Design & Build VMBO Linnaeus Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Design & Build VMBO Linnaeus Amsterdam

Projectlocatie. Foto: Google Maps

De Drie AOCs Linnaeus is thans gevestigd aan het Archimedesplantsoen 87 te Amsterdam. Deze locatie is verouderd en niet
geschikt om de gewenste onderwijsvernieuwing te faciliteren. De Raad van Bestuur van De Drie AOCs heeft besloten tot
nieuwbouw van deze locatie over te gaan. Tijdens de nieuwbouwwerkzaamheden dient het onderwijs op de locatie doorgang
te vinden. De opdracht betreft op hoofdlijnen:
Het uitvoeren van de benodigde ontwerp- en advieswerkzaamheden conform de Vraagspecificatie;
Het realiseren van de nieuwbouw in fasen;
Sloop van het huidige onderwijsgebouw (in fasen);
Basisvoorzieningen terreininrichting;
Actieve nazorg van 12 maanden.
De volledige terreininrichting is in basis geen onderdeel van de realisatie. Deze werkzaamheden worden door derden ontworpen en gerealiseerd.
Het onderwijsgebouw wordt gerealiseerd op de locatie van het bestaande onderwijsgebouw op het kavel dat in eigendom is van De Drie AOCs. In het kader van de herontwikkeling werkt De Drie AOCs aan een wijziging van het bestemmingsplan voor dit kavel. De nieuwbouw moet onderdak bieden aan 250 leerlingen in het Praktijkonderwijs en 100 leerlingen in het VMBO. De behoefte aan onderwijsruimte is 3.665 m² bvo. Daarnaast dient 220 m² bvo te worden gerealiseerd voor een bijgebouw ten behoeve van praktijklessen.
Tot de te gunnen opdracht behoort naast de nieuwbouw tevens de sloop van de huidige opstallen op de locatie, asbest- en
evt. bodemsanering en basis-inrichting van de buitenruimte. Er is geen tijdelijke huisvesting beschikbaar buiten de locatie; het
onderwijs op de locatie moet met zo min mogelijk hinder worden gecontinueerd tijdens bouw- en sloopwerkzaamheden.
De indicatieve overallplanning van het project is onderdeel van de vraagspecificatie. De in de overallplanning opgenomen
opleverdatum is maatgevend. Vooralsnog wordt uitgegaan van gunning in januari 2022. Vooralsnog wordt uitgegaan van de volgende indicatieve planning:
aanbesteding Design & Build: mei 2021 – januari 2022
opdrachtverlening: januari 2022
ontwerpfase: februari 2022 – december 2022
realisatiefase (in fasen): januari 2023 – juni 2024
ingebruikname juli 2024

Het doel van de eerste fase van de niet-openbare aanbesteding is te komen tot de selectie van vijf gegadigden die worden uitgenodigd voor de inschrijvingsfase. De aanbestedende dienst beoordeelt de verzoeken tot deelneming en de inschrijvingen op een objectieve, non-discriminatoire en transparante wijze. De ontvangen verzoeken tot deelneming worden beoordeeld op uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en selectiecriteria. 

De opdracht wordt gegund aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving. Het betreft de inschrijving met
de beste prijs/ kwaliteitverhouding, met andere woorden, de inschrijving die voor het vaste taakstellend bouwkostenbudget
maximale kwaliteit van het ontwerp biedt.
  Om in aanmerking te komen voor de opdracht van het werk, moet de inschrijver een inschrijving doen, welke in hoofdlijnen zal bestaan uit:
Bouwkundig Structuur Ontwerp (bouwkunde, sfeer interieur en stedenbouwkundige inpassing);
Toelichting op diverse gunningscriteria.

De Gids Proportionaliteit bepaalt dat de aanbestedende dienst een vergoeding biedt wanneer een gedeelte van de te plaatsen
opdracht moet worden uitgevoerd om de inschrijving in te kunnen dienen. In dit geval moeten de inschrijvers onder meer een
Structuur Ontwerp maken voor het project. Een vergoeding is daarmee op zijn plaats. Op basis van een geldige en volledige
inschrijving zoals omschreven wordt aan de inschrijvers, uitgezonderd de winnende partij, een vergoeding (incl. btw) beschikbaar gesteld ter grootte van € 15.000,- per inschrijver. Mocht de aanbestedende dienst de opdracht geheel niet te gunnen dan ontvangen alle inschrijvers die een geldige, volledige en rechtmatige aanbieding hebben gedaan de aangegeven vergoeding.

Bron: Tenderned 28 mei 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/228868

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *