Diensten Algemeen Economisch Belang permanent geregeld – Aanbestedingsnieuws

Diensten Algemeen Economisch Belang permanent geregeld

Overheden die een product of dienst vanwege het algemeen belang willen aanbieden onder de kostprijs, moeten daarover eerst in gesprek met ondernemers en de uiteindelijke keuze beter gaan motiveren. Daarmee bevordert het kabinet eerlijke concurrentie tussen bedrijfsleven en overheden. De ministerraad heeft ingestemd met een wijziging van de wet Markt en Overheid van staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. De regeling beoogt het transparanter te maken voor ondernemers wanneer het onder de kostprijs optreedt.

Overheden kunnen zelf producten en diensten aanbieden op de markt. Bijvoorbeeld bij het verhuren en exploiteren van sportcomplexen of tegen betaling aanbieden van ligplaatsen in een jachthaven.
(red. AN De wet geldt, zoals wij dat lezen in principe dus ook voor kiosken, bloemenstalletjes, haring etc: voor alle ambulante handel die door het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid niet tegen kostprijs op de markt gebracht kan worden en daarom uit de omzet geen reguliere huur kan financieren)
Ze kunnen ervoor kiezen om dergelijke activiteiten in het algemeen belang onder de kostprijs aan te bieden. Uit de evaluatie van de wet bleek dat overheden regelmatig, en soms zonder voldoende onderbouwing, hiervan gebruik maken. Ook bleek dat ondernemers te laat of helemaal niet werden betrokken bij deze besluitvorming.

Staatssecretaris Keijzer: “De wettelijke gedragsregels zijn geformuleerd om ondernemers te beschermen tegen oneerlijke concurrentie op de markt. Het kan noodzakelijk zijn dat overheden zoals gemeenten of provincies zelf economische activiteiten uitvoeren. Maar te vaak blijkt dat de ondernemer in deze overweging onvoldoende wordt meegenomen. Deze wetswijziging zorgt ervoor dat overheden eerder en beter ondernemers moeten betrekken in de besluitvorming.”

Door de gewijzigde wet moeten overheden op uniforme wijze motiveren waarom ze een activiteit onder de kostprijs willen aanbieden. Ze moeten bijvoorbeeld de gevolgen voor bedrijven zichtbaar maken. Ondernemers krijgen daarnaast meer inspraak vooraf omdat een openbaar aangekondigde consultatie verplicht wordt. Ook wordt een evaluatiebepaling toegevoegd aan de wet zodat verleende uitzonderingen achteraf kunnen worden heroverwogen. Evaluaties leiden tot een besluit waar tegen bezwaar en beroep mogelijk is.

©ZaZ 2019

Met dit wetsvoorstel vervalt ook het tijdelijke karakter van de wet Tijdelijke Regeling Diensten Algemeen Economisch Belang. De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/02/12/wetswijziging-bevordert-gelijk-speel

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *