Engineering & Construct Recropassage N261 Tilburg – Aanbestedingsnieuws

Engineering & Construct Recropassage N261 Tilburg

Impressie: © Gemeente Tilburg

Het ontwikkelen van landschapspark Pauwels is belangrijk voor Tilburg en de regio. Beleidsmatig is deze verankerd in de Omgevingsvisie Tilburg 2040 (2015), het manifest (2016), het koersdocument (2017) en het masterplan (2018). Daarbij is gesteld dat een goed functionerend landschapspark niet alleen een mooi landschap is, maar ook andere doelen dient die soms minder expliciet zichtbaar zijn in het landschap. Het is namelijk van groot belang dat gebieds-omvattende structuren en netwerken zoals het natuurnetwerk optimaal functioneren. Huis ter heide en het moerasboslandschap van De Brand zijn belangrijke ecologische kerngebieden voor bijzondere planten en dieren zoals de kamsalamander en de boomkikker. In de laatste jaren is bovendien hard gewerkt aan het herstel en het versterken van deze natuurgebieden: De Brand is vernat, de
vennen in Huis ter Heide zijn hersteld. Voor een robuust ecologisch waardevol landschapspark is het van belang dat de bestaande natuurgebieden worden versterkt, dat ze goed met elkaar zijn verbonden en dat recreanten ervan kunnen genieten zonder de leefomgeving van kritische soorten te verstoren. Dat is ook cruciaal om de klimaatveranderingen in de toekomst het hoofd te kunnen bieden. Specifiek voor het realiseren van het recroduct is door de Efteling, provincie, Natuurmonumenten en de gemeente Tilburg op 31 mei 2018 een intentieovereenkomst recroduct ‘Poort van Pauwels’ ondertekend.

Het onderwerp van de opdracht voorziet in het realiseren van een recroduct N261 als ontsnipperingsmaatregel voor de verbinding Huis ter Heide – De Brand met als doel de biodiversiteit en belevingswaarde van dit gebied te vergroten om zo een bijdrage te leveren aan de versterking van leefbaarheid en vestigingsklimaat van Tilburg.

De Recropassage is beoogd ten noorden van het TenneT hoogspanningstracé en ter hoogte van de RWZI, zoals gelegen ten westen van de N261. Hierbij verbindt de Recropassage de Bos en Beemdweg, zoals ten westen van de N261 gelegen, met de Stokhasseltlaan, zoals ten oosten van de N261 gelegen. De N261 vormt een Noord-zuidverbinding tussen Tilburg en Kaatsheuvel. Ten westen van de N261 ligt beneden aan het talud loopt de snelfietsroute (SFR) aan de Bos en Beemdweg. Ten oosten van de N261 ligt beneden aan het talud een bosperceel met daarlangs de Stokhasseltlaan.

De volgende aspecten dienen te worden gerealiseerd:
• Kunstwerk N261 (de Recropassage zelf);
• Ecologische verbindingszone tussen het gebied liggend aan de oostzijde van de N261 en de westzijde van de N261.
• Onder de Recropassage dienen verschillende zones aanwezig te zijn voor de doelsoorten:
o (permanente) nattere zones in de trektijd van de boomkikker;
o zonnige hogere droge zones; en
o open zones t.b.v. passeren van reeën.
• Fietspad Recropassage (aansluiting snelfietspad Bos en Beemdweg en Stokhasseltlaan)
• Voorziening (betonnenbak) t.b.v. grondwater en regenwater t.b.v. de drooglegging van het fietspad Recropassage
• Waterberging voor hemelwater fietspad
• Kruising en verbinding snelfietspad Bos en Beemdweg;
• Kruising en verbinding Stokhasseltlaan;
• Aanpassing Stokhasseltlaan naar 60 km zone incl. fietsoversteekplaats
• Fundering van de Tilburgse Terugblik,
• Tilburgse Terugblik

De startdatum van de overeenkomst is: zo spoedig mogelijk na gunning.
De opleverdatum van de bouwfase is: 15 december 2025.
De einddatum van de overeenkomst is: 27 februari 2026.

In de opdracht zijn de volgende vijf onderdelen geclusterd:
• Civiele Kunstwerken;
• Wegen;
• Straatmeubilair;
• Openbare verlichting;
• Groenvoorzieningen.

Aanbesteder volgt met deze aanbesteding een openbare procedure.

Bron: Tenderned woensdag 12 juni 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/339170

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 13 juni 2024

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *