Enschede houdt marktconsultatie jeugd en wmo – Aanbestedingsnieuws

Enschede houdt marktconsultatie jeugd en wmo

De inkoopsamenwerking van Enschede en  omstreken roept aanbieders op om mee te denken met de uitwerking van de ondersteuningsbehoeften ten behoeve van de integrale inkoop jeugd en Wmo. De 14 Twentse gemeenten werken sinds 2013 als Samen14 aan transitie en transformatie van de zorg en jeugdhulp. Samen14 wil “meer resultaatgericht” gaan werken.
Dat moet gebeuren met een integraal zorg- en ondersteuningsaanbod, zonder onderscheid tussen de Wmo en de Jeugdwet. De bekostiging is niet meer gekoppeld aan producten, maar aan ondersteuningsbehoeften van inwoners. Deze behoeften moeten gaan vallen binnen clusters. Op deze manier maken we het mogelijk dat inwoners en zorgaanbieders samen veel meer ruimte hebben om zelf passende zorg te organiseren die aansluit bij hun persoonlijke mogelijkheden en omgeving.
Bron Afbeelding: “Koersdocument Integrale inkoop Jeugd en Wmo”

Het koersdocument behorende bij de aanbesteding Integrale Inkoop Jeugd en Wmo vermeldt geruststellend:

Hierbij hebben we vertrouwen in de deskundigheid
van de zorgaanbieder. We stellen duidelijke selectie- en kwaliteitseisen en gaan hier ook meer op
toezien. […]
Er zijn signalen van de toegang, contractmanagers en zorgaanbieders dat de huidige inkoop onvoldoende ruimte biedt om te handelen. Het lukt dan ook minder goed invulling te geven aan het uitgangspunt van één plan. We kiezen er daarom voor ook de voorzieningen vraaggericht te maken en het resultaat voorop te stellen. Zorgaanbieders krijgen de vrijheid om (binnen bepaalde kaders) in samenspraak met de inwoner de daadwerkelijke hulp en ondersteuning binnen een
ondersteuningsbehoefte in te vullen.

Ook merkt het bij de aanbestedingsstukken gevoegde koersdocument op, dat de gemeenten zich ervan bewust moeten zijn dat in de markt voor zorg en welzijn voor veel activiteiten de gemeenten monopsonist (de enige vragende partij) zijn.
De gemeenten zijn daarmee volgens de inkoper zelf degene die bepalen hoe de markt er op de midlange termijn uit gaat zien. De verantwoordelijkheid voor de marktordening ligt dan ook bij de gemeenten. Gemeenten zullen hier in hun beleidskeuze rekening mee moeten houden. Het beleid van de gemeenten is bepalend voor het aantal aanbieders op de markt, de afzetverdeling onder die aanbieders en het aantal aanbieders dat actief is als onderaannemer.

Samen14 vermeldt er ook nadrukkelijk bij, alleen aan de slag te willen, met een kleine, zorgvuldig geselecteerde groep aanbieders. Dit om een effectieve en slagvaardige werkwijze mogelijk te maken. De gemeente streeft, naar een goede afspiegeling van het zorgaanbod.

Aanmelden voor de marktconsultatie kan via Negometrix. Kijk voor informatie over proces en deelname op Negometrix. Aanvullend wordt informatie gegeven via de website van Samen14. Deelname is mogelijk tot uiterlijk 24 januari 2017 voor 09.00 uur, via dit platform.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *