EC wil feedback over Staatssteun voor het spoor – Aanbestedingsnieuws

EC wil feedback over Staatssteun voor het spoor

De Europese Commissie vraagt om feedback over de richtsnoeren Staatssteun voor spoorondernemingen. Dat is gedaan dor een Survey open te stellen, echt eenvoudig kom je er dan nog niet in: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/StateaidRailwayGuidelines2021

Over het nieuw voorgestelde beleid is een rapid press release verschenen, van 22 december 2021. Daaruit blijkt onder meer dat de regels niet alleen worden vereenvoudigd en verduurzaamd maar er ook nieuw beleid wordt uitgezet:

Alhoewel het doel van de richtsnoeren was op vereenvoudiging en meer aandacht voor duurzaamheid zijn de nieuwe richtsnoeren ook een uitbreiding van nieuw beleid. De nieuwe richtsnoeren bevatten nieuw beleid op gebied van interoperabiliteit, digitalisering, emissiereductie en promotie van spoor voor personenvervoer.

Aanleg RW1 door Bosrijke omgeving nabij de Lutte.
https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Rens Jacobs

De Commissie wil daarnaast bekijken of er behoefte is aan regels voor steun op gebieden die niet onder de reikwijdte van de huidige richtsnoeren vallen, met name wat betreft goederentransport per spoor. Ook wil de Commissie weten of er behoefte bestaat aan aanpassing van de regels voor reddings- en herstructureringssteun voor spoorondernemingen.

De Europese Commissie vraagt om input op een ontwerp van de richtsnoeren. Tot 16 maart 2022 kunnen zienswijzen worden ingediend via de website van de Europese Commissie.

Zelf hebben ze zichzelf ook geëvalueerd met een Fitness Check voor Staatssteun. Dat was natuurlijk fantastisch:

“Die evaluatie leerde dat de bestaande richtsnoeren sterk hebben geholpen bij het stimuleren van een modale shift naar het spoorvervoer, dat lagere externe kosten heeft dan andere vervoersvormen zoals het wegvervoer. Ook hebben de richtsnoeren de interoperabiliteit bevorderd zodat de verschillende technische spoorsystemen in de EU onderling beter kunnen samenwerken. Tegelijk bleek uit die evaluatie dat de bestaande regels dienden te worden aangepast om rekening te houden met de recentste ontwikkelingen op de markt en in de regelgeving. Zo kan ook het spoorvervoer aanhaken bij de groene en digitale transitie in lijn met de prioriteiten van de Commissie, en met name die van de Europese Green Deal.”

Meer in het bijzonder wordt bij de voorgestelde herziening gedacht aan:

  • Vereenvoudigen van de regels inzake steun voor de coördinatie van het vervoer, om de modale shift naar duurzamere vervoersoplossingen te ondersteunen.
  • Verruimen van het toepassingsgebied van de spoorwegrichtsnoeren, zodat deze nu met name gelden voor alle betrokken vervoerders binnen de multimodale keten die helpen om goederenvervoer van de weg te halen en te verplaatsen naar minder vervuilende en duurzamere vervoersoplossingen.
  • Opruimen van obstakels voor markttoetreding of uitbreiding van nieuwe spelers op de markt, met name wat betreft de toegang tot geschikt rollend materieel en geschikte vaartuigen.
  • Moderniseren van het rollend materieel en zorgen voor standaardisering en interoperabiliteit van netwerken.
  • Helpen te voorkomen dat bij verticaal geïntegreerde spoorbedrijven kruissubsidiëring plaatsvindt tussen commerciële activiteiten en activiteiten waarvoor openbaredienstverplichtingen gelden.
  • Nagaan of regels nodig zijn voor openbaarvervoerdiensten in alle sectoren van het spoorvervoer die nog niet vielen onder de huidige richtsnoeren. Dit geldt met name voor het goederenvervoer.
  • Onderzoeken van de noodzaak van bijgestelde regels voor de redding en herstructurering van spoorbedrijven.

Het baant volgens de Europese Commissie “de weg naar verdere procedurele vereenvoudigingen waardoor lidstaten bepaalde steunmaatregelen voor het spoorvervoer en duurzame vervoersoplossingen zullen kunnen uitrollen zonder dat die eerst door de Commissie hoeven te worden getoetst. De Commissie zal begin 2022 een voorstel indienen bij de Raad.”

Bron: Persbericht 22 december 2021, Herziening richtsnoeren staatssteun spoorbedrijven / Europa Decentraal

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/IP_21_7049

https://europadecentraal.nl/staatssteun-geef-uw-feedback-op-de-richtsnoeren-voor-staatssteun-voor-spoorondernemingen/

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi (registreren om je aan te melden voor de feedback)

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/StateaidRailwayGuidelines2021

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *