Data- en servicediensten Etten-Leur – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Data- en servicediensten Etten-Leur

Foto: Pexels.com/Magda Ehlers

In verband met de lengte van de titel van deze aanbesteding hebben wij deze in de kop wat ingekort, mogelijk dekt de vlag daardoor de lading niet. De volledige “pakkende” titel luidt: Data- en servicediensten afvalmanagement & Technische servicedienst Containerbeheer en onderhoud.

Etten-Leur past sinds 2012 diftar (gedifferentieerde tarieven) toe op de inzameling van huishoudelijk restafval. De gemeente houdt bij hoe vaak bewoners huishoudelijk afval aanbieden of inwerpen. Huishoudens in de laagbouw betalen voor huishoudelijk Restafval per aanbieding van de minicontainer aan de straat. Huishoudens in de hoogbouw betalen voor huishoudelijk restafval per inworp in de ondergrondse container. Huishoudens in zowel de laagbouw als de hoogbouw betalen GFT-afval en oud papier per aanbieding of inworp niets.
De lediging van de minicontainers bij laagbouw is als volgt:
– Restafval; 1x in de 4 weken
– GFT-afval; 1x in de 2 weken (gedurende de zomerperiode wekelijks)
– Oud papier en karton; 1x in de 4 weken
De lediging van de ondergrondse containers bij hoogbouw is als volgt:
– Restafval; op basis van vulgraad;
– Oud papier en karton; op basis van vulgraad;
De lediging van de containerbehuizingen bij hoogbouw is als volgt:
– GFT-afval; 1x in de 2 weken in de reguliere inzamelroute (laagbouw) voor GFT-afval
(gedurende de zomerperiode wekelijks)
Etten-Leur behoort tot stedelijkheidsklasse 2 (sterk stedelijk).

De huishoudens in laagbouw maken gebruik van minicontainers van 180 liter voor fijn huishoudelijk restafval, GFT-afval en OPK-afval. Huishoudens in hoogbouw maken gebruik ondergrondse containers voor fijn huishoudelijk Restafval en OPK-afval. Daarnaast maken zij gebruik van bovengrondse behuizingen met daarin een minicontainer 240 liter voor GFT-afval.

Etten-Leur maakt op dit moment gebruik van data- en servicediensten inclusief aanvullende modules en koppelingen en technische servicediensten. In het huidige CMS (container management systeem) vinden alle registraties op adres plaats die betrekking hebben op de afvalinzameling. Dit omvat registraties afkomstig van de inzameling met behulp van minicontainers
via chiplezing en afkomstig van de centrale verzamelcontainers en de milieustraat via de afvalpassen. Daarnaast worden meldingen, klachten, aanvragen, verzoeken, etc. die binnenkomen via het servicepunt afval op adres geregistreerd en opgevolgd in het huidige CMS. Vanuit het huidige CMS wordt door middel van StUF-AFVAL uitwisseling op adresniveau data uitgewisseld met de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) ten behoeve van de aanslag afvalstoffenheffing en adres-, en containermutaties. Het huidige CMS levert op adresniveau via een koppeling real-time inzameldata voor weergave in de
digitale afvalkalender (raadpleegbaar via een app en een afvalinformatiewebsite). De registratie van transporten en de verwerkte tonnages van de divers afvalstromen vindt, waar mogelijk rechtstreeks door gecontracteerde afvalverwerkers, plaats in een externe applicatie op basis van afvalstroomnummer. Met het implementeren van een nieuw systeem ten behoeve van data- en servicediensten afvalmanagement & technische servicedienst (mini)containers en onderhoud wil opdrachtgever een professionaliseringsslag maken met een nieuw datasysteem waarin de huidige situatie en onderstaande veranderingen zijn geborgd:

  • Inzameling verpakkingsafval van Plastic, Blik en drankenkartons (PBD-afval)
  • Inzameling Textiel

Met deze aanbesteding wenst de aanbestedende dienst een dienstverleningsopdracht te verstrekken voor het leveren van:
1. Data- en servicediensten:

a. een Container Management Systeem (hierna te noemen: CMS);
b. een Servicepunt Afval voor de inwoners (hierna te noemen ASP);
c. een Afval informatiewebsite met Inwoner Portaal afvalregistraties (AIP);
d. een Afval informatie App (APP).

2. Technische servicediensten:
a. het ter onderhoud/vervanging/reparatie innemen, afvoeren, aanvullend leveren en
uitzetten minicontainers van diverse inhoudsmaten, incl. chips (voor Restafval, GFT-afval
en OPK-afval) en identificatiesticker (MC)

De aanbestedende dienst is voornemens om hiervoor met één partij een overeenkomst aan te gaan. De looptijd van deze overeenkomst is vast voor de periode vanaf 1 februari 2022 tot 1 mei 2025. De uitvoering van de overeenkomst bestaat uit een implementatiefase. Na acceptatie gaat het overige deel in inclusief de start van de technische servicediensten. Daarna kan de overeenkomst twee keer optioneel eenzijdig door opdrachtgever worden verlengd voor de duur van één jaar onder
dezelfde condities. De aanbesteding vindt plaats door middel van een Europese openbare procedure, conform de
Aanbestedingswet 2012. Alleen aanbiedingen van kandidaten die voldoen aan de minimumeisen worden in behandeling genomen. 

NDR: Etten-Leur, je zal er maar wonen. https://www.ad.nl/etten-leur/afvalprobleem-etten-leur-loopt-nog-steeds-de-spuigaten-uit-het-is-verschrikkelijk~ac66e78d/

Bron: Tenderned zondag 12 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/238048

 

 

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *