Engineering & construct IKC Woensdrecht – Aanbestedingsnieuws

Engineering & construct IKC Woensdrecht

De gemeente Woensdrecht, de Lowys Porquinstichting, kinderopvangorganisatie Jongleren en SMV hebben het voornemen het IKC Woensdrecht te stichten. Het IKC bestaat uit basisscholen De Poorte en De Stappen en dient als vervangende nieuwbouw voor beide huidige schoolgebouwen, aangevuld met ruimte voor kinderopvang ten behoeve van Jongleren en met een nieuwe gymzaal. De nieuwbouw van het IKC Woensdrecht zal worden gevestigd aan de Fortuinstraat, hoek Berglaan in Woensdrecht. Deze locatie is nu in gebruik als groenzone met een speelplek en hondenuitlaatplaats. Voor de beoogde ontwikkeling van de nieuwbouw zal de gemeente het perceel ter beschikking stellen middels een opstalrecht zonder retributies. Het onderwijsgedeelte van het kindcentrum krijgt een normatieve oppervlakte van 1.709 m² bvo. Daarnaast voorziet IKC Woensdrecht in 244 m² bvo voor de kinderopvang, 511 m² bvo voor de gymzaal. De totale omvang van IKC Woensdrecht zal 2.577 m² bvo bedragen (inclusief technische ruimte).

VO IKC Woensdrecht . Impressie: © Gemeente Woensdrecht

De gemeente Woensdrecht, de Lowys Porquinstichting, kinderopvangorganisatie Jongleren en SMV wensen de ambities op het vlak van duurzaamheid waar te maken. Er wordt om die reden gestreefd naar een volledig energieneutraal gebouw, waarbij de verwarming en koeling geschiedt door middel van een innovatief hybride systeem van vloerverwarming en -koeling, aangevuld met individueel regelbare luchtverwarming en -koeling, waarbij de warmte en koude betrokken worden uit een gesloten bodemenergiesysteem en waarvoor het benodigde elektrische vermogen wordt opgewekt middels zonnepanelen. Daarnaast wordt gestreefd naar een nagenoeg onderhoudsvrije casco en onderhoudsarme installaties. Het gebouw kent geen gasaansluiting en zal ten minste voldoen aan de eisen van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving per 01-01-2021 (BENG). In de praktijk wordt het gebouw, zowel gebouwgebonden als gebruiksgebonden energie, volledig energieneutraal.

Met deze aanbesteding wordt gezocht naar een ontwikkelende aannemende marktpartij (bouwbedrijf), die een combinatie vormt met adviseurs op het gebied van gebouwconstructie en gebouw-installaties. De architect, die in opdracht van de aanbestedende dienst het voorlopig ontwerp (VO) heeft opgesteld, zal worden overgedragen aan de marktpartij. De gezochte marktpartij heeft ervaring op het gebied van maartschappelijke utiliteitsbouw op basis van een gespecificeerde opdracht van een afnemer en ervaring middels UAV-GC contractverhoudingen. Ook heeft deze marktpartij ervaring op het gebied van onderwijshuisvesting. Er
wordt geen systeembouw, unitbouw of industrieel flexibel modulesysteem nagestreefd. Nadere selectiecriteria zijn uitgewerkt in de prekwalificatieleidraad.

Er is sprake van een zogenaamde EC-ontwikkeling (Engineering & Construct) met een beperkte Maintain vraag. Voor deze opgave wordt een ontwikkelings- en realisatieovereenkomst aangegaan op basis van de Uniform Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen (UAVGC 2005). Het is de bedoeling dat een, door de aanbestedende dienst meegegeven VO plus, constructief en installatietechnisch wordt uitgewerkt via een definitief ontwerp (DO) naar een uitvoeringsgereed ontwerp (UO), dat vervolgens wordt gerealiseerd. Van toepassing is de Aanbestedingswet 2016. Er is gekozen voor een procedure volgens de
concurrentiegerichte dialoog, nationale variant, uitgewerkt in het Aanbestedings Reglement Werken 2016 (ARW 2016), artikelen 4.1.1 tot en met 4.41.1 en de Gids Proportionaliteit 2016, Staatscourant 2016 nr. 32830. De aanbesteding wordt aangekondigd via TenderNed; andere communicatiemedia worden niet benut. Ten behoeve van deze aanbesteding zijn twee leidraden opgesteld. De prekwalificatieleidraad verstrekt algemene informatie over het project en beschrijft de wijze waarop de voorselectie van
aangemelde gegadigde marktpartijen zal plaatsvinden. De
selectieleidraad beschrijft de inrichting van de aanbesteding volgens de concurrentiegerichte dialoog en de wijze van beoordeling. Na de voorselectie zullen een drietal gegadigde marktpartijen worden uitgenodigd voor de concurrentiegerichte dialoog. Aan hen zal een selectieleidraad en een vraagspecificatie met een reeks bijlagen worden overhandigd.

Bron: Tenderned 22 juli 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/233703

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *