Doelgroepenvervoer voor leerwerkbedrijf Stark – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Doelgroepenvervoer voor leerwerkbedrijf Stark

©ZaZ 2020

Stark is een leerwerkbedrijf gevestigd in Hoogeveen met als doel voor de gemeenten Hoogeveen, De Wolden en Midden-Drenthe de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit te voeren en daarnaast zo doelmatig mogelijk taken en bevoegdheden op het terrein van werkgeverdienstverlening, beschut werk, gesubsidieerde arbeid en arbeidsre-integratie uit te voeren, die voortvloeien uit de Participatiewet. Stark is ontstaan op 1 januari 2019. Stark heeft ongeveer 740 medewerkers in dienst (per 1 september 2021) en biedt diensten bij de uitvoering van de taken van gemeenten in het kader van de Participatiewet. Stark creëert en begeleidt cliënten voor ‘beschut werk’ en biedt faciliteiten aan op het gebied van trainen en ontwikkelen van cliënten (‘trajecten’) in het kader van de Participatiewet. Zowel medewerkers als cliënten (deelnemers)  zijn werkzaam bij het werkbedrijf in Hoogeveen . Deelnemers die om bijvoorbeeld  medische redenen of het sociaal plan niet (altijd) zelfstandig in staat zijn om van huis naar de werklocatie te reizen, krijgen een indicatie om gebruik te maken van het vervoer voor woon-werkverkeer van huisadres naar de werklocatie van Stark en vice versa.  Op dit moment heeft Stark zelf een overeenkomst met Connexxion voor het vervoeren van medewerkers vanuit de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Daarnaast vervoert Stark voor de gemeente Midden-Drenthe cliënten vanuit de Participatiewet van huisadressen naar het werkadres van Stark en vice versa via Stoel Exclusief. Op dit moment is onbekend of deze afspraak gedurende de gehele contractperiode op deze manier
ongewijzigd uitgevoerd en ondergebracht blijft bij de te contracteren opdrachtnemer. Het vervoer betreft collectief vervoer op vastgelegde ophaal- en brengtijden van de huisadressen naar het werkbedrijf van Stark in Hoogeveen (Dieselstraat 3) en tijdelijke werklocaties en locaties van klanten van Stark en vice versa (geroosterd vervoer). Daarnaast vindt er niet geroosterd vervoer plaats van deelnemers van huisadressen naar werkadressen van Stark en vice versa.

Stark wenst één opdrachtnemer te contracteren, die verantwoordelijk is voor zowel de planning en regie als de uitvoering van het vervoer. Onder planning en regie wordt in ieder geval verstaan het opstellen van de ritplanning, de ritregistratie, klachtenafhandeling en informatieverschaffing naar deelnemers en Stark. Onder uitvoering wordt verstaan het vervoeren van de deelnemers op de desbetreffende dag(en) vanaf de huisadressen (opstapplaats) naar de werklocatie en vice versa. Dit ongeacht het aantal voertuigen (taxi’s, busjes etc.) die daarvoor nodig zijn. Het vervoer dient het gehele jaar , vijf  dagen per week te kunnen worden aangeboden, met uitzondering van de officiële vrije dagen (Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Tweede Pinksterdag, Hemelvaartsdag, Koningsdag en Eerste en Tweede Kerstdag alsmede door Stark ingestelde collectieve vrije dagen: Goede vrijdag, dag na Hemelvaart en de periode tussen Kerst en Oud & Nieuw. In 2022 betreft het 13 vrije dagen en dient het vervoer aangeboden te worden op 247 dagen. Aangezien de geraamde waarde van de opdracht van onderhavige aanbesteding de drempel van de Europese regelgeving overschrijdt, vindt de aanbesteding plaats conform de in 2016 herziene
Aanbestedingswet 2012 (nader te noemen Aanbestedingswet 2016). Stark beoordeelt en gunt de opdracht aan de inschrijver die de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding heeft gedaan.

Stark heeft het voornemen om met één marktpartij een raamovereenkomst aan te gaan voor de duur van drie jaar
met een verlengingsoptie van vijfmaal twaalf  maanden. De beoogde ingangsdatum van de overeenkomst is 1 maart 2022. De einddatum van de initiële overeenkomst is 28 februari 2025. Ter motivatie voor een looptijd langer dan achtenveertig maanden geldt dat Stark de dienstverleners als een belangrijke partner ziet en streeft naar een duurzame relatie. Met deze langere looptijd houdt Stark ook rekening met de investeringen die inschrijver moet doen om deze opdracht uit te voeren en met de gemoedsrust van de deelnemers. Na de periode van drie jaar bestaat de mogelijkheid de raamovereenkomst te verlengen tot een totale duur van de raamovereenkomst van acht jaar. Na afloop van de initiële looptijd en vijf verlengingen eindigt de
raamovereenkomst van rechtswege. De mogelijkheid de optiejaren te lichten berust bij beide partijen.

Bron: Tenderned woensdag 29 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/239424

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *