Digitaal parkeervergunningensysteem Gorinchem – Aanbestedingsnieuws

Digitaal parkeervergunningensysteem Gorinchem

Screen uit YT film parkeercontrole van de gemeente Den Haag. 

Uit het PvE selecteert Aanbestedingsnieuws:

Elke (nieuwe) bewoner of bedrijf kan zelfstandig zijn parkeerrechten digitaal regelen, natuurlijk binnen de kaders van de door de gemeente gestelde beleidsregels. De vergunning en/of het abonnement (product) wordt, middels inlog, digitaal
op kenteken aangevraagd, getoetst, betaald en uitgegeven cq. afgewezen. Elke aanvraag resulteert hierbij in een collegebesluit. De gebruiker is via een internetpagina zelf gerechtigd om het kenteken te wijzigen (bijvoorbeeld in het kader van een tijdelijke auto). Bij zowel bewoners- als zakelijke vergunningen en abonnementen dient het mogelijk te zijn om meerdere kentekens aan één parkeerproduct toe te kennen. Alle toegekende kentekens dienen getoetst te zijn en er mag slechts één kenteken gelijktijdig actief zijn. Voor bijvoorbeeld digitaal niet-vaardigen, laaggeletterden en een kleine groep anderstaligen moet het mogelijk zijn om bij de gemeentelijke balie een parkeerproduct aan te vragen, waarbij
de baliemedewerker samen met aanvrager de aanvraag doorloopt via dezelfde schermen als het e-loket.
Jaarlijks wordt houders die recht hebben op een parkeerproduct de mogelijkheid geboden om tijdig het nieuwe bedrag voor het product te voldoen. Na betaling vindt de prolongatie automatisch plaats en wordt het product verlengd. De gemeente stelt
nadere richtlijnen op hoe omgegaan wordt met termijnen van de melding aan en de reactie van cq. betaling door houder.

Opdrachtgever kiest voor een digitale visiteregeling als vervanger voor het huidige systeem met bezoekerskaarten die als visiteregeling dient. Iedere bewoner van een vergunninggebied kan per kwartaal een nader vast te stellen aantal uren voor zijn bezoekers kopen.
Voor de visiteregeling geldt dat:

  • de houder van de visiteregeling bezoekers kan aan- en afmelden door middel van kentekenregistratie in het gebied waar de visiteregeling geldig is. Dit kan via een (web)app, internetpagina of via het bellen van een telefoonnummer;
  • het aangemelde kenteken onmiddellijk na aanmelding wordt geregistreerd in het NPR en wordt verwijderd na afmelding van het kenteken;
  • het gebruik van het saldo wordt gemonitord.

Voor mantelzorgers bestaat in de huidige situatie geen specifieke regeling. Wanneer dit in de toekomst wel het geval is, dient het voor opdrachtgever eenvoudig – en zonder aanvullende kosten te maken – aanpasbaar te zijn in het systeem.

Deze aanbestedingsprocedure heeft tot doel een raamovereenkomst met één opdrachtnemer voor een periode van vier jaar met een optie om nog eens viermaal één jaar te verlengen. Indien de raamovereenkomst niet wordt verlengd, is de aanbestedende dienst niet verplicht de reden hiervan kenbaar te maken. (NDR- maar in een beschaafde wereld doet men dat wel, dus kom op Gorinchem… anders even trainen op slecht nieuws gesprekken.) De aanbestedende dienst is voornemens om in het derde kwartaal van 2021 te de raamovereenkomst in te laten gaan. Het betreft hier de start van de implementatiefase. Deze fase sluit aan op de definitieve gunning. Het opstellen van het definitieve implementatieplan maakt deel uit van de implementatiefase. In het vierde kwartaal 2021 start de operationele fase van de raamovereenkomst.

De aanbesteding betreft een openbare Europese procedure. De gunning van deze aanbesteding zal plaatsvinden op basis van het gunningscriterium  economisch meest voordelige inschrijving, beste prijs-kwaliteitsverhouding.

NDR: Raar eigenlijk dat de bevolking die idioterie maar blijft slikken, verplicht aan- en afmelden van de visite van tante Truusje.

Bron: Tenderned 6 mei 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/227081

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *