleid als “vrijblijvend”. Bij toekomstige projecten, de A1 en Via15 zal worden ingezet op biobased. Dit zal via een “gele brief” (opdracht vanuit directie Rijkswaterstaat) worden geregeld. Met dit laatste is het niet meer ‘vrijblijvend’, maar onderdeel van de scope van het project. Bij het project N18 ontbrak het aan een “gele brief” waardoor het de afdeling Biobased aan slagkracht ontbrak.

Het hele project heeft -voor een biobased aanbesteding- opvallend weinig feitelijk duurzame elementen. Voor het biobased project aan de N18 wordt 30 hectare aan bomen gekapt en 27 kilometer nieuwe weg aangelegd, met duurzaam beton. Tevens dient nieuw onderliggend wegennet (circa 44 km) te worden aangelegd welke niet tot de onderhoudscope behoort. Daarnaast is er een aanbesteding gehouden voor de ontwikkeling van een ‘duurzaam pompstation‘.

Wat was er dan nu verder nog biobased? Het wordt als volgt omschreven:
“Vanuit de scope is gekeken naar mogelijkheden, waarbij de marktverkenning een grote rol heeft gespeeld en vervolgens toegewerkt naar eisen en de EMVI. Verder is het ook belangrijk geweest sessies over biobased in te brengen in reguliere projectsessies (risicosessies, etc.) en niet aparte parallelbijeenkomsten te organiseren.”

Geluidswal van houtvezelbeton. Veel groener dan 30ha bomen.

Het gunningscriterium uit de aanbesteding Groen bouwen is nader uitgewerkt in de twee subgunningscriteria “geluidbeperkende constructie” en “eis carpoolplaatsen fietsparkeervoorziening”. De aannemer van het project heeft blijkens de evaluatie zich daar bij de inschrijving keurig aan gehouden. Het  biobased element is in de aanbesteding teruggekomen, in het gebruik van houten producten en houtvezelbeton. Dat laatste is vooral zo duurzaam vanwege het geluidsdempende karakter. Dat wordt dan ook met name toegepast in geluidsschermen, met de kenmerkende roze ribbels.

Het programmateam biobased was blij dat er een informeel draagvlak ontstond voor het biobased inkopen. Het ging er blijkens de evaluatie niet om, om de “wereldverbeteraar” te zijn,  maar om doorzettingsvermogen en overtuigingskracht”. Daarbij is stapsgewijs gewerkt met niet te grote en vooral haalbare stappen: “wat soms hielp was met minder genoegen te nemen”.
Zie de Evaluatie Biobased inkopen N18

biobasedinkopenevaluatien18-maart2017

Zie ook:
http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2116050/De-bijl-gaat-deze-week-in-de-bomen-langs-de-N18-tussen-Groenlo-en-Enschede
http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2129380/Eerste-bomen-zijn-gekapt-voorbereiding-aanpak-N18-begonnen

en de Tender zelf op TenderNed, waar blijkens het gunningsbericht €140 miljoen mee gemoeid is, en die gegund is aan Noaber18 B.V. zijnde Participatiemaatschappij VolkerInfra PPP B.V./VolkerWessels Participaties B.V./DIF Infra 4 Finance B.V.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *